Înregistrează Topografii CI

În Republica Moldova topografia se înregistrează pe un termen de 10 ani din data depozitului național reglementar.

Depunerea cererii

Cererea de înregistrare a unei mărci se întocmește pe un formular-tip și se depune  la AGEPI în 2 exemplare personal sau prin reprezentant. Ea trebuie să se refere la o singură topografie.

Care sunt etapele pe care le parcurge o cerere de înregistrare a topografiei până la eliberarea certificatului

După constituirea depozitului național reglementar, cererea de înregistrare a topografiei este supusă următoarelor proceduri:

  • examinarea formală;
  • examinarea; 
  • publicarea hotărârii de eliberare a certificatului de înregistrare; 
  • eliberarea certificatului de înregistrare.

Care sunt termenele de examinare a unei cereri de înregistrare a topografiei

În procesul examinării a unei cereri de înregistrare a topografiei, AGEPI efectuează examinarea ei formală în termen de o lună, după care cererea este supusă examinării în termen de două luni.

Cererea va fi examinată, iar în consecință va fi adoptată hotărârea de înregistrare a topografiei sau de respingere a cererii.

Ce reprezintă publicarea cererii?/strong>

Agenția publică datele privind înregistrarea topografiei în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială și eliberează persoanei îndreptățite un certificat de înregistrare a topografiei în termen de 3 luni de la data la care solicitantului i s-a comunicat hotărârea de înregistrare a topografiei, cu condiția achitării taxei corespunzătoare.

Cum poate fi atacat un certificat

Înregistrarea unei topografii în Registrul Național al Topografiilor Circuitelor Integrate poate fi radiată, integral sau parțial, în baza contestației unei persoane interesate, în cazul în care se constată că nu au fost îndeplinite condițiile legale pentru acordarea protecției. Contestația poate fi depusă în tot cursul perioadei de protecție a topografiei și se solutionează de către Comisia de Contestații a Agenției în termen de 3 luni de la data depunerii. Comisia de Contestații notifică persoanelor interesate decizia luată. Decizia Comisiei de Contestații poate fi atacată în instanțele judecătorești în termen de 3 luni de la data primirii notificării. Radierea are ca efect anularea tuturor drepturilor asupra topografiei sau, după caz, asupra părții de topografie care a făcut obiectul radierii.

Cum se efectuează transmiterea drepturilor

Dreptul la protecție și drepturile ce decurg din înregistrarea unei topografii pot fi transmise, total sau parțial, prin cesiune și licență exclusivă sau neexclusivă, prin succesiune ori moștenire legală sau testamentară. Transmiterea drepturilor produce efecte față de terți, începând cu data la care contractul de transmitere a drepturilor este înregistrat la Agenție.

Cum poate fi protejată o topografie în străinătate

Depunerea în străinătate a cererii de înregistrare a unei topografii create în Republica Moldova se face după o lună de la data constituirii depozitului național reglementar la Agenție. Cererea se depune în conformitate cu legislația țării corespunzatoare și convențiile internaționale la care Republica Moldova este parte.