Validarea brevetelor europene

Obiectivele Acordului de validare

 • Realizarea obiectivelor stabilite de Politica Europeană de Vecinătate şi ale Parteneriatului Estic
 • Asigurarea unui nivel de protecţie a invenţiilor similar celui existent în UE
 • Consolidarea protecţiei proprietăţii intelectuale în Republica Moldova
 • Sporirea atractivităţii sistemului de brevete european  
 • Susţinerea planurilor de integrare graduală a economiei Republicii Moldova pe piaţa internă a UE

Semnificaţia Acordului de validare

 • Acord de validare - Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Europeană de Brevete privind validarea brevetelor europene, semnat la 16 octombrie 2013
 •  În vigoare din 1 Noiembrie 2015, după ratificarea Acordului de către Parlamentul Republicii Moldova şi ajustarea legislaţiei Republicii Moldova cu prevederile Acordului (Legea nr. 160 din 30.07.2015 de modificare a Legii nr. 50/2008)
 • Validarea brevetului european - recunoaşterea, la solicitare, a efectelor cererii de brevet european şi ale brevetului european pe teritoriul Republicii Moldova
 • Brevet european validat - brevet european acordat de către OEB pe baza unei cereri de brevet european  pentru care a fost solicitată validarea şi au fost efectuate procedurile legale de validare în Republica Moldova

Efectele brevetului european

 • Un brevet european, acordat de OEB, poate avea efecte în 44 state
 • În prezent 38 de state sunt membre ale OEB (27 state membre ale UE şi 11 state ne-membre (Elveţia, Norvegia, Turcia etc.)
 • Alte 2 state - Bosnia şi Herţegovina şi Muntenegru au semnat cu OEB acorduri bilaterale de extindere  şi recunoaştere a efectului brevetului european
 • Alte 4 state - Maroc, Tunisia, Cambodia şi Republica Moldova au semnat cu OEB acorduri bilaterale de validare a brevetului european

Procedura de validare. Acțiuni în fața OEB

 • O cerere de brevet european sau un brevet european eliberat pe baza unei astfel de cereri vor fi validate în Republica Moldova la cererea solicitantului
 • Solicitarea de validare va fi considerată depusă odată cu orice cerere de brevet european depusă la OEB la sau după data 1 Noiembrie 2015, prin bifarea în formularul cererii la compartimentul Extindere/Validare a intenției de achitare a taxei de validare pentru Republica Moldova

 • Pentru fiecare solicitare de validare OEB va încasa o taxă de validare, în cuantum de  200 EUR
 • Taxa de validare trebuie plătita în termen de 6 luni de la data la care în Buletinul European de Brevete  este menţionat despre publicarea raportului de documentare european, sau, după caz, în perioada prevăzută pentru realizarea acţiunilor necesare pentru intrarea în faza europeană a unei cereri internaţionale (“perioada de bază”)
 • În cazul în care solicitantul nu a plătit taxa de validare în perioada de bază, această taxă poate fi plătită, cu condiția achitării unei taxe suplimentare de 50%, în termen de două luni de la expirarea perioadei de bază
 • Datele privind fiecare cerere de validare, după achitarea taxei de validare, vor fi publicate de către AGEPI şi vor fi înscrise în Registrul naţional de cereri de brevet de invenţie

Procedura de validare. Acțiuni în fața AGEPI

Pentru efectuarea procedurilor de validare solicitantul prezintă la AGEPI, prin intermediul unui mandatar autorizat, o cerere de publicare, redactată pe un formular-tip aprobat de AGEPI și traducerea în limba română a următoarelor documente, după caz:

 • traducerea revendicărilor cererii de brevet european
 • traducerea corectată a revendicărilor cererii de brevet european
 • traducerea fasciculului de brevet european
 • traducerea fasciculului de brevet european modificat în procedura de opoziţie sau limitare
 • traducerea corectată a fasciculului de brevet european

Protecția provizorie

 • O cerere de brevet european publicată va conferi provizoriu aceeaşi protecţie de care beneficiază o cerere de brevet naţional publicată, de la data la care o traducere în limba română a revendicărilor din cererea de brevet european publicată va fi făcută publică de către AGEPI

Termene

 • In termen de 3 luni de la data la care OEB va publica menţiunea eliberării brevetului european, titularul brevetului va depune la AGEPI traducerea în limba română a fasciculului de brevet şi va achita taxa stabilită pentru publicare
 • Dacă, în urma unei opoziţii sau a unei cereri de limitare depuse la OEB, brevetul european este menţinut într-o formă modificată, în termen de 3 luni de la data la care OEB va publica menţiunea privind hotărîrea de menţinere a brevetului european în formă modificată sau de limitare, titularul brevetului va depune la AGEPI traducerea în limba română a revendicărilor modificate şi va plăti taxa stabilită pentru publicare.
 • Traducerea poate fi depusă într-un termen suplimentar de 3 luni, cu achitarea unei suprataxe de 100%
 • Dacă vor fi îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, AGEPI va publica orice traducere depusă în termen, va înscrie brevetul european validat în Registrul naţional de brevete de invenţie
 • La solicitare, AGEPI va elibera un certificat privind validarea brevetului european, cu condiția achitării taxei stabilite
 • Dacă traducerea fasciculului de brevet european sau traducerea fasciculului de brevet european modificat în procedura de opoziţie sau limitare nu vor fi depuse în termenul stabilit, sau nu va fi achitată taxa stabilită, brevetul european validat va fi considerat nevalabil ab initio

Menţinerea în vigoare a brevetului european

 • Taxele anuale de menţinere pentru un brevet european validat se vor plăti la AGEPI, pentru anii care urmează după anul în care menţiunea eliberării brevetului european a fost publicată de către OEB
 • Dacă taxele de menținere a brevetului nu vor fi achitate în termenul stabilit, titularul va fi decăzut din drepturile ce decurg din brevet

Efectele produse de cererile și de brevetul european

 • O cerere de brevet european va avea acelaşi efect şi va fi supusă aceloraşi condiţii ca şi o cerere de brevet naţional reglementară
 • O cerere de brevet european va putea fi transformată într-o cerere de brevet naţional prin depunerea la AGEPI a unei cereri de transformare cu achitarea taxei stabilite în termen de 3 luni de la data la care cererea de brevet european a  fost respinsă, retrasă sau considerată retrasă  
 • Un brevet european validat va conferi, de la data publicării de către OEB a menţiunii eliberării sale, aceleaşi drepturi ca şi cele conferite de un brevet naţional

Beneficiile preconizate ale sistemului de validare a brevetelor europene

 • Creşterea gradului de încredere a învestitorilor străini în capacitatea legislaţiei şi infrastructurii tehnico-administrative din RM de a le proteja investiţiile, inclusiv în domeniul proprietăţii industriale şi de a le oferi o protecţie de nivel european pentru invenţiile lor
 • Stimularea inovaţiilor, transferului de tehnologii şi crearea unui climat investiţional favorabil