IG, DO, STG. Cerinţe față de documentele cererii și Caietul de sarcini

 • Cerințe față de cererea de înregistrare

  Cererea de înregistrare a unei denumiri de origine(DO), a unei indicații geografice(IG) sau a unei specialități tradiționale garantate(STG), denumită în continuare cerere, se depune la AGEPI de către un grup. Prin “grup” se înţelege orice asociere, indiferent de forma sa juridică, alcătuită în principal din producători sau prelucrători ai produselor specificate în cerere.

  Cererea se depune pe un formular-tip aprobat de AGEPI. Cererea și documentele anexate la ea se prezintă în limba de stat.

  Cererea trebuie să fie completată prin dactilografiere sau în format electronic și poate fi depusă la AGEPI direct, prin poștă, prin fax, prin poșta electronică sau prin depunere online prin intermediul serviciului e-AGEPI.

  Cererea de înregistrare a unei denumiri de origine, a unei indicații geografice sau a unei specialități tradiționale garantate, va conține:

  pentru IG și DO

  • formularul cererii prin care se solicită înregistrarea IG sau DO, după caz;
  • caietul de sarcini, omologat prin decizia autorității competente;
  • un document unic în care figurează:
  • elementele principale ale caietului de sarcini: denumirea a cărei înregistrare se solicită, o descriere a produsului, inclusiv, dacă este cazul, regulile specifice aplicabile ambalajului și etichetării produsului, precum și o descriere succintă a delimitării ariei geografice;
  • o descriere a legăturii produsului cu mediul geografic sau cu originea geografică, după caz, inclusiv, dacă este cazul, elementele specifice ale descrierii produsului sau metodei de producție, care justifică această legătură.

  pentru STG

  • formularul cererii prin care se solicită înregistrarea STG;
  • caietul de sarcini, omologat prin decizia autorității competente;

  La cerere se anexează:

  • dovada de plată a taxelor în cuantumul stabilit;
  • procura, dacă cererea se depune prin reprezentant;
  • statutul grupului, aprobat de autoritatea competentă;
  • copia deciziei autorității competente privind omologarea caietului de sarcini;
  • documentele ce probează specificitatea și caracterul tradițional al produsului, în cazul unei specialități tradiționale garantate.

  Reguli specifice aplicate grupului

  Un grup ce solicită înregistrarea indicației geografice, a denumirii de origine sau a specialității tradiționale garantate trebuie să activeze în baza statutului sau și trebuie să reprezinte diferite categorii de operatori implicați în elaborarea produsului. Statutul grupului trebuie să conțină prevederi referitoare la:

  • reprezentativitatea grupului în raport cu filiera. Astfel, în cazul produselor transformate, trebuie prezentate sursele de aprovizionare cu materiile prime determinate;
  • accesibilitatea grupului pentru alți aderenți: utilizarea denumirii de origine, a indicației geografice sau producerea specialității tradiționale garantate trebuie să fie accesibile tuturor producătorilor care respectă prevederile caietului de sarcini;
  • misiunile grupului în raport cu denumirea de origine, indicația geografică sau specialitatea tradițională garantată, inclusiv elaborarea dosarului în vederea înregistrării internaționale, modalitățile de protecție a acesteia și a operatorilor implicați.

  O persoană fizică sau juridică poate fi considerată drept grup în sensul Legii dacă, în momentul depunerii cererii de înregistrare a unei indicaţii geografice sau a unei denumiri de origine, se dovedeşte că sînt îndeplinite următoarele condiţii:

  • persoana dată este unicul producător din aria geografică delimitată care doreşte să depună cerere;
  • aria geografică delimitată prezintă caracteristici esenţial diferite de cele din zonele limitrofe sau caracteristicile produsului diferă de cele ale produselor obţinute în zonele limitrofe. 

  O autoritate competentă desemnată în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Lege poate fi asimilată unui grup în cazul în care se constată existența unei denumiri de origine, indicaţii geografice sau specialităţi tradiţionale garantate ce prezintă un interes public deosebit, dar lipsește interesul din partea producătorilor pentru solicitarea procedurii de înregistrare a acesteia. În vederea înregistrării denumirilor de origine și indicaţiilor geografice, autoritatea competentă menționată va acționa în numele producătorilor din aria geografică delimitată, iar dreptul de utilizare va fi dobîndit de către aceștia în condițiile Legii și ale Regulamentului.

  Descrierea produsului

  Descrierea produsului trebuie efectuată în termeni preciși, folosind definiții și standarde utilizate în mod obișnuit pentru produsul respectiv, astfel încât să asigure o bună respectare a caietului de sarcini de către producători și să permită controlul obiectiv privind această respectare din partea organelor de control și inspecție.

  Delimitarea ariei geografice

  Aria geografică poate fi definită prin lista unităților teritorial-administrative sau prin limitele geografice naturale. Hotarele ariei geografice pot fi desemnate prin intermediul hotarelor unității administrative sau în mod topografic, indicând situarea reciprocă a unor localități, obiecte geografice, cum ar fi munți, râuri, construcții etc.

 • Caietul de sarcini

  Pentru a beneficia de o denumire de origine protejată sau de o indicație geografică protejată ori pentru a fi recunoscut ca specialitate tradițională garantată, un produs trebuie să corespundă condițiilor stabilite într-un caiet de sarcini, omologat  de autoritatea competentă.

  Caietul de sarcini pentru o denumire de origine sau pentru o indicație geografică trebuie să conțină:

  • denumirea de origine sau indicația geografică solicitată spre înregistrare;
  • denumirea și descrierea produsului, inclusiv, dacă este cazul, a materiei prime, precum și principalele caracteristici fizice, chimice, microbiologice și/sau organoleptice ale produsului;
  • delimitarea ariei geografice;
  • elemente care să ateste că produsul provine din aria geografică delimitată;
  • descrierea metodei de obținere a produsului și, dacă este cazul, a metodelor locale, loiale și constante, de obținere a acestuia, precum și descrierea elementelor referitoare la ambalaj, dacă solicitantul constată și justifică necesitatea ambalării produsului în aria geografică delimitată, pentru a păstra calitatea, pentru a garanta originea sau pentru a asigura controlul;
  • elemente care să justifice, după caz:
  • legătura dintre calitatea sau caracteristicele produsului și mediul geografic sau;
  • legătura dintre o calitate specifică, reputație sau alte caracteristici ale produsului și originea sa geografică,
  • denumirile și adresele autorităților competente sau ale organismelor abilitate să verifice respectarea prevederilor caietului de sarcini, precum și precizarea misiunii lor;
  • orice reguli specifice de etichetare a produsului în cauză;
  • oricare alte eventuale cerințe, stabilite de lege, ce trebuie respectate.

  Caietul de sarcini pentru o specialitate tradițională garantată trebuie să conțină:

  • denumirea specialității tradiționale garantate, în una sau mai multe limbi, precum și o mențiune dacă denumirea este specifică în sine sau indică asupra caracteristicilor specifice ale produsului; descrierea produsului agricol sau alimentar, cu indicarea principalelor proprietăți fizice, chimice, microbiologice sau organoleptice ale acestuia;
  • descrierea metodei de producție aplicate de producători, inclusiv, dacă este cazul, descrierea naturii și a caracteristicilor materiei prime sau a ingredientelor utilizate, a metodei de preparare a produsului agricol sau alimentar;
  • elementele esenţiale care definesc caracterul tradiţional al produsului .