Desene/Modele industriale. Înregistrare internațională

 • Importanța înregistrării la nivel international a desenului sau modelului industrial (DMI)

  În cazul extinderii afacerii peste hotare, este important ca să ne protejăm drepturile asupra DMI şi în alte ţări pentru a beneficia de dreptul exclusiv de utilizare şi de interzicere a utilizării acestuia de terţi, fără acordul titularului.

 • Modalitatea de înregistrare

  Înregistrarea DMI pe teritoriul Republicii Moldova nu are efect pe teritoriile altor state. Pentru a obţine protecţie în una sau în mai multe ţări străine, DMI trebuie înregistrat în fiecare ţară aparte. Aceasta se poate face depunând cereri separate în fiecare ţară vizată sau depunând o singură cerere prin sistemul Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a DMI. În conformitate cu Aranjamentul de la Haga, cererile de înregistrare internaţională se depun la Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale direct sau prin intermediul AGEPI.

  Sistemul de la Haga

  Sistemul de la Haga privind înregistrarea internațională a DMI reprezintă un sistem centralizat de înregistrare, prin intermediul căruia puteți depune până la 100 de desene/modele și să solicitați protecția pe teritoriile părților Sistemului de la Haga (https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=9) prin intermediul unei cereri unice, care ar servi pentru invocarea priorității la următoarele depuneri.

  Republica Moldova este membră a Actului de la Haga (1960) și a Actului de la Geneva (1999) al  Aranjamentului de la Haga (1925). Orice persoană fizică sau juridică poate depune o cerere internațională prin intermediul Sistemului de la Haga. Pentru informații suplimentare cu privire la depunerea cererii internaționale, acoperirea geografică și taxele, vă rugăm sa accesați pagina web www.wipo.int/hague/en.

  Reprezentarea în fața Biroului Internațional

  O cerere internațională de înregistrare a DMI poate fi depusă personal de către solicitant sau printr-un mandatar. Desemnarea unui mandatar nu este obligatorie.

  Dacă solicitantul alege să desemneze un mandatar, acesta din urmă poate fi orice persoană aleasă liber de solicitant. Aranjamentul de la Haga nu prevede niciun fel de restricții referitoare la condițiile profesionale (calificarea) sau teritoriale (naționalitatea sau resedința) pentru alegerea mandatarului.

  Solicitantul poate fi reprezentat doar de un singur mandatar. În cazul cînd în cerere sunt indicați mai mulți mandatari, numai primul indicat poate fi considerat a fi mandatar și să fie înregistrat ca atare. În cazul în care o firmă sau un parteneriat format din avocați sau agenți de brevete sau mărci a fost indicat în calitate de mandatar în fața Biroului Internațional, acesta trebuie să fie privit ca un mandatar

  Efectele mandatului.

  Desemnarea unui mandatar în fața Biroului Internațional are ca efect faptul că persoana solicitantului/titularului se substituie cu cea a mandatarului. Astfel “semnatura mandatarului înlocuiește semnatura solicitantului sau titularului, cu excepția cazului în care acest Regulament prevede altfel în mod expres”. Conform aceleiași reguli, orice comunicare (cu excepția celora în care Regulamentul prevede expres ca o comunicare să fie adresată atît solicitantului/titularului, cît și mandatarului) a Biroului Internațional adresată mandatarului trebuie să aiba același efect ca și cînd ele ar fi fost adresate solicitantului sau titularului și invers: orice comunicare adresată Biroului Internațional de către mandatar trebuie să aiba același efect ca și cînd ar fi fost adresate Biroului de către solicitant sau titular.

  Cesiunea mandatului.

  Cesiunea mandatului poate fi cerută atât de solicitant/titular (“revocare”), cât și de mandatar (“renunțare”).

 • Cererea internațională de înregistrare

  Limba cererii internaționale

  Cererea internațională poate fi perfectată în limba engleză sau franceză sau spaniolă, la dorința solicitantului. În consecință, dacă cererea internațională este depusa conform Actului din 1960 sau Actului din 1999, exclusiv sau parțial, solicitantul poate alege una din aceste limbi pentru a perfecta cererea internațională.

  Sancțiunile în cazul nerespectării exigentelor lingvistice. Este important de a urmări ca cererea să fie perfectată în una din limbile prescrise, din urmatoarele motive:

  • deoarece o asemenea neglijență constituie o iregularitate care trebuie înlaturată într-un termen de trei luni de la data notificării solicitantului de către Biroul Internațional, în caz contrar cererea va fi considerată abandonată, iar Biroul Internațional va restitui orice taxe în ceea ce privește această cerere, după reținerea unei valori din taxa de bază;
  • dacă cererea n-a fost perfectată în una din limbile prescrise, aceasta va fi o iregularitate care va influența (va impune o amînare) data depozitului cererii internaționale.

