Brevetare internațională

Pentru brevetarea în străinătate a invenţiilor create în Republica Moldova sunt posibile 3 căi:

 • calea naţională
 • calea regională
 • calea internaţională.

Calea naţională. În conformitate cu unul din principiile de bază ale Convenţiei de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale, orice solicitant care a depus o cerere de brevet la AGEPI poate înregistra, în termen de 12 luni, o cerere de brevet pentru invenţia respectivă în oricare din ţările membre ale Convenţiei de la Paris, invocând prioritatea cererii iniţiale.

Calea regională. Pe această cale, în baza unor Convenţii şi acorduri regionale prin depunerea unei cereri la un oficiu receptor poate fi obţinut un brevet regional care este valabil în mai multe ţări, de exemplu: brevetul european (pe baza Convenţiei privind eliberarea brevetului european); brevetul eurasiatic (pe baza Convenţiei eurasiatice privind brevetele); brevetul OAPI (pe baza Acordului referitor la crearea organizaţiei africane de proprietate intelectuală); brevetul ARIPO (pe baza Acordului referitor la crearea organizaţiei regionale africane de proprietate industrială).

Calea internaţională. Pe această cale, în baza Tratatului de Cooperare în domeniul brevetelor (PCT), depunerea la un oficiu receptor a unei cereri, numite cerere internaţională, cu desemnarea automat în această cerere a tuturor statelor membre ale PCT, produce efectele unei cereri naţionale în fiecare stat contractant desemnat pentru obţinerea unui brevet în această ţară cu condiţia deschiderii fazei naţionale în ţara respectivă în conformitate cu prevederile PCT şi achitării taxelor stabilite.

 • Cererea PCT

  În cazul depunerii cererii PCT în Republica Moldova AGEPI acţionează în calitate de Oficiu receptor.

  Depunerea şi înregistrarea cererilor internaţionale în conformitate cu regula 19 din Regulamentul de aplicare a PCT este de competenţa AGEPI şi se efectuează în cazul în care unul din solicitanţi este cetăţean al Republicii Moldova sau persoană cu domiciliu în Republica Moldova. Cererea internaţională de brevet de invenţie trebuie să conţină: un formular - tip perfectat de cerere, o descriere, una sau mai multe revendicări, unul sau mai multe desene (atunci când este cazul) şi un rezumat.

  Brevetarea în străinătate a invenţiilor create în Republica Moldova se efectuează după expirarea termenului de 1 lună de la data depunerii la AGEPI a unei cereri naţionale de brevet pentru aceeaşi invenţie. Solicitantul are dreptul să invoce în cererea internaţionala, conform prevederilor Convenţiei de la Paris, prioritatea unei cereri anterioare pentru aceeaşi invenţie, într-un interval de maxim 12 luni de la data depozitului acestei cereri anterioare. Dacă în cererea internaţională se invocă prioritatea convenţionala în baza cererii naţionale, aceasta se indică în cererea PCT.

  AGEPI, în calitate de Oficiu receptor competent, recepţionează cererile internaţionale redactate într-una din limbile: engleza, franceza, germana sau rusa; dactilografiate sau imprimate. Cererea internaţionala se întocmeşte de către solicitant cu respectarea condiţiilor prevăzute de Tratatul PCT şi Regulamentul de aplicare a PCT, utilizând un formular-tip PCT/RO/101 elaborat de Biroul Internaţional OMPI (BI) şi care poate fi obţinut în mod gratuit la AGEPI sau pe website-ul al OMPI: http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.html

  Cererea internaţională se depune la AGEPI în trei exemplare (fiecare să fie bun pentru multiplicare într-un număr nelimitat de copii) până la finele lunii a 12-a, considerată de la data constituirii depozitului naţional reglementar. AGEPI face verificările formale şi invită solicitantul să completeze sau să corecteze (dacă este cazul) cererea internaţională.

  AGEPI ca Oficiu receptor trimite exemplarul original al cererii internaţionale, taxa de bază la Biroul Internaţional; trimite o copie a cererii şi taxa de documentare la Administraţia de Documentare Internaţională nu mai târziu de luna a 12-a de la data depunerii cererii internaţionale sau nu mai târziu de 15 zile pana la expirarea termenului de 13 luni de la data priorităţii.

