Desene / Modele industriale. Înregistrare națională și reînoire

Un desen sau un model industrial (DMI) înregistrat este protejat pe parcursul unei perioade de 5 ani, începînd cu data de depozit. Certificatul de înregistrare poate fi reînnoit pentru mai multe perioade de cîte 5 ani, pînă la maximum 25 de ani de la data de depozit.

 • Depunerea cererii

  Cererea de înregistrare a unui DMI se întocmește pe un formular-tip și se depune  la AGEPI personal sau prin reprezentant în 2 exemplare . Ea poate  să se refere de la 1 pînă la 100 de DMI (cu condiţia că DMI să conţină aceaşi clasă).

  Depunerea cererii de înregistrare a unei DMI se poate face:

  • Direct la AGEPI (în acest caz persoana care depune cererea prezintă actul de identitate);
  • Prin poștă;
  • Fax sau e-mail, cu condiția prezentării în termen de 1 lună  a originalului cererii.
  • Prin intermediul serviciului electornic de depundere on-line a cererilor: https://e-servicii.agepi.gov.md/ro/user/register.
 • Examinarea respectării condițiilor de depunere a cererii de înregistrare a DMI

  Examinarea respectării condițiilor de depunere a cererii de înregistrare a mărcii se efectuează în termen de 2 luni de la data primirii cererii. Ea constă în verificarea existenței tuturor documentelor necesare, inclusiv taxa de depunere și corectitudinea datelor prezentate, la fel și corespunderea cerințelor în vigoare.

  Daca s-a constatat vreo lipsă sau inexactitate, precum și necorespundere, solicitantului i se notifică faptul dat.

  Toate documentele necesare trebuie să parvină la AGEPI în decurs de 2 luni de la depunerea cererii, în caz contrar cererea se va considera retrasă.

  Dacă se constată că materialele cererii corespund cerințelor stabilite, datele din cerere se introduc în Registrul Național de Cereri și cererii i se atribuie data și numărul depozitului național reglementar. Paralel, toate datele se introduc în Baza de date Desene şi Modele.

  Solicitantul primește un exemplar al cererii cu indicarea datei și a nr. de depozit (data de la care începe protecția).

 • Publicarea cererii

  Cererea de înregistrare inclusă în Registrul cererilor de înregistrare a DMIse expune spre cunoştinţă publicului fiind publicată în BOPI în cel mult 3 luni de la data de depozit, dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute în Lege şi dacă este plătită taxa de publicare, după caz.

  Reprezentările (inclusiv în culori) se publică în alb-negru la dimensiunile depuse de solicitanţi. Solicitantul are dreptul să ceară printr-un demers amânarea publicării. Acest termen nu va depăşi 30 de luni de la data priorităţii.

 • Perioada opozițiilor și/sau observațiilor

  În termen de 3 luni de la data publicării cererii de înregistrare în BOPI, persoanele care deţin informaţii ce pot influenţa înregistrarea DMI publicat prezintă în scris la AGEPI observaţiile şi opoziţiile motivate. Observaţia se prezintă în formă liberă, fără să se plătească taxă, şi poate fi luată în considerare la examinarea de fond a cererii.

  Cererea de examinare a opoziţiei se prezintă pe un formular-tip, aprobat de AGEPI. Ea se consideră depusă numai după achitarea taxei respective. Dacă se constată că opoziţia conţine neregularităţi, opozantul este notificat şi invitat să răspundă în termenul prevăzut de legislaţie. În cadrul examinării de fond se examinează opoziţia şi, în cazul în care opoziţia este acceptată total sau parțial, aceasta serveşte ca motiv de respingere a cererii în tot sau în parte, după caz.

 • Examinarea de fond a cererii

  Examinarea de fond se efectuează în termen de 3 luni de la data expirării perioadei de prezentare a observaţiilor şi opoziţiilor. La această etapă, AGEPI verifică dacă există temeiuri pentru respingerea cererii prevăzute în art. 26 alin.(1) din Lege, ţinând cont de rezultatele examinării opoziţiei. Se realizează următoarele acţiuni:

  •  cercetarea documentară în scopul selectării DMI identice sau similare;
  •  determinarea gradului de asemănare a DMI solicitate cu cele selectate în cadrul documentării.

  În procesul examinării, AGEPI poate cere solicitantului informaţii suplimentare referitoare la DMI fără de care examinarea cererii nu este posibilă. În cazul în care pentru acelaşi DMI a fost depusă o cerere cu o dată de prioritate anterioară, procedura referitoare la cererea posterioară se suspendă până la emiterea hotărârii pentru cererea anterioară. Cererea de înregistrare a DMI nu va fi respinsă înainte ca solicitantului să i se permită retragerea sau modificarea ei ori prezentarea, în termen de 2 luni de la data comunicării informaţiilor obţinute în procesul examinării de fond, a unor argumente în favoarea înregistrării DMI.

 • Contestația împotriva înregistrării

  Hotărîrea privind cererea de înregistrare a DMI poate fi contestată în Comisia de Contestaţie a AGEPI de a cărei competenţă ţine soluţionarea extrajudiciară a litigiilor din domeniul proprietăţii intelectuale. Contestaţia se depune de către părţi în termen de 2 luni de la data expedierii hotărîrii sau de către terţi în termen de 30 de zile de la publicarea datelor. Contestaţia are un efect suspensiv. Contestaţia trebuie prezentată în scris şi trebuie să fie argumentată, considerîndu-se depusă numai după achitarea unei taxe.

 • Reînoirea desenului sau modelului industrial

  La expirarea termenului de valabilitate a certificatului, acesta poate fi reînnoit la fiecare 5 ani până la maximum 25 de ani de la data de depozit, cu condiţia achitării taxei stabilite.

  Cererea de reînnoire trebuie depusă şi taxa de reînnoire trebuie achitată în decursul a 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

  Termenul de depunere a cererii de reînnoire şi de achitare a taxei de reînnoire sus-menţionat poate fi prelungit cu 6 luni, sub rezerva achitării unei taxe suplimentare.

  Cererea de reînnoire se depune de către titular sau de reprezentantul acestuia. Cererea de reînnoire se completează prin dactilografiere pe un formular-tip, aprobat de AGEPI. Cererea de reînnoire este examinată în termen de 2 luni de la data depunerii la AGEPI.

  În cazul în care condiţiile de reînnoire sunt îndeplinite, AGEPI adoptă hotărârea de reînnoire, fapt care se notifică titularului şi se publică în BOPI. Reînnoirea termenului de valabilitate a certificatului de înregistrare se poate limita numai la o parte din desenele/modelele industriale incluse în depozitul multiplu.