Ghid de examinare
a cererilor de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale

Conținut

Introducere
 1. Condiţiile de formă privind depunerea cererii de înregistrare a DMI
  1. Depunerea cererii de înregistrare a DMI
  2. Atribuirea datei și numărului de depozit
  3. Corectitudinea completării cererii
  4. Prezenţa unor elemente protejate în cadrul DMI
  5. Prezentarea documentelor anexate la cerere
   1. Descrierea
   2. Procura
   3. Actul de prioritate
   4. Scrisoarea de acord
   5. Desenul tehnic
   6. Dovada de plată a taxei
 2. Procedura de modificare a reprezentărilor grafice
  1. Termenul şi modificările efectuate în reprezentările grafice
  2. Cererea de modificare şi documentele anexate
  3. Taxele achitate la depunerea cererii de modificare a reprezentărilor grafice
  4. Verificarea cererii de modificare a reprezentărilor grafice
   1. Exemple de modificări
  5. Emiterea hotărârii
 3. Publicarea cererii
  1. Amânarea publicării
  2. Notificarea de publicare
  3. Publicarea în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI)
 4. Observaţiile şi opoziţiile terţilor
  1. Observaţia
  2. Opoziţia
 5. Temeiurile de respingere a cererii de înregistrare a unui DMI
  1. Obiectul solicitat pentru protecţie nu este un DMI în sensul art. 6 alin. (1) din Lege
  2. DMI neprotejabile (excluse de la protecţie)
   1. DMI determinat exclusiv de o funcţie tehnică
   2. DMI conectat mecanic
   3. DMI care contravine ordinii publice sau bunelor moravuri
  3. DMI lipsite de noutate şi caracter individual
   1. Dezvăluirea unui DMI anterior
    1. Principii generale
    2. Acţiuni care nu sunt considerate divulgări/dezvăluiri ale DMI
    3. Materiale/surse acceptate în calitate de dezvăluiri
   2. Evaluarea noutăţii şi caracterului individual al DMI
    1. Caracteristicile aspectului exterior al DMI
    2. Principii generale de evaluare a noutăţii şi caracterului individual
   3. DMI lipsite de noutate
   4. DMI lipsite de caracter individual
    1. Utilizatorul avizat
    2. Impresia globală
    3. Gradul de liberate a autorului
  4. Un semn distinctiv protejat se utilizează într-un DMI, iar titularul are dreptul de a interzice utilizarea acestuia
  5. Un semn protejat se utilizează în DMI, iar solicitantul nu deţine dreptul de utilizare
  6. O opera protejată de dreptul de autor se utilizeaza neautorizat intr-un DMI
  7. Unul dintre elementele enumerate în art. 6 ter din Convenţia de la Paris se utilizează abuziv într-un DMI
   1. Stemele de stat
   2. Drapele de stat
   3. Emblemele de stat
   4. Semne, sigilii oficiale de control, de garanție şi de marcare
  8. Înregistrarea contravine altor acte normative, decât cele din domeniul proprietății intelectuale
 6. Emiterea hotărârii în urma examinării de fond, eliberarea certificatului DMI.
  1. Emiterea notificării/hotărârii în urma examinării de fond
   1. Emiterea notificării în urma examinării de fond
   2. Emiterea hotărârii în urma examinării de fond
   3. Contestarea hotărârii
  2. Înregistrarea și eliberarea certificatului DMI
   1. Achitarea taxei pentru eliberarea certificatului DMI
   2. Prezentarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în DMI
   3. Restabilirea în drepturi la eliberarea certificatului DMI
   4. Eliberarea certificatului DMI
 7. Procedura de reînnoire
  1. Durata protecţiei
  2. Notificarea privind expirarea înregistrării
  3. Termenul privind solicitarea reînnoirii înregistrării
   1. Termenul de 6 luni pentru reînnoire, înainte de expirare
   2. Termen suplimentar de 6 luni care urmează după expirare
  4. Condiţiile privind solicitarea reînnoirii înregistrării DMI
   1. Cerințele privind completarea cererii de reînnoire şi documentele necesare
   2. Taxele
  5. Efectuarea procedurii de reînnoire
   1. Competenţă
   2. Examinarea condițiilor de formă
    1. Respectarea termenelor
    2. Îndeplinirea condiţiilor de formă
   3. Modificări
   4. Hotărârea privind solicitarea de reînnoire
   5. Înscrierea în Registru şi eliberarea Certificatului de reînnoire
  6. Restabilirea în drepturi
  7. Data de la care produce efecte reînnoirea sau data expirării
 8. Procedura de depunere a cererii de înregistrare a DMI prin sistemul Aranjamentului de la Haga (cererea internaţională)
  1. Depunerea cererii internaţionale
   1. Cine poate depune cererea internaţională
   2. Modalităţi de depunere a cererii internaţionale
   3. Taxele achitate la depunerea cererii internaţionale
  2. Verificarea cererii de înregistrare internaţională
   1. Consultarea privind depunerea cererii de înregistrare internațională prin intermediul AGEPI
   2. Verificarea şi examinarea documentelor cererii internaţionale
   3. Corectarea erorilor
    1. Corectarea erorilor de către AGEPI
    2. Corectarea erorilor de către solicitant
  3. Expedierea cererii de înregistrare internaţională la Biroul Internaţional
   1. Electronic
   2. Prin poştă
   3. Informarea solicitantului