  Depunerea cererii internaționale la Biroul Internațional

  Cine poate să depună cererea internațională la Biroul Internațional?

  Cererea internațională se depune la Biroul Internațional direct de către solicitant. Cu toate acestea, Aranjamentul de la Haga permite Statelor contractante de a prevedea în legislațiile lor depunerea a cererii prin Oficiul Național (pentru Moldova- AGEPI). În acest caz cererea internațională se va perfecta în limba engleză sau franceză.

  Cum se va depune cererea la Biroul Internațional?

  Cererea poate fi depusă direct la OMPI, prin depunerea online, prin intermediul serviciului E-filing (https://hague.wipo.int/#/landing/home).

  Toate documentele transmise Biroului Internațional au data zilei în care au fost efectiv recepționate de Birou.

  Cererea internațională poate fi depusă indirect, prin intermediului Biroului Național (AGEPI).

  Cererea internațională este constituită, în linii generale, dintr-un formular tip care se completează și reproducerile desenelor sau modelelor pentru care se cere protecția.

  Formularul cererii

  cererea internațională trebuie să fie prezentată pe un formular oficial al Biroului Internațional http://www.wipo.int/hague/en/forms/.

  În afară de indicațiile clasice pentru toate cererile (numele și adresa solicitantului și, în cazul potrivit, ale mandatarului, numărul de desene sau modele depuse, prioritatea invocată etc.), unele indicații totuși sunt specifice pentru cererea internațională și merită o explicație particulară.

  Indicarea țării sau țărilor cu care solicitantul are legatura (printr-un stabiliment industrial sau comercial efectiv și serios, domiciliu sau naționalitate). Aceste indicații sunt necesare pentru a demonstra că solicitantul are calitatea pentru efectuarea înregistrării internaționale și pentru a determina întinderea teritorială pe care ar putea fi obținută protecția.

  Titlul desenelor și modelelor industriale sau al obiectelor depuse. Numarul de DMI incluse în cererea internațională nu trebue să fie mai mare de 100, în acest caz este vorba de un depozit “multiplu” (excepţie Mexic, Federaţia Rusă, SUA, Vietnam, nu acceptă depozit multiplu).

  Cererea de înregistrare trebuie să indice titlul precis al fiecărui desen sau model depus. Acest titlu trebuie să fie diferit dacă este vorba de un desen (bidimensional) sau de un model (tridimensional).

  În consecință: în cazul unui desen, adică de un motiv decorativ, cum este un personaj sau un peisaj, solicitantul trebuie să indice, în cuvinte, obiectul sau obiectele pe care acest desen va fi aplicat; dacă este vorba de un model, solicitantul trebuie să-l identifice, indicând într-un mod precis și concis natura lui (scaun, ochelari, ceas etc.).

  Toate obiectele care reprezintă DMI ce sunt incluse într-o cerere internațională trebuie să aparțină aceleiași clase a Clasificării Internaționale de la Locarno (depozit “monoclasa”) cu excepția produselor ornamentale.

  Desemnarea Statelor în care solicitantul doreste să fie protejat. Protecția desenelor și modelelor, obiecte ale unei cereri internaționale, nu poate fi obținută decât pe teritoriul Statelor membre ale Uniunii de la Haga.

  Este important ca solicitantul să desemneze în momentul depunerii cererii toate țările în care dorește să obțină protecție. Spre deosebire de sistemul Aranjamentului de la Madrid cu privire la înregistrarea internațională a mărcilor, Aranjamentul de la Haga nu prevede posibilitatea desemnării adaugătoare a unui Stat după constituirea depozitului.

  Limitele privind protecția în țara de origine a solicitantului. Spre deosebire de sistemul Aranjamentului de la Madrid cu privire la înregistrarea internațională a mărcilor, Aranjamentul de la Haga nu prevede obligativitatea depunerii cererii internaţionale după ce a fost depusă cererea naţională în ţara de origine. Astfel Republica Moldova poate fi desemnată într-o cerere internațională, dacă este Stat de origine.

  Descrierea. Există opțiunea de a include în cerere o descriere a desenelor sau modelelor (regula 7(5)(a) a Regulamentului de aplicare). Descrierea nu se poate referi decât la caracteristicile ornamentale ale desenului sau modelului care sunt vizibile în reproducere, cu excepția detaliilor tehnice referitoare la funcționarea obiectului depus sau la posibilitățile lui de aplicare.

