Despre Marcă

 • Ce este o marcă

  Marcă este orice semn (vizual, sonor, olfactiv, tactil) care servește la individualizarea și deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

 • Tipuri de mărci

  Cele mai frecvente tipuri de mărci sunt:

  • verbale: SPERANŢA , WESTERN UNION, STARBUCKS, СОЛНЦЕДАР, HELLO KITTY, BMW, SANDRA etc.

  • figurative:  • combinate:  • tridimensionale:  • sonore:  Marcă colectivă – marcă utilizată de către o asociaţie de fabricanţi, producători, prestatori de servicii sau comercianţi ori de către alte organizaţii similare pentru a desemna produsele şi/sau serviciile lor;

  Marcă de certificare (de conformitate) – marcă utilizată pentru a certifica anumite caracteristici ale unui produs şi/sau serviciu;

  Marcă notorie – marcă larg cunoscută în Republica Moldova la data depunerii unei cereri de înregistrare de marcă sau la data priorităţii revendicate în cerere, în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele şi/sau serviciile cărora li se aplică marca, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii notorii în Republica Moldova pentru a fi opusă;

 • Ce mărci pot fi înregistrate

  Pot fi înregistrate ca mărci orice semne:

  • a) susceptibile de reprezentare grafică – cuvinte (inclusiv nume de persoane), litere, cifre, desene, culori, combinații de culori, elemente figurative, forme tridimensionale, în special forma produsului sau a ambalajului acestuia, holograme, semne de poziționare;
  • b) sonore, olfactive, tactile, precum și orice combinații de astfel de semne, cu condiția ca aceste semne să poată servi la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

  Semnele care nu pot fi înregistrate ca marcă, motive de respingere la înregistrare.

  Motive absolute de refuz:

  Sunt excluse de la protecție și nu pot fi înregistrate:

  • mărcile lipsite de caracter distinctiv;
  • mărcile constituite exclusiv din semne ori din indicaţii ce pot servi în comerţ pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, alte caracteristici ale acestora;
  • mărcile constituite exclusiv din semne cu caracter elogios;
  • mărcile constituite exclusiv din semne ori din indicaţii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale şi constante;
  • semne constituite exclusiv din forma impusă de însăşi natura produselor sau din forma produsului necesară pentru obţinerea unui rezultat tehnic, sau din forma care conferă valoare esenţială produsului;
  • mărcile care prejudiciază imaginea și/sau interesele statului ori sînt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri, în special apelurile antiumane, cuvintele, reproducerile și semnele indecente, precum şi celor de natură să lezeze demnitatea persoanelor, minorităţilor, etniilor, naţiunilor, sentimentele lor religioase, naţionale, profesionale etc.;
  • mărcile care pot induce în eroare consumatorul în ceea ce priveşte originea geografică, calitatea ori natura produsului şi/sau a serviciului;
  • mărcile care conţin reproduceri sau imitaţii de steme, drapele şi embleme de stat, denumiri depline sau abreviate de organizaţii internaţionale şi interguvernamentale, semne, sigilii oficiale de control, de garanţie şi de marcare, decoraţii şi alte semne de distincţie care, în lipsa autorizaţiei autorităţilor competente, trebuie refuzate în conformitate cu art.6 ter din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1883, denumită în continuare Convenţia de la Paris;
  • mărcilor care conţin denumirea oficială sau istorică a statului sau abrevierea ei ori denumiri ale unităţilor administrativ-teritoriale, reproduceri de insigne, de embleme sau de ecusoane, altele decît cele protejate conform art.6 ter din Convenţia de la Paris, şi care prezintă un interes public deosebit, cu excepţia cazurilor cînd înregistrarea este autorizată de autorităţile competente;
  • mărcilor care conţin semne de înaltă valoare simbolică, în special simboluri religioase;
  • mărcilor care conţin ori sînt constituite: 
   dintr-o indicaţie geografică menită să identifice vinuri sau alte produse alcoolice, cu condiţia că cererea de înregistrare a mărcii este posterioară cererii de înregistrare a indicaţiei geografice sau denumirii de origine; sau dintr-o desemnare identică ori similară cu o indicaţie geografică sau cu o denumire de origine protejată pe teritoriul Republicii Moldova, în cazurile cînd produsele nu au originea corespunzătoare indicaţiei geografice sau denumirii de origine, chiar dacă originea adevărată a produsului este indicată, ori dacă indicaţia geografică sau denumirea de origine este utilizată în traducere ori este însoţită de expresii cum ar fi „de genul”, „de tipul”, „de stilul”, „imitaţie” sau de o expresie similară, precum şi în cazul cînd mărcile sînt solicitate pentru produse neacoperite de indicaţia geografică sau de denumirea de origine protejată în măsura în care aceste produse sînt comparabile cu cele pentru care indicaţia geografică sau denumirea de origine este protejată ori în măsura în care utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar permite să se obţină un profit nemeritat din reputaţia indicaţiei geografice sau a denumirii de origine protejate;

