Desene / Modele industriale. Cerințe fața de materialele cererii

Cererea și documentele ei

Pentru a înregistra un desen sau model industrial (DMI), solicitantul trebuie să depună la AGEPI cererea, care include:

 • formularul-tip, aprobat de AGEPI, prin care se solicită înregistrarea DMI;
 • reprezentările grafice ale DMI.

La cerere se anexează:

 • descrierea DMI, după caz;
 • procura semnată de solicitant, dacă cererea se depune prin reprezentant;
 • actul de prioritate, dacă aceasta a fost invocată;
 • contractul de cesiune sau orice alt document din care rezultă că solicitantul are dreptul să invoce prioritatea conform primei cereri potrivit art. 41 din Lege nr. 161/2007 privind protecția DMI;
 • scrisoarea de acord, după caz;
 • dovada de plată a taxei stabilite.

Cererea și documentele anexate se depun la AGEPI de către solicitant sau de reprezentantul acestuia.

Formularul cererii se prezintă în 2 exemplare.

Reprezentările grafice ale DMI:

​Reprezentările grafice ale DMI pot fi executate în formă de reproduceri grafice (inclusiv grafica prin mijloace electronice) sau de fotografii în alb-negru sau în culori.

Reprezentările grafice trebuie să respecte următoarele condiții:

 • Fiecare reprezentare grafică trebuie să se înscrie într-un dreptunghi ce nu va conține alte reprezentări sau părți ale altei reprezentări grafice;
 • se lipesc sau se imprimă direct pe formularul cererii sau pe foi de hârtie separate;
 • vor avea dimensiunile minime de 3x3 cm, iar maxime de 16x16 cm;
 • desenul sau modelul industrial trebuie reprodus pe fond neutru și nu trebuie retușat cu cerneală sau corector fluid. Fondul se consideră neutru, dacă desenul sau modelul industrial se evidențiază clar pe el. Imaginea trebuie să fie clară și distinctă, fără umbre, alte accesorii, persoane, animale etc.;
 • în cazul reprezentărilor grafice prezentate pe foi de hârtie separate se folosesc foi de culoare albă opacă de formatul A4, la stânga se lasă o margine de cel puțin 2,5 cm, iar spațiul rezervat reprezentărilor trebuie să fie de maximum 24x16 cm;
 • foile nu trebuie să fie îndoite sau capsate. Pe foi nu trebuie să apară nici un text explicativ, termen sau simbol, dar numai numerotarea reprezentărilor grafice.
  Se recomandă să se prezinte la reprezentările grafice şi în format electronic. Reprezentările grafice în format electronic pot fi prezentate pe e‐maill: imagini@agepi.gov.md;
 • trebuie să redea complet desenul sau modelul industrial care face obiectul cererii de înregistrare, astfel încât caracteristicile sale estetice să fie evidențiate. Reprezentările grafice trebuie să fie de o calitate suficientă pentru ca toate detaliile DMI  să fie evidențiate și publicarea să fie posibilă;
 • un produs poate fi reprezentat în una sau în mai multe poziții și unghiuri (vedere din față, lateral, de sus etc.). Fiecare vedere se numerotează la margine cu cifre arabe separate prin punct, prima cifră indicând numărul desenului sau al modelului industrial, iar cea de-a doua - numărul vederii (de exemplu 1.1, 1.2 etc.);
 • toate vederile pentru un DMI se prezintă la aceeași scară. După caz, pentru a evidenția unele fragmente esențiale se prezintă suplimentar vederi la o scara mai mare.

Nu se admit ca reprezentări grafice:

 • desene tehnice ce prezintă obiectul în secțiune sau în plan cu axe de simetrie, rupturi și cote, precum și cu texte explicative prezente pe sau alături de obiecte;
 • reprezentări ce nu pot fi reproduse.

Documentele anexate la cerere și, dacă este cazul, comunicările ulterioare referitoare la cerere, se prezintă într-un singur exemplar.

Cererea de înregistrare a DMI poate cuprinde unul sau mai multe DMI (până la 100). DMI dintr-o cerere trebuie să se refere la aceeași clasă a Clasificării internaționale a desenelor și modelelor industriale.

Totodată, solicitanții trebuie să fie unii și aceiași pentru toate DMI cuprinse în cerere.

Cererea, documentele anexate la ea și, după caz, comunicările ulterioare referitoare la cerere trebuie să fie dactilografiate în limba de stat.

Solicitantul poate anexa la cerere o descriere.

Dacă cererea se depune prin reprezentant, la ea se anexează procura eliberată de către solicitant.

Procura se eliberează și se semnează de solicitant, și nu necesită legalizare sau autentificare notarială, ea trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să fie eliberată pentru gestiunea unei sau a mai multor cereri;
 • să conțină data eliberării. Procura în care nu este indicată data întocmirii este nulă;
 • să stabilească limitele împuternicirilor reprezentantului.
  În cazul în care se solicită retragerea cererii, renunțarea la dreptul asupra desenului sau modelului industrial sau orice altă procedură vizând transmiterea de drepturi, aceasta poate fi efectuată prin intermediul reprezentantului numai pe baza unui mandat special care să menționeze expres retragerea cererii, renunțarea sau transmiterea de drepturi;
 • să fie semnată de persoana care a eliberat-o.

Orice acțiune a reprezentantului pentru care acesta este împuternicit în procură, se consideră ca acțiune a solicitantului. Orice înscriere cu privire la desemnarea unui reprezentant este radiată, dacă aceasta este cerută printr-o comunicare scrisă. Desemnarea, schimbarea și radierea înscrierii reprezentantului nu este supusă plății taxelor.

În cazul în care prin cerere se invocă prioritatea, este necesar, în termen de 3 luni de la data de depozit, depunerea actului care justifică invocarea priorității. Dacă actele de prioritate nu au fost depuse în termenul stabilit, prioritatea invocată nu se recunoaște.

Pentru invocarea priorității în baza unei cereri anterioare (prioritate convențională) solicitantul prezintă actul de prioritate, eliberat de organul competent unde a fost constituit primul depozit și o copie a depozitului.

Invocarea priorității de expunere se justifică printr-un document care trebuie să conțină:

 • denumirea și adresa organizatorului expoziției în care a fost expus desenul sau modelul industrial;
 • denumirea expoziției, adresa și data inaugurării;
 • numele, prenumele și adresa persoanei fizice sau denumirea și sediul persoanei juridice care a introdus desenul sau modelul industrial în expoziție;
 • data expunerii publice;
 • data eliberării documentului;
 • reprezentările DMI expus și, dacă este cazul, copiile descrierii, autentificate de administrația expoziției, din care să rezulte că DMI expus este identic cu cel solicitat.

În calitate de autorizație privind dreptul la invocarea priorității care aparține altei persoane poate servi un contract de cesiune sau extrasul din contractul de cesiune care să reflecte drepturile transmise sau orice alt document care să probeze transmiterea dreptului la invocarea priorității.

Prioritatea desenului sau modelului industrial se stabilește la data de depozit.

Prioritatea convențională se stabilește la data depunerii cererii într-o țară parte la Convenția de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului, dacă cererea de înregistrare a fost depusă la AGEPI în termen de 6 luni de la această dată.

Prioritatea de expunere se stabilește în baza exponatului introdus într-o expoziție internațională, dacă cererea este depusă în termen de 6 luni de la data introducerii acestuia în expoziție.