Invenții. Taxe

(Hotărîrea Guvernului nr. 774 din 13.08.1997)

 • Inventii
  (Calculator taxe)
  Nr.
  d/o
  Servicii cu semnificatie juridica Cuantumul taxelor,euro
  1. Depunerea cererii de brevet de invenţie/ Deschiderea fazei naţionale a cererii internaţionale, inclusiv:  
  a) examinarea formală, preliminară şi publicarea cererii 100
  b) pentru fiecare revendicare, fie iniţială, fie în urma modificărilor, depăşind 5 20
  2. Examinarea de fond a cererii de brevet de invenţie, inclusiv cercetarea documentară: 400
  a) pentru fiecare revendicare independentă, fie iniţială, fie în urma modificărilor, depăşind 1 100
  b) pentru fiecare revendicare dependentă, fie iniţială, fie în urma modificărilor, depăşind 5 10
  c) pentru fiecare pagină, depăşind 15 10
  3. Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie, pentru fiecare an de valabilitate:  
  pentru anii 1-5 100
  pentru anii 6-10 300
  pentru anii 11-15 500
  pentru anii 16-20 700
  4. Publicarea traducerii revendicărilor din cererea de brevet european în procedura de validare 60
  5. Publicarea versiunii corectate a traducerii revendicărilor din cererea de brevet european în procedura de validare 30
  6. Publicarea traducerii fasciculului de brevet european validat, nedepăşind 20 de pagini 100
  pentru fiecare pagină, depăşind 20 5
  7. Publicarea traducerii fasciculului de brevet european validat, modificat în urma procedurii de opoziţie sau de limitare la Oficiul European de Brevete (OEB), nedepăşind 20 de pagini 50
  pentru fiecare pagină, depăşind 20 5
  8. Publicarea traducerii corectate a fasciculului de brevet european validat 20
  9. Eliberarea certificatului privind validarea brevetului european 20
  10. Depunerea şi examinarea formală a unei cereri de transformare a cererii de brevet european în procedura de validare în cerere de brevet naţional 100
 • Brevete de scurta durata
  (Calculator taxe)
  Nr.
  d/o
  Servicii cu semnificatie juridica Cuantumul taxelor,euro
  11. Depunerea cererii de brevet de invenţie de scurtă durată/ Deschiderea fazei naţionale a cererii internaţionale, inclusiv:  
  a) examinarea formală şi publicarea cererii 100
  b) pentru fiecare revendicare, fie iniţială, fie în urma modificărilor, depăşind 5 20
  12. Examinarea cererii de brevet de invenţie de scurtă durată: 200
  a) pentru fiecare revendicare independentă, fie iniţială, fie în urma modificărilor, depăşind 1 100
  b) pentru fiecare revendicare dependentă, fie iniţială, fie în urma modificărilor, depăşind 5 10
  c) pentru fiecare pagină, depăşind 15 10
  13. Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie de scurtă durată (pentru fiecare an de valabilitate)  
  pentru anii 1-6 100
  14. Depunerea şi examinarea cererii de prelungire a termenului de valabilitate a brevetului de invenţie de scurtă durată, inclusiv cercetarea documentară şi întocmirea raportului de documentare cu opinie privind brevetabilitatea 300
  15. Publicarea şi eliberarea brevetului de invenţie de scurtă durată prelungit, inclusiv tipărirea fasciculului de brevet cu raportul de documentare 20
  16. Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie de scurtă durată după prelungire (pentru fiecare an de valabilitate) pentru anii 7-10 200
 • Modele de utilitate
  (Calculator taxe)
  Nr.
  d/o
  Servicii cu semnificatie juridica Cuantumul taxelor,euro
  17. Menţinerea în vigoare a certificatului de înregistrare a modelului de utilitate pentru fiecare an de valabilitate:  
  pentru anii 6-10 (după reînnoire) 100
Nr.
d/o
Servicii cu semnificatie juridica Cuantumul taxelor,euro
Certificate complementare de protecţiee
18. Depunerea şi examinarea cererii de acordare a certificatului complementar de protecţie 300
19. Eliberarea certificatului complementar de protecţie 100
20. Menţinerea în vigoare a certificatului complementar de protecţie, pentru fiecare an de valabilitate 700
Tarife comune
21. Recepţionarea, verificarea, examinarea şi transmiterea unei cereri internaţionale conform prevederilor articolului 14 al Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor (P.C.T.) 100
22. Eliberarea brevetului, inclusiv tipărirea fascicolului de brevet:  
a) în cazul în care materialele cererii destinate pentru tipărire nu depăşesc 15 pagini 100
b) pentru fiecare pagină, depăşind 15 10
23. Depunerea şi examinarea unei cereri privind transformarea cererii 25
24. Depunerea cererii divizionare, inclusiv examinarea formală şi publicarea cererii 50
25. Publicarea cererii înainte de termen, la solicitare 10
26. Cercetarea documentară pentru o cerere de brevet, întocmirea şi publicarea:  
a) raportului de documentare; 200
b) raportului de documentare cu opinie scrisă privind brevetabilitatea 300
27. Cercetarea documentară pentru o cerere de brevet cu raport de documentare întocmit de o autoritate internaţională de documentare, întocmirea şi publicarea:  
a) raportului de documentare; 100
b) raportului de documentare cu opinie scrisă privind brevetabilitatea 150
28. Tipărirea şi eliberarea unui nou fascicul al titlului de protecţie, nedepăşind 15 pagini 20
pentru fiecare pagină, depăşind 15 5
29. Depunerea şi examinarea cererii de limitare a brevetului 60
Alte taxe
72. Revendicarea priorităţii convenţionale sau de expoziţie într-o cerere de înregistrare/brevetare a obiectului de proprietate industrială, inclusiv într-o cerere internaţională 100
73. Revendicarea priorităţii unei cereri depuse la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), corectarea sau suplimentarea unei revendicări a priorităţii 20
74. Recepţionarea, verificarea, examinarea şi transmiterea cererii conform procedurilor de înregistrare internaţională, cu excepţia invenţiilor 50
75. Examinarea cererii de introducere a unei modificări 30
76. Rectificarea unei erori 10
78. Prelungirea termenului de procedură (pentru o acţiune într-o procedură în faţa AGEPI), pentru fiecare lună 20
79. Repunerea în termenul omis, pentru fiecare lună 50
80. Restabilirea/repunerea în drepturi 100
81. Examinarea şi înregistrarea contractului de cesiune, gaj, licenţă sau franchising pentru un obiect al proprietăţii industriale 200
82. Examinarea cererii şi înscrierea modificării în contractul înregistrat pentru un obiect al proprietăţii industriale 100
83. Radierea informaţiei privind înregistrarea contractului, cu excepţia contractului prevăzut la pct.57 50
84. Depunerea unei:  
a) opoziţii 100
b) contestaţii împotriva deciziei adoptate în cadrul examinării 150
85. Retragerea totală/parţială a cererii de înregistrare/brevetare a obiectului de proprietate intelectuală, cu excepţia cererilor prevăzute în pct.52-56, retragerea opoziţiei, retragerea contestaţiei depuse împotriva deciziei examinării, renunţarea la titlul de protecţie al obiectului de proprietate intelectuală 15
86. Eliberarea titlului de protecţie în cazul transmiterii drepturilor, la solicitare 50
91. Organizarea medierii/arbitrajului 20
92. Eliberarea unui document oficial cu privire la obiectele de proprietate industrială, de tipul: duplicat, act de prioritate etc. 20
93. Eliberarea, la solicitare:  
a) a extrasului legalizat din registru 10
b) a copiei echivalente a titlului de protecţie 5
c) a copiei certificate de pe un document din dosarul OPI, sau a unei adeverinţe 2
d) a copiei pe hîrtie de pe documentele din dosarul OPI sau din Baza de Date, pentru o pagină 0,03
95. Selectarea şi furnizarea, la cerere, a informaţiilor analitice sau de sinteză pentru obiectele de proprietate intelectuală privind:  
a) statutul juridic, pentru un obiect 15
b) solicitantul/titularul obiectelor de proprietate intelectuală, pentru un obiect 15
c) portofoliul obiectelor de proprietate intelectuală deţinut de o persoană, pentru un obiect 15
d) invenţiile, pentru o bază de date, un obiect:  
baze de date naţionale 50
baze de date internaţionale 150
e) mărcile protejate în Republica Moldova
pentru fiecare clasă, depăşind 1
35
3
f) desenele şi modelele industriale protejate în Republica Moldova pentru o clasă, un obiect 35
g) indicaţiile geografice, denumirile de origine şi specialităţile tradiţionale garantate protejate în Republica Moldova  
pentru o denumire 15

