IG, DO, STG. Înregistrare națională

 • Depunerea cererii de înregistrare a unei denumiri de origine, a unei indicații geografice sau a unei specialități tradiționale garantate

  Cererea de înregistrare a unei denumiri de origine, a unei indicații geografice sau a unei specialități tradiționale garantate ( în continuare – Cerere), se depune în 2 exemplare la  Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (denumită în continuare – AGEPI) de către un grup ce corespunde prevederilor legii. Cererea se depune în limba de stat.

  Cererea se completează, pe formularul-tip aprobat de  AGEPI și se depune:

  • • direct (de către solicitant sau de reprezentantul acestuia) sau prin poștă;
  • • prin fax sau e-mail, cu condiția prezentării în termen de o lună a originalului sau a copiei legalizate a cererii;
  • prin intermediul serviciului electronic de depunere on-line a cererilor: https://e-servicii.agepi.gov.md/ro/user/register
 • Reprezentarea

  Persoanele fizice sau juridice care au domiciliul sau sediul principal, sau o întreprindere industrială ori comercială efectivă și funcțională în Republica Moldova acționează în fața AGEPI personal sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit printr-o procură.

  Persoanele fizice sau juridice care nu au nici domiciliul, nici sediul principal, nici o întreprindere industrială ori comercială efectivă și funcțională în Republica Moldova vor fi reprezentate în fața AGEPI, în orice procedură stabilită de prezenta lege, de un mandatar autorizat împuternicit printr-o procură.

  Dacă termenul valabilității nu este indicat în procură, ea este valabilă timp de 3 ani de la data întocmirii. De asemenea, termenul valabilității poate fi indicat prin stipularea unei condiții la îndeplinirea căreia procura încetează.

 • Cererea și documentele anexate la ea. Caietul de sarcini

  Cererea de înregistrare a unei denumiri de origine, a unei indicații geografice sau a unei specialități tradiționale garantate va conține:

  • pentru o denumire de origine sau o indicație geografică:
   • a) formularul cererii, completat în conformitate cu Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a indicațiilor geografice, a denumirilor de origine și a specialităților tradiționale garantate (în continuare – Regulament);
   • b) caietul de sarcini vizat în articolul 8 alineatul (2) din Legea nr.66-XVI din 27 martie 2008 privind protecția indicatiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate (în continuare – Lege), perfectat în conformitate cu punctul 19 din Regulament și omologat prin decizia autorității competente;
   • c) documentul unic specificat în articolul 16 alineatul (1) litera c) din Lege, perfectat în conformitate cu capitolul II secțiunea a 13-a din Regulament;
  • pentru o specialitate tradițională garantată:
   • a) formularul cererii, prin care se solicită înregistrarea specialității tradiționale garantate, completat în conformitate cu punctul 15 din Regulament;
   • b) caietul de sarcini vizat în articolul 8 alineatul (3) din Lege, perfectat în conformitate cu punctul 20 din Regulament și omologat prin decizia autorității competente;
   • c) documentele ce probează specificitatea și caracterul tradițional al produsului;
  • pentru cererea care se referă la o arie geografică situată în afara Republicii Moldova – dovada înregistrării, în țara de origine, a denumirii de origine, a indicației geografice sau, după caz, a specialității tradiționale garantate.
 • Examinarea respectării condițiilor de depunere a cererii de înregistrare

  În termen de o lună de la data depunerii cererii, AGEPI examinează respectarea condițiilor pentru atribuirea datei de depozit și înscrierea ei în Registru național al cererilor de înregistrare. În procesul de examinare a respectării condițiilor pentru atribuirea datei de depozit se verifică:

  • conformitatea documentelor cererii depuse;
  • dovada de plată a taxei stabilite pentru depunerea cererii.

  În cazul depistării unor iregularități se notifică solicitantul sau reprezentantul despre iregularitățile existente și i se acordă un termen de 2 luni de la data depunerii cererii pentru remedierea acestora.

  În termen de o lună de la data înscrierii datelor referitoare la cerere în Registrul național al cererilor de înregistrare a denumirilor de origine, în Registrul național al cererilor de înregistrare a indicațiilor geografice sau, după caz, în Registrul național al cererilor de înregistrare a specialităților tradiționale garantate, AGEPI examinează respectarea celorlalte condiții de depunere a cererii în vederea publicării acesteia.