Introducere

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare – AGEPI) este oficiul naţional în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale şi unica autoritate care, pe teritoriul Republicii Moldova, asigură protecția desenelor şi modelelor industriale în condițiile Legii nr.161/2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale (în continuare  ̶  Lege).

Serviciile AGEPI sunt prestate în conformitate cu Sistemul de Management al Calității ISO 9001:2015, ceea ce garantează calitate în concordanță cu standardele internaționale.

În acest context, AGEPI a elaborat Ghidul de examinare a cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale (în continuare − Ghid).

Ghidul reprezintă o continuitate a activităților AGEPI pentru asigurarea transparenței acțiunilor realizate, garantarea accesului la informațiile deținute și pentru facilitarea interacțiunii dintre AGEPI și orice persoană interesată de domeniul desenelor şi modelelor industriale (în continuare  ̶  DMI). Anterior, au fost lansate și alte instrumente de eficientizare a serviciilor, precum sunt:

 • baza de date „DMI naționale”, care include informații detaliate despre cererile depuse, acțiunile realizate în cadrul procedurilor de examinare, înregistrare a DMI, eliberare a certificatelor de înregistrare, modificare (inclusiv − Axa timpului), (http://www.db.agepi.md/DMI/Search);
 • platforma de depunere online a cererilor de înregistrare, reînnoire și a documentelor aferente (https://e-servicii.agepi.gov.md/ro). Concomitent cu lansarea platformei de depunere on-line, a devenit posibilă și achitarea taxelor prin metode electronice.

Scopul Ghidului este de a explica modul în care AGEPI aplică în practică cerințele Legii şi ale Regulamentului privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a desenelor şi modelele industriale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1496/2008 (în continuare − Regulament) în legătură cu procedurile de înregistrare a DMI. Ghidul nu își propune să extindă sau să limiteze conținutul juridic al Legii sau Regulamentului și nici nu poate face acest lucru.

Ghidul este un document cu caracter consultativ și nu poate substitui asistența/consilierea profesională, necesară pentru a lua în considerare toate circumstanțele fiecărui caz în parte.

Ghidul va fi util atât angajaților AGEPI, implicați în procedurile de examinare a DMI, cât și solicitanților, titularilor, opozanților, dar şi tuturor persoanelor interesate.

Nu este permisă reproducerea integrală sau parţială a acestei lucrări, indiferent de mijloacele alese, fără acordul scris al AGEPI. Orice reproducere neautorizată a Ghidului va constitui o încălcare a dreptului de autor și va fi sancționată în corespundere cu legislația în vigoare.

  >>