Nota:

1. Achitarea tarifelor se efectuează la contul AGEPI, cu excepţia tarifelor stabilite la punctele 62-64 şi 68-71, care se efectuează la contul Comisiei de Stat a Republicii Moldova pentru Testarea Soiurilor de Plante, după cum urmează:

 • persoanele fizice şi juridice cu domiciliul şi, respectiv, sediul în Republica Moldova, achită tarifele stabilite în lei moldoveneşti, conform cursului oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei în raport cu euro la data plăţii;
 • persoanele fizice şi juridice străine cu domiciliul şi, respectiv, sediul permanent în străinătate achită tarifele în euro sau în cuantumuri echivalente acestora în lei moldoveneşti, conform cursului oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei în raport cu euro la data plăţii.

2. Solicitanţilor şi titularilor dreptului de protecţie a invenţiei, modelului de utilitate şi soiului de plantă li se acordă reduceri la achitarea tarifelor după cum urmează:

 • 95% din cuantumul tarifului stabilit, dacă este persoană fizică şi este unicul autor/ameliorator;
 • 95% din cuantumul tarifului stabilit şi scutirea de plata tarifelor pentru menţinerea în vigoarea a brevetelor de invenţie pentru primii 5 ani, dacă este o organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării;
 • 85% din cuantumul tarifului stabilit, dacă este o întreprindere care întruneşte criteriile legale stabilite întreprinderilor mici şi mijlocii, sau dacă este persoană fizică şi nu are calitatea de autor/ameliorator, precum şi dacă este persoană fizică şi nu este unicul autor/ameliorator.