  Concomitent cu depunerea cererii este necesară achitarea următoarelor taxe:

  Nr Taxa* Cuantumul taxelor
  1 Taxa de depunere internationala (Regula 15.2.a din Regulament PCT)**  
  a) daca cererea internationala contine nu mai mult de 30 file 1384$
  b) daca cererea internationala contine mai mult de 30 file 1384$ plus 16$ pentru fiecare fila aditionala
  2 Taxa pentru documentare internationala 6750 RUB, daca documentarea internationala se efectueaza la Rospatent si cererea a fost depusa in limba rusa;
  28000 RUB, daca documentarea internationala se efectueaza la Rospatent si cererea a fost depusa in limba engleza sau
  1875€, daca documentarea internationala se efectueaza la OEB***
  3 Taxa pentru examinare preliminara a cererii (Regula 58 din Regulament PCT) 2700 RUB in cazul daca raportul de documentare internationala a fost efectuat de Rospatent si cererea a fost depusa in limba rusa;
  4050 RUB in cazul daca raportul de documentare internationala n-a fost efectuat de Rospatent si cererea a fost depusa in limba rusa;
  10500 RUB in cazul daca raportul de documentare internationala a fost efectuat de Rospatent si cererea a fost depusa in limba engleza;
  15750 RUB in cazul daca raportul de documentare internationala n-a fost efectuat de Rospatent si cererea a fost depusa in limba engleza;
  1930€, daca examinarea preliminara a cererii se efectueaza la OEB***
  4 Taxa de eliberare a actului de prioritate 20€
  5 Taxa pentru receptionarea si transmiterea cererii internationale 100€

  Note:

  *lista taxelor PCT aplicabile din 01.01.2015 (in decursul anului taxele pot fi modificate).

  **Taxa se reduce cu 90% pentru cererile internationale ale caror solicitant este o persoana fizica care este resortisant al unui stat si e domiciliat intr-un stat in care venitul national/locuitor (stabilit conform venitului national mediu/locuitor retinut de Organizatia Natiunilor Unite pentru a fixa baremul contributiilor pentru anii 1995,1996,1997) nu depaseste 3.000$; in cazul in care sunt mai multi solicitanti, fiecare dintre acestia trebuie sa indeplineasca aceste criterii.

  ***Taxa se reduce cu 75% in cazul in care solicitantul este o persoana fizica care este resortisant al unui stat si e domiciliat intr-un stat care este indicat in Decizia de Administratie a OEB din 21 octombrie 2008 (JO OEB 11/2008, pagina 521); in cazul in care sunt mai multi solicitanti, fiecare dintre acestia trebuie sa indeplineasca aceste criterii.

 • Cererea eurasiatică

  La 26 aprilie 2012 Republica Moldova a denunţat Convenţia eurasiatică de brevete.

   În conformitate cu prevederile Acordului de colaborare privind protecţia juridică a invenţiilor pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la 12 aprilie 2012 de către Directorul general AGEPI şi Preşedintele Oficiului Eurasiatic de brevete (OEAB), Republica Moldova recunoaşte pe teritoriul său efectul brevetelor eurasiatice, eliberate anterior datei de intrare în vigoare a denunţării de către ţara noastră a Convenţiei eurasiatice de brevete, la 26 aprilie 2012, până la expirarea termenului de valabilitate a acestor brevete sau până la apariţia altor circumstanţe juridice care ar conduce la încetarea valabilităţii lor.

  Acte normative ce reglementează procedura depunerii cererii de brevet eurasiatic: http://www.eapo.org/ru/documents/norm/,  

  Depunerea cererii

  Solicitanţii din Republica Moldova pot să depună cererea de brevet eurasiatic direct la Oficiul Eurasiatic de Brevete.

 • Brevetul european

  În cazul în care se doreşte obţinerea unui brevet european, sunt posibile 2 opţiuni: calea europeană directă şi calea Euro-PCT, adică calea internaţională. În cazul căii europene directe toata procedura de acordare a brevetului european este efectuată conform prevederilor CBE.

  În cazul căii Euro-PCT prima fază a procedurii de brevetare, numită faza internaţională este efectuată conform prevederilor PCT şi include:

  • depunerea cererii internaţionale,
  • efectuarea documentării internaţionale de către Administraţia de Documentare Internaţională,
  • publicarea de către BI a cererii cu raportul de documentare conţinând opinia scrisă şi,
  • opţional, efectuarea examinării preliminare internaţionale de către Administraţia de Examinare Preliminară Internaţională.