  Motive relative de refuz:

  O marcă este refuzată la înregistrare dacă:

  • este identică cu o marcă anterioară înregistrată pentru produse şi/sau servicii identice;
  • este identică ori similară cu o marcă anterioară şi, din cauza identităţii ori similitudinii produselor şi/sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară;
  • este identică ori similară cu o marcă anterioară şi este solicitată spre înregistrare pentru produse şi/sau servicii care nu sînt similare cu cele pentru care marca anterioară este înregistrată, în cazul cînd marca anterioară se bucură de renume în Republica Moldova şi dacă utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar aduce un profit nemeritat din caracterul distinctiv ori din renumele mărcii anterioare sau le-ar aduce atingere acestora;
  • marcă este refuzată la înregistrare şi în cazul în care  aduce atingere unui drept  dobîndit anterior, în special dreptului la nume, la imagine, inclusiv în ceea ce priveşte numele sau imaginea unei personalităţi notorii în Republica Moldova, dreptului de autor, dreptului la o indicaţie geografică protejată sau la o denumire de origine protejată, la un desen sau la un model industrial protejat sau unui alt drept de proprietate intelectuală protejat conform legii.
  • marca este refuzată la înregistrare, de asemenea, în măsura în care este demonstrat că drepturile la o marcă neînregistrată sau la un alt semn utilizat în comerţ, inclusiv denumirea persoanei juridice, au fost dobîndite de către opozant înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau înainte de data priorităţii invocate în sprijinul acestei cereri, după caz, şi sînt confirmate printr-un act legal sau prin probe ce demonstrează că pe piaţa Republicii Moldova fie au fost plasate produse şi/sau servicii identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu acest semn, fie sînt promovate sau se negociază promovarea/plasarea produselor şi/sau serviciilor identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu semnul respectiv care beneficiază de protecție şi se bucură de renume cel puţin într‑un stat parte la Convenţia de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizaţiei Mondiale a Comerţului, iar prin utilizarea mărcii solicitate s-ar crea un risc de confuzie cu semnul anterior ori fără motive justificate s-ar profita de renumele acestui semn;
  • marca este refuzată la înregistrare, de asemenea, în cazul când agentul sau reprezentantul titularului mărcii respective în una dintre ţările Uniunii solicită înregistrarea acesteia pe propriul său nume, fără autorizaţia titularului, cu excepţia cazului în care agentul sau reprezentantul titularului îşi justifică acţiunile.
 • Beneficiile protecției

  Marca este un element esențial al strategiei firmelor: ea face distincția dintre produsele și serviciile unui producător și cele ale concurenților. Pentru consumator marca reprezintă cel mai comod mijloc de a recunoaște rapid o categorie de produse și servicii care i-au fost recomandate sau pe care experiența l-a determinat să le prefere altor produse sau servicii de aceeași natură. Pentru întreprindere, marca reprezintă un mijloc de a cuceri și a păstra o clientelă.

  Înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv de a dispune de marcă, de a o folosi, precum și dreptul de a interzice folosirea ei de către alte persoane pe teritoriul Republicii Moldova pe întregul termen de valabilitate a mărcii în cauză.

 • Cine poate înregistra o marcă

  Orice persoana fizică sau juridică ori grupul de persoane fizice și/sau juridice poate înregistra o marcă.

 • Ce trebuie să cunoști înainte să aplici pentru înregistrare

  Înainte de a înregistra şi de a introduce o marcă în circuitul economic este recomandabil să verificaţi dacă ea nu va intra în contradicţie cu mărcile existente, înregistrate anterior sau depuse spre înregistrare pentru anumite produse şi/sau servicii.

  Verificarea poate fi făcută pe 2 căi:

  1. Căutarea în baza de date gratuit:

  2. Prin intermediul unei solicitări de cercetare documentară la AGEPI, contra cost http://dev.agepi.gov.md/ro/services.