  Prezentarea reproducerilor. Reproducerile trebuie prezentate și trebuie să se înscrie într-un patrulater dreptunghiular, fără a conține orice alte reproduceri sau parți ale altei reproduceri. Fotografiile sau alte reproduceri grafice nu trebuie îndoite, prinse cu agrafe sau marcate în orice fel. Această prevedere se explică prin faptul că reproducerea desenelor și modelelor în Buletinul publicat în format electronic se realizează printr-un procedeu de numerizare. “Patrulaterul dreptunghiular” menționat în aceste Instrucțiuni poate fi orice patrulater cu unghi drept (un pătrat sau dreptunghi).

  Dacă același desen este destinat pentru a fi aplicat pe mai multe obiecte care formează un ansamblu (de exemplu, un serviciu de masă), numai un singur obiect din ansamblu (de exemplu, farfuria) poate face obiectul depozitului și figura în fotografii sau alte reproduceri grafice care însoțesc cererea.

  Numerotarea reproducerilor. Fiecare DMI dintr-un depozit multiplu este identificat printr-un număr diferit, situat la marginea reproducerilor.

  Dacă același obiect este reprezentat sub diferite unghiuri, numerotarea trebuie să conțină două numere separate printr-un punct: 1.1, 1.2, 1.3… pentru primul obiect; 2.1, 2.2, 2.3… pentru al doilea obiect etc.

  Dimensiunile reproducerilor. Reprezentarea fiecărui DMI pe reproducerile anexate la cerere trebuie să aibă dimensiunile în care solicitantul vrea să-l publice. Dimensiuni maxime și minime: aceste reproduceri nu trebuie să depașească 16 x 16 cm și reprezentarea DMI din reproduceri trebuie să prezinte cel putin 3 cm în una din dimensiunile sale.

  Conținutul reproducerilor. Reproducerile grafice sau fotografice constituie principala componentă a cererii.

  De fapt, protecția desenelor sau modelelor depuse este o protecție vizuală, prin care se înțelege că numai caracteristicile vizibile pe reproducere beneficiază de protecție. Dimpotrivă, o caracteristică care nu apare pe reproducere nu se protejează, chiar dacă ea există efectiv, deci, este important de a prezenta pentru același obiect reprezentări din diferite unghiuri (o haină prezentată atât din spate cât și din față, de exemplu).

  O reproducere poate constitui un desen numai dacă așa-numita abstracție reprezintă obiectul pe care el este aplicat.

  Reprezentările grafice trebuie să prezinte DMI singur sau produsul în raport cu care desenul industrial este utilizat, cu excluderea oricare altor obiecte, accesorii, persoane sau animale. Un obiect trebuie să fie reprezentat cel puțin o dată în poziția în care el se folosește normal.

  Această prevedere este tratată ca obligatorie de către Biroul Internațional al OMPI. Astfel, de exemplu, o bibliotecă trebuie reprodusă fără carți, o haină - fără persoana care o poartă, o ramă - fără fotografie, o vază - fără flori etc. Această exigență este prevazută pentru a evita faptul ca, sub acoperirea cererii pentru un singur obiect (achitând și o singură serie de taxe), solicitantul să beneficieze în realitate de o protecție pentru câteva desene sau modele distincte.

  Fotografiile depuse trebuie să fie clare, nefiind admise fotografii retușate cu cerneală sau cu mijloace lichide de corectare. Se admit, de asemenea, reproduceri electronice ale fotografiilor, dacă ele respectă toate cerințele sus-menționate.

  Fotografiile sau reproducerile trebuie prezentate numai fiind tăiate sub un unghi drept

  Obiectele din reproduceri trebuie, de preferință, prezentate în perspectivă (axonometrie); ele pot conține umbre și hașurări destinate pentru a face vizibil relieful lor. În plus, nu se admit desene tehnice prezentând obiectul în secțiune sau în plan cu axe de simetrie și laturi, precum și cu texte explicative sau legende prezente pe sau alaturi de obiecte.

  Reprezentările unui obiect sub diferite unghiuri, la alegerea solicitantului, pot figura pe aceeași reproducere sau pe reproduceri independente. Același produs poate fi arătat sub diverse unghiuri, iar aceste vederi trebuie să fie prezentate pe reproduceri grafice independente.

  Calitatea reproducerilor. Reproducerile trebuie să fie de o calitate ireproșabilă, deoarece ele sunt fundamentale pentru intinderea protecției. În plus, că toate reproducerile trebuie să fie de o calitate care permite ca toate detaliile desenului sau modelului industrial să fie clar distinse și să poată fi publicate. Acesta este, de asemenea, argumentul pentru care impun ca desenele și modelele să apara “pe un fond neutru și unic”.

 • Aspectele specifice de procedură

  După cum a fost deja indicat, din momentul recepției cererii internaționale Biroul Internațional al OMPI verifică dacă ea întrunește condițiile formale cerute. Având în vedere că se face o examinare exclusiv formală, Biroul Internațional nu face nicio apreciere a noutății DMI depuse și nu poate, prin urmare, respinge o cerere din asemenea motiv.