  După aceasta urmează faza regională care este exercitată în faţa OEB în calitate de oficiu desemnat sau ales conform prevederilor CBE.

  Membri ai CBE sunt actualmente 38 state (27 state membre UE, precum şi Albania,  Croaţia, Macedonia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Serbia,  Elveţia şi Turcia) şi plus la aceasta, brevetul european poate fi extins încă în 2 state (Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru) cu care OEB a încheiat acorduri de extensie. De asemenea, brevetul european poate fi validat în maroc, cu care OEB a încheiat acord de validare. Prin urmare, conform CBE protecţia prin brevet a invenţiei poate fi obţinută în 41 state prin depunerea unei singure cereri. 

  Totodată sunt unele state membre CBE pentru care calea naţională nu este posibilă. Dacă solicitantul doreşte să obţină protecţie în Belgia, Cipru, Franţa, Grecia, Irlanda, Italia, Monaco, Olanda sau Slovenia, în baza unei cereri internaţionale protecţia în aceste ţări poate fi obţinută doar pe calea europeană prin obţinerea brevetului european.

  În cazul cererilor internaţionale, solicitantul trebuie să decidă asupra căii ulterioare de brevetare înainte de expirarea fazei internaţionale. Dacă acesta doreşte să obţină un brevet european, atunci trebuie să iniţieze la timpul potrivit procedura Euro-PCT (faza europeană) în faţa OEB, care acţionează în calitate de oficiu desemnat sau ales.

  Solicitantul trebuie să decidă în faza europeană în care stat membru CBE doreşte să obţină protecţie prin intermediul brevetului european. Acesta poate alege toate sau orice stat membru al CBE. De asemenea, trebuie să decidă dacă doreşte extinderea cererii Euro-PCT asupra unor state care acceptă procedura dată.

  Termenul limită pentru deschiderea fazei europene

  Termenul limită pentru deschiderea fazei europene constituie 31 luni de la data de depozit sau de la data de prioritate. Acest termen se aplică indiferent de faptul dacă a fost sau nu solicitată procedura de examinare preliminară conform Capitolului II PCT. Ca excepţie, în cazul în care se doreşte obţinerea protecţiei în Elveţia (CH), Luxemburg (LU), Suedia (SE) şi nu a fost solicitată examinarea preliminară conform Capitolului II PCT, termenul limită de deschidere a fazei naţionale constituie 20/21 luni.

  Deschiderea anticipată a fazei europene

  Solicitantul poate deschide faza europeană înainte de expirarea termenului limită de 31 luni. În acest caz solicitantul trebuie să depună o solicitare expresă a deschiderii fazei europene înainte de termen. Plus la aceasta, dacă BI nu a transmis la OEB copia cererii internaţionale, raportul de documentare cu opinia scrisă a Administraţiei de Documentare Internaţională şi, după caz, raportul privind efectuarea examinării preliminare, solicitantul trebuie să solicite de la BI transmiterea acestor documente. OEB va începe procedura când vor fi satisfăcute toate cerinţele.

  Accelerarea procedurii – programul „PACE”

  Suplimentar la posibilitatea deschiderii anticipate a fazei europene solicitantul poate cere accelerarea procedurii la sau după intrarea în faza europeană prin depunerea cererii corespunzătoare. Accelerarea procedurilor poate fi solicitată pentru efectuarea examinării formale, stabilirea raportului de documentare europeana suplimentară şi examinarea de fond a cererii.

  Acţiunile întreprinse de solicitant pentru iniţierea fazei europene a căii Euro-PCT

  Cerinţele minime

  De regula solicitantul nu trebuie să transmită la OEB copia cererii internaţionale, deoarece, de obicei, BI face acest lucru. Solicitantul trebuie sa întreprindă următorii paşi în termen de 31 luni de la data de depozit sau de prioritate, daca este cazul:

  • să depună traducerea în una din cele 3 limbi oficiale (en, fr, de) dacă cererea Euro-PCT nu a fost publicată în una din aceste limbi;
  • să specifice documentele cererii pe care trebuie să se bazeze procedura de acordare a brevetului european;
  • să achite taxa de depunere europeană şi taxele de desemnare;
  • să achite taxa de documentare daca este necesara întocmirea unui raport de documentare suplimentară;
  • să depună cerere de examinare şi sa achite taxa de examinare;
  • să achite, dacă este cazul, taxa de menţinere pentru al treilea an;
  • să achite, dacă este cazul, taxa pentru revendicări;

  dacă solicitantul nu are reşedinţa sau afacere în una din statele contractante CBE, să desemneze în termenul stabilit mandatarul autorizat.