  În urma acestei examinări AGEPI:

   

  • acceptă cererea în vederea publicării dacă se constată că cererea îndeplinește condițiile prevăzute în Lege și Regulament;
  • notifică solicitantului iregularitățile constatate și-i cere să le remedieze în termen de 2 luni de la data notificării.

  Dacă, în urma notificării, solicitantul nu remediază iregularitățile constatate în termenele prescrise sau nu depune o cerere de prelungire a termenului respectiv, cererea se consideră retrasă, fapt care este notificat solicitantul sau reprezentantul acestuia. 

 • Publicarea cererii

  În cazul în care condițiile de depunere a cererii de înregistrare a unei denumiri de origine, a unei indicaţii geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate sunt respectate, AGEPI publică în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI) şi plasează în format electronic pe pagina web AGEPI datele privind cererea de înregistrare a denumirii de origine, a indicației geografice sau a specialității tradiționale garantate, documentul unic şi referinţa la adresa electronică unde va fi publicat integral caietul de sarcini.

 • Opoziția

  În termen de 3 luni de la data publicării cererii, orice persoană interesată este în drept să formuleze la AGEPI o opoziție împotriva înregistrării unei denumiri de origine, a unei indicații geografice sau a unei specialități tradiționale garantate.

  Opoziția argumentată va fi prezentată în scris pe un formulat-tip, aprobat de AGEPI, fiind însoțită de dovada achitării taxei stabilite. Opoziția se consideră depusă numai după achitarea taxei stabilite. Persoana care a formulat opoziția poate prezenta, în termen de o lună de la data depunerii acesteia, dovezi și argumente suplimentare în susținerea opoziției.

 • Examinarea de fond a cererii de înregistrare

  Examinarea de fond a cererii se efectuează de AGEPI în termen de 6 luni de la data publicării datelor privind cererea.

  În cadrul examinării de fond a cererii, AGEPI examinează:

  • dacă nu sunt motive de refuz specificate la art.7 din Lege;
  • opozițiile depuse conform art.22 din Lege.

  În funcție de rezultatele examinării de fond, AGEPI adoptă decizia de înregistrare, după caz, a denumirii de origine, a indicației geografice sau a specialității tradiționale garantate ori de respingere a cererii. Decizia se notifică solicitantului în termen de o lună de la data adoptării.

  În cazul în care în procesul examinării de fond se constată că denumirile de origine, indicațiile geografice sau specialitățile tradiționale garantate nu pot fi înregistrate, AGEPI emite un aviz de refuz provizoriu de înregistrare și notifică solicitantul despre motivele refuzului și îi acordă un termen de 2 luni de la data primirii avizului să depună o contestaţie la avizul de refuz provizoriu, cu prezentarea argumentelor în favoarea înregistrării, să retragă cererea ori să solicite introducerea modificărilor, cu condiţia achitării taxelor pentru acţiunile menţionate în termenele şi cuantumurile stabilite.

 • Contestarea deciziilor privind cererile de înregistrare a denumirilor de origine, a indicațiilor geografice și a specialităților tradiționale garantate

  Orice decizie privind cererile de înregistrare a denumirilor de origine, a indicațiilor geografice sau a specialităților tradiționale garantate poate fi contestată de către părți în termen de 2 luni de la data recepționării ei sau de către persoanele terțe care dețin informația referitor la înregistrarea în cauză – în termenul cuprins între data emiterii deciziei și data înregistrării acestora. Contestația are efect suspensiv.

  Contestația se depune la AGEPI și se soluționează de către Comisia de Contestații în conformitate cu regulamentul acesteia. Contestația prezentată în scris și argumentată, se consideră depusă numai după achitarea taxei stabilite.

 • Înregistrarea denumirii de origine, indicației geografice sau specialității tradiționale garantate și acordarea dreptului de utilizare

  La expirarea a 30 de zile de la data emiterii deciziei de înregistrare, în cazul în care au fost achitate taxele stabilite și nu au fost depuse contestații împotriva înregistrării, AGEPI înscrie datele referitor la înregistrarea cererilor în Registrele naţionale.

  În termen de 3 luni de la data adoptării deciziei de înregistrare, AGEPI eliberează solicitantului, la cerere, fără achitarea taxei, certificatul privind dreptul de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate.

 • Durata protecției

  Durata protecției unei denumiri de origine a unei indicații geografice sau a unei specialități tradiționale garantate începe din data de depozit a cererii și este nelimitată.

  Dreptul de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate se dobîndeşte şi se menţine doar pentru perioada în care se respectă condiţiile prevăzute în caietul de sarcini pentru produsul respectiv .