Reducerile stabilite în prezentul punct nu se aplică tarifelor prevăzute la punctele 4-10,15, 21, 25, 26, 28, 66, precum şi tarifelor din secţiunea VIII, cu excepţia punctelor 75, 78, 79 şi 85 din prezentul Nomenclator.

3. Solicitantul sau titularul dreptului de protecţie al mărcii beneficiază de reduceri în cuantum de 50% din tariful stabilit, dacă este persoană fizică sau dacă este o întreprindere care întruneşte criteriile legale stabilite întreprinderilor mici şi mijlocii.

Reducerile stabilite în prezentul punct nu se aplică tarifelor prevăzute în secţiunea VIII din prezentul Nomenclator.

4. Solicitanţilor şi titularilor dreptului de protecţie al desenului sau modelului industrial li se acordă reduceri la achitarea tarifelor, după cum urmează:

 • 85% din cuantumul tarifului stabilit, dacă este persoană fizică şi are calitatea de autor;
 • 65% din cuantumul tarifului stabilit, dacă este o întreprindere care întruneşte criteriile legale stabilite întreprinderilor mici şi mijlocii, sau dacă este persoană fizică şi nu are calitatea de autor.

Reducerile stabilite în prezentul punct nu se aplică tarifelor prevăzute la secţiunea VIII, cu excepţia punctelor 78, 79 şi 85 din prezentul Nomenclator.

5. Persoanele cu dizabilităţi, pensionarii neîncadraţi în cîmpul muncii, veteranii de război în sensul legislaţiei cu privire la veterani, participanţii la lucrările de lichidare a consecinţelor catastrofei de la Cernobîl, elevii, studenţii (secţia de zi), masteranzii, doctoranzii, militarii în termen (ostaşii şi sergenţii) se scutesc de plata tarifelor stabilite la punctele 1, 2, 45-50, 52-56, 58 şi 60 din prezentul Nomenclator.

6. În cazul solicitării termenului suplimentar de 6 luni pentru achitarea tarifelor prevăzute la punctele 3, 13, 16, 17, 20, 35, 37, 42, 44, 50, 51 şi 67 din prezentul Nomenclator, solicitantul/titularul va achita suplimentar 50% din cuantumul tarifului care urma să fie achitat conform punctelor enumerate.

7. Tariful conform pct.75 din prezentul Nomenclator nu se achită în cazul în care modificarea datelor din documentele cererii sau în titlul de protecţie survine ca consecinţă a adoptării unui act normativ sau ca urmare a deciziei instanţei judecătoreşti.

8. În cazul în care un solicitant/titular beneficiază de mai multe reduceri, prevăzute la punctele 2, 3 şi 4 din note, tariful se va achita în cuantumul celei mai mari dintre acestea, iar în cazul mai multor solicitanţi/titulari care beneficiază de diferite reduceri prevăzute la punctele 2, 3 şi 4 sau sînt scutiţi de plata tarifelor în conformitate cu punctul 5 din note, tariful se va achita în cuantumul celei mai mici reduceri pentru solicitanţi/titulari.

9. Persoanele care beneficiază de reduceri sau care sînt scutiţi de achitarea tarifelor în conformitate cu punctul 5 din note vor prezenta actul care confirmă acest drept la data achitării tarifului. În cazul întreprinderilor mici şi mijlocii se prezintă rapoartele financiare, valabile pînă la 31 martie a anului următor celui de gestiune sau certificatul de înregistrare pentru primul an de activitate. Prezentarea actului care confirmă dreptul de a beneficia de reduceri sau de scutire de achitarea tarifelor în conformitate cu punctul 5 din note nu poate servi drept temei la restituirea tarifelor achitate anterior în sensul reducerii acestora.

10. În cazurile transmiterii drepturilor, precum şi în cazul modificării statutului mărcii din individuală în colectivă/de certificare, solicitantul, titularul sau succesorul de drepturi, care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la punctele 2-5 din note, este obligat să plătească tariful neachitat anterior sau să lichideze diferenţa, în cazul achitării parţiale.

11. Pentru efectuarea, în regim de urgenţă, a procedurilor prevăzute în punctele 2, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58 şi 95 din prezentul Nomenclator, tariful se majorează cu 100%. La calcularea cuantumului tarifelor conform prezentului punct, nu se aplică prevederile punctului 5, precum şi reducerile stabilite în note.

12. Tariful se consideră achitat la data transferării integrale a cuantumului stabilit conform prezentului Nomenclator.

13. În cazul solicitării restabilirii/repunerii în drepturi în cadrul Comisiei de Contestaţii se va achita numai tariful prevăzut în punctul 80, fără achitarea tarifului conform punctului 84 din prezentul Nomenclator.”