  Cuantumul taxelor care trebuie plătite în faza europeană

  Cuantumul tuturor taxelor percepute de OEB poate fi găsit pe website-ul OEB: http://www.epo.org/applying/forms-fees/fees.htmlhttps://my.epoline.org/portal/classic/epoline.Scheduleoffees

  Din principalele taxe pot fi menţionate următoarele, (euro):

  Nr Taxa Cuantumul taxei
  1 Taxa de depunere 210
  2 Taxa in cazul depunerii efectuate on-line 120
  3 Taxa de documentare europeana 1300
  4 Taxa de documentare internationala 1875
  5 Taxa de desemnare, pentru fiecare stat desemnat (max.7) 100
  6 Taxa de desemnare, pentru toate tarile desemnate, pentru cererile depuse la/dupa 01.04.2009 585
  7 Taxa de extensie, pentru fiecare stat 102
  8 Taxa de validare pentru Maroc 240
  9 Taxa de validare pentru Republica Moldova 200
  10 Taxa de examinare pentru cereri depuse la/dupa 01.07.2005 1635
  11 Taxa de examinare pentru cereri internationale depuse pana la 01.07.2005 si pentru cereri internationale depuse la/dupa 01.07.2005 fara raport de documentare europeana suplimentara 1825
  12 Taxa pentru opozitie 785
  13 Taxa de eliberare si publicare 925
  14 Taxa de mentinere:
  - pentru anul 3 470
  - pentru anul 4 585
  - pentru anul 5 820

  Cum se iniţiază procedura în faţa OEB în calitate de oficiu desemnat sa u ales

  Dacă solicitantul deschide faza europeană în faţa OEB fără a solicita examinarea preliminară în faza internaţională, OEB va acţiona în calitate de oficiu desemnat. Dacă solicitantul deschide faza europeană în faţa OEB după efectuarea examinării preliminare, OEB acţionează in calitate de oficiu ales.

  Pentru intrarea în faza europeană solicitantul trebuie să utilizeze formularul OEB Form 1200 care este disponibil la adresa: http://www.epo.org/applying/forms-fees/forms.html

  La completarea formularului se recomandă consultarea notelor explicative la acest formular. Formularul trebuie să fie depus la OEB din Munich, Berlin sau Haga direct sau prin poşta, sau prin fax, sau prin depunere electronică. Solicitanţii trebuie să indice numărul cererii europene, care le este comunicat de către OEB aproximativ cu 2 luni până la expirarea fazei internaţionale. Solicitanţii cărora nu li s-a notificat acest număr pot indica numărul cererii PCT sau numărul publicării PCT.

  Formularul OEB Form 1200 poate fi depus pe cale electronică cu utilizarea programului epoline (www.epo.org/applying/online-services.html). În acest caz solicitantul beneficiază de reducerea taxei de depunere.

  Reprezentarea

  Solicitanţii care nu au nici reşedinţa nici loc de afaceri într-un stat contractant CBE trebuie să fie reprezentaţi în faţa OEB de către reprezentanţi profesionali, autorizaţi să acţioneze în faţa OEB - mandatari autorizaţi şi să acţioneze prin ei în toate procedurile stabilite de OEB, cu excepţia depunerii formularului cererii OEB Form 1200, prezentării traducerii cererii, dacă este cazul şi achitării taxelor, dacă aceste acţiuni sunt efectuate înainte de expirarea termenului limită de 31 luni de deschidere a fazei europene. După expirarea acestui termen toate acţiunile în faţa OEB pot fi efectuate doar prin mandatari autorizaţi. Solicitantul nu poate acţiona prin reprezentantul sau desemnat pentru faza internaţională dacă acesta nu este un reprezentant profesional, autorizat să acţioneze în faţa OEB (mandatar autorizat). De aceea solicitanţii nerezidenţi trebuie să desemneze mandatarul autorizat până la iniţierea procedurilor în faţa OEB, la completarea formularului cererii OEB Form 1200.