  Tratamentul cererilor reglementare. Dacă cererea este conformă exigențelor prevăzute, Biroul Internațional o înscrie în Registrul Internațional, o publică în Buletinul de Desene și Modele Internaționale, care îl plasează pe site-ul OMPI. Paralel, Biroul Internațional expediază titularului cererii internaționale un certificat conținând reproducerea înscrierilor făcute în Registrul Internațional.

  Tratamentul cererilor nereglementare. Dacă Biroul Internațional constată că cererea sau părțile ei care trebuie să o însoțească nu sunt perfectate conform dispozițiilor prevăzute, solicitantului i se va propune corectarea iregularităților într-un termen de trei luni de la data notificării.

  Dacă cererea internațională a fost perfectată prin intermediul unui oficiu, Biroul Internațional expediază la acest oficiu o copie a corespondenței adresate solicitantului cu privire la iregularitățile depistate.

  Dacă iregularitățile nu au fost corectate în termenul de trei luni, Biroul Internațional respinge cererea internațională și informează solicitantul despre aceasta.

  Publicarea cererii internaționale

  Orice cerere care satisface condițiile prescrise face obiectul unei publicări în Buletinul de Desene și Modele Internaționale.
  Această publicare se efectuează săptămânal, în format electronic, conținând toate datele bibliografice și reproducerile DMI cererii în cauză.

  Principiul publicării imediate a cererii. Orice cerere care satisface condițiile prevazute este publicată în Buletinul de Desene și Modele Internaționale. Această publicare se substituie prin cea cerută de legislațiile naționale.
  Pe de altă parte, publicarea cererii internaționale în Buletinul de Desene și Modele Internaționale (care este adresată tuturor oficiilor naționale) ține locul publicării naționale și orice altă publicare, deci, nu poate fi cerută de Statele contractante.

  Excepție: amânarea publicării. Conform Actului din 1999 principiul general este ca fiecare parte contractantă își asumă dreptul de a permite ca termenul de amînare a publicării să fie de 30 de luni.

  Termenul maxim de amânare a publicării cererii internaționale, reglementată exclusiv de Actul din 1960 sau atât de Actul din 1999, cît și de Actul din 1960, trebuie să fie de 12 luni de la data depozitului, sau dacă este invocată prioritatea, de la data priorității.

  Termenul de valabilitate a înregistrării internaționale

  Conform articolului 17 al Actului din 1999, înregistrarea internațională trebuie să aibă efect pentru un termen inițial de 5 ani pornind din data înregistrării internaționale. Înregistrarea internațională poate fi reînnoită pentru încă doi termeni adiționali a cîte 5 ani, în conformitate cu procedura prescrisă și achitarea taxelor corespunzatoare. Dacă sunt state contractante în care durata protecției depășeste termenul de 15 ani, înregistrarea internațională poate fi prelungită pentru aceste state pentru perioade adiționale a cîte 5 ani, pînă la expirarea întregii durate de protecție conform legislațiilor naționale.

  În temeiul articolului 11 al Actului din 1960, înregistrarea internațională se constituie pentru prima perioadă de cinci ani și poate fi reînnoită pentru o perioada suplimentară de cinci ani, termenul minim de protecție fiind de 10 ani.

  În afara de aceasta, dacă legislația națională a unui Stat contractant admite pentru depozitul național o perioadă de protecție mai mare de 10 ani, depozitul internațional poate fi reînnoit, referitor la acest Stat, pentru perioade suplimentare de cinci ani, până la expirarea duratei totale a protecției admise pentru depozitul național.

  Este, de asemenea, de menționat că articolul 11(3) al Actului din 1960 permite tuturor Statelor contractante de a limita până la 10 ani, în cadrul legislației naționale, durata protecției desenelor sau modelelor, obiecte ale unei cereri internaționale.

  Este în competența titularului, care la expirarea celei de-a doua perioade de protecție de cinci ani dorește să reînnoiască depozitul internațional pentru o anumită țară, să cunoască termenul maxim de protecție prevazută de legislația națională cu scopul de a se asigura de valabilitatea reînnoirii în cauză (informații pe www.wipo.int).

  Orice reînnoire solicitată este, în consecință, înscrisă în Registrul Internațional fără ca Biroul Internațional să se pronunțe asupra oportunității acesteia. Această situație se explica mai ales prin aceea că Aranjamentul de la Haga nu prevede obligația pentru Statele contractante de a notifica Biroul Internațional cu privire la termenul maxim de protecție acordat desenelor și modelelor prin legislația națională; Biroul Internațional nu este în măsură să reemită în cazul reînnoirilor cerute.