  Mandatarii autorizaţi:

  http://www.epo.org/applying/online-services/representatives.html

  Depunerea traducerii şi altor documente

  Traducerea trebuie să includă:

  • descrierea
  • revendicările iniţiale
  • orice text din desene
  • rezumatul

  Dacă este cazul, traducerea trebuie sa includă:

  • revendicările modificate şi explicaţiile conform art. 19 PCT privind modificările şi indicarea oricărui impact a acestora asupra descrierii şi desenelor, în cazul în care solicitantul doreşte că acestea să fie luate în consideraţie în cadrul procedurilor ulterioare;
  • orice cerere publicată de rectificare;
  • orice referinţe la materialul biologic depozitat, inclusiv copia documentului de depozitare de la instituţia respectivă;
  • traducerea oricăror anexe la raportul de examinare preliminară, dacă este cazul;
  • lista succesiunilor în conformitate cu standardul indicat în Anexa C a Instrucţiunii Administrative PCT, dacă obiectul cererii se referă la succesiuni de nucleotide şi/sau aminoacizi.

  Achitarea taxelor

  Taxa de depunere trebuie să fie achitată până la expirarea termenului limită de 31 luni de la data de depozit sau de prioritate. Dacă taxa de depunere nu este achitată în termenul cuvenit, cererea se consideră retrasă, solicitantul fiind notificat despre aceasta. Pierderea drepturilor se consideră a nu fi avut loc dacă solicitantul achită în termen de 2 luni de la notificare taxa şi suprataxa stabilită.

  Taxa de desemnare se achită în termen de 31 luni de la data de depozit sau de prioritate, sau 6 luni de la publicarea raportului de documentare internaţională. Dacă taxa de desemnare nu a fost achitată la timp, cererea se considera retrasă, solicitantul fiind notificat despre aceasta. Pierderea drepturilor se consideră a nu fi avut loc daca solicitantul achită în termen de 2 luni de la notificare taxa şi suprataxa stabilită.

  Dacă solicitantul doreşte să-şi extindă brevetul asupra unor state non-contractante CBE, el trebuie să achite taxa de extensie pentru fiecare stat care a încheiat un acord de extensie cu OEB, termenul de achitare fiind 31 luni de la data de depozit sau de prioritate cu o perioadă de gratie de 2 luni de la această dată.

  Taxa pentru revendicări se achită pentru fiecare revendicare depăşind 15, plata fiind efectuata odată cu taxa de depunere, sau în termen de 1 lună de la notificarea privind necesitatea achitării acestei taxe. În caz contrar, revendicările respective se consideră abandonate.

  Taxa de menţinere în vigoare

  Taxa de menţinere pentru cererile Euro-PCT se achită pentru al treilea şi fiecare an următor de la data de depozit a cererii internaţionale. Termenul de achitare a taxei constituie 31 luni de la data de depozit cu o perioadă de graţie de 6 luni în care se mai achită o suprataxă de 10%.

  Procedura de examinare

  Procedura europeană de examinare include 2 etape.

  La prima etapa, care este obligatorie pentru toate cererile, se efectuează examinarea formală a cererii, documentarea europeana suplimentară cu întocmirea raportului de documentare conţinând o opinie privind brevetabilitatea invenţiei şi publicarea cererii şi a raportului de documentare.

  La etapa a doua, care se efectuează doar în cazul depunerii unei solicitări scrise a procedurii şi achitării taxei de examinare, se efectuează examinarea de fond a cererii.

  Documentarea europeană suplimentară

  De regulă, pentru fiecare cerere internaţională care intră în faza europeană trebuie să fie efectuată o documentare europeană suplimentară cu condiţia achitării taxei de documentare.

  Taxa pentru documentarea europeană suplimentară se achită în termen de 31 luni de la data de depozit sau de prioritate a cererii.

  Dacă taxa de documentare nu a fost achitată la timp, cererea se consideră retrasă, solicitantul fiind notificat despre aceasta. Pierderea drepturilor se consideră a nu fi avut loc daca solicitantul achită în termen de 2 luni de la notificare taxa şi suprataxa stabilită.

  Solicitarea procedurii de examinare

  Examinarea de fond a cererii poate fi efectuata doar în baza unei solicitări explicite în acest sens. La utilizarea formularului OEB Form 1200 această condiţie este satisfăcută prin completarea compartimentului respectiv al formularului şi achitarea taxei de examinare.

  Termenul de solicitare a procedurii de examinare şi achitare a taxei respective constituie 31 luni de la data de depozit sau de prioritate, sau 6 luni de la publicarea Raportului de Documentare Internaţională, fiind aplicat termenul care expiră mai târziu. Dacă solicitarea procedurii de examinare a fost efectuată înainte de transmiterea raportului suplimentar de documentare europeana, OEB invită solicitantul să indice dacă acesta doreşte să continue procedura privind cererea. Daca solicitantul nu doreşte să urmeze procedura ulterioara, acesta poate să retragă cererea sau să nu răspundă la invitaţie în termenul stabilit. În acest caz taxa de examinare este restituită în întregime. Dacă solicitantul decide să stopeze procedura la o etapa ulterioară, taxa de examinare este returnată în cuantum de 75%, dacă procedura de examinare încă nu a fost începuta.

  Taxa de examinare este redusa cu 50% dacă OEB în calitate de Administraţie de Examinare Preliminară Internaţională a întocmit un raport de examinare preliminară internaţională privind cererea respectivă.

  Dacă solicitarea procedurii de examinare şi achitarea taxei pentru examinare nu au fost efectuate în termenul stabilit, cererea se consideră retrasă, solicitantul fiind notificat despre aceasta şi despre posibilitatea remedierii acestor iregularităţi în termen de 2 luni.

  Examinarea de fond a cererii

  După primirea raportului de documentare europeană solicitantul poate să-şi expună opinia referitor la esenţa raportului, precum şi poate introduce modificări în descriere, revendicări şi desene. În procesul examinării solicitantul poate fi notificat privind necesitatea remedierii anumitor iregularităţi din descriere, revendicări şi desene. Dacă solicitantul nu va prezenta un răspuns în termenul stabilit, cererea se consideră retrasă.

  Acordarea brevetului

  Brevetul european se acordă dacă în cadrul examinării se constata că cererea şi invenţia care face obiectul acesteia satisfac cerinţele prescrise de CBE. Înainte de adoptarea deciziei de acordare, solicitantului i se notifică textul brevetului spre acordare şi i se cere, în termen de 4 luni, să achite taxele de eliberare şi de publicare, precum şi sa prezinte traducerea revendicărilor în celelalte 2 limbi oficiale ale OEB. Hotărârea privind acordarea brevetului european intră în vigoare de la data la care menţiunea privind acordarea este publicată în Buletinul European de Brevete. După publicarea menţiunii de acordare a brevetului european OEB publică fascicolul de brevet care conţine descrierea, revendicările şi desenele.

  Pentru că brevetul european să fie valabil pe teritoriul tuturor ţărilor desemnate, în acele ţări care au o limbă oficială diferită de limba în care a fost acordat brevetul, titularul brevetului trebuie să prezinte la oficiul de proprietate industrială a ţării respective traducerea brevetului în limba oficială respectivă. Nu cer prezentarea traducerii brevetului Luxemburg şi Monaco, iar în Slovenia se depune doar traducerea revendicărilor. Termenul de prezentare a traducerii constituie 3 luni de la data publicării, iar pentru Irlanda – 6 luni. Dacă traducerea nu este prezentată, brevetul european se consideră a nu fi avut efect în acel stat.

  Pentru menţinerea în vigoare a brevetului european titularul trebuie să achite la oficiile naţionale de PI ale statelor desemnate taxele anuale de menţinere în conformitate cu legislaţiile naţionale ale statelor respective.

  Costul brevetului european

  Costul aproximativ al unui brevet european mediu, valabil în 8 state desemnate, având o descriere de 20 pagini, 10 revendicări, menţinut 10 ani, constituie 30 000 EUR, din care 14% taxele OEB, 18% serviciile mandatarilor autorizaţi, 39% taxele pentru traducerea brevetului în limbile statelor desemnate şi 29% menţinerea în vigoare a brevetului în statele desemnate.