Ghid de examinare
a cererilor de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale

Conținut

Introducere
 1. Condiţiile de formă privind depunerea cererii de înregistrare a DMI
  1. Depunerea cererii de înregistrare a DMI
  2. Atribuirea datei și numărului de depozit
  3. Corectitudinea completării cererii
  4. Prezenţa unor elemente protejate în cadrul DMI
  5. Prezentarea documentelor anexate la cerere
   1. Descrierea
   2. Procura
   3. Actul de prioritate
   4. Scrisoarea de acord
   5. Desenul tehnic
   6. Dovada de plată a taxei
 2. Procedura de modificare a reprezentărilor grafice
  1. Termenul şi modificările efectuate în reprezentările grafice
  2. Cererea de modificare şi documentele anexate
  3. Taxele achitate la depunerea cererii de modificare a reprezentărilor grafice
  4. Verificarea cererii de modificare a reprezentărilor grafice
   1. Exemple de modificări
  5. Emiterea hotărârii
 3. Publicarea cererii
  1. Amânarea publicării
  2. Notificarea de publicare
  3. Publicarea în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI)
 4. Observaţiile şi opoziţiile terţilor
  1. Observaţia
  2. Opoziţia
 5. Temeiurile de respingere a cererii de înregistrare a unui DMI
  1. Obiectul solicitat pentru protecţie nu este un DMI în sensul art. 6 alin. (1) din Lege
  2. DMI neprotejabile (excluse de la protecţie)
   1. DMI determinat exclusiv de o funcţie tehnică
   2. DMI conectat mecanic
   3. DMI care contravine ordinii publice sau bunelor moravuri
  3. DMI lipsite de noutate şi caracter individual
   1. Dezvăluirea unui DMI anterior
    1. Principii generale
    2. Acţiuni care nu sunt considerate divulgări/dezvăluiri ale DMI
    3. Materiale/surse acceptate în calitate de dezvăluiri
   2. Evaluarea noutăţii şi caracterului individual al DMI
    1. Caracteristicile aspectului exterior al DMI
    2. Principii generale de evaluare a noutăţii şi caracterului individual
   3. DMI lipsite de noutate
   4. DMI lipsite de caracter individual
    1. Utilizatorul avizat
    2. Impresia globală
    3. Gradul de liberate a autorului
  4. Un semn distinctiv protejat se utilizează într-un DMI, iar titularul are dreptul de a interzice utilizarea acestuia
  5. Un semn protejat se utilizează în DMI, iar solicitantul nu deţine dreptul de utilizare
  6. O opera protejată de dreptul de autor se utilizeaza neautorizat intr-un DMI
  7. Unul dintre elementele enumerate în art. 6 ter din Convenţia de la Paris se utilizează abuziv într-un DMI
   1. Stemele de stat
   2. Drapele de stat
   3. Emblemele de stat
   4. Semne, sigilii oficiale de control, de garanție şi de marcare
  8. Înregistrarea contravine altor acte normative, decât cele din domeniul proprietății intelectuale
 6. Emiterea hotărârii în urma examinării de fond, eliberarea certificatului DMI.
  1. Emiterea notificării/hotărârii în urma examinării de fond
   1. Emiterea notificării în urma examinării de fond
   2. Emiterea hotărârii în urma examinării de fond
   3. Contestarea hotărârii
  2. Înregistrarea și eliberarea certificatului DMI
   1. Achitarea taxei pentru eliberarea certificatului DMI
   2. Prezentarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în DMI
   3. Restabilirea în drepturi la eliberarea certificatului DMI
   4. Eliberarea certificatului DMI
 7. Procedura de reînnoire
  1. Durata protecţiei
  2. Notificarea privind expirarea înregistrării
  3. Termenul privind solicitarea reînnoirii înregistrării
   1. Termenul de 6 luni pentru reînnoire, înainte de expirare
   2. Termen suplimentar de 6 luni care urmează după expirare
  4. Condiţiile privind solicitarea reînnoirii înregistrării DMI
   1. Cerințele privind completarea cererii de reînnoire şi documentele necesare
   2. Taxele
  5. Efectuarea procedurii de reînnoire
   1. Competenţă
   2. Examinarea condițiilor de formă
    1. Respectarea termenelor
    2. Îndeplinirea condiţiilor de formă
   3. Modificări
   4. Hotărârea privind solicitarea de reînnoire
   5. Înscrierea în Registru şi eliberarea Certificatului de reînnoire
  6. Restabilirea în drepturi
  7. Data de la care produce efecte reînnoirea sau data expirării
 8. Procedura de depunere a cererii de înregistrare a DMI prin sistemul Aranjamentului de la Haga (cererea internaţională)
  1. Depunerea cererii internaţionale
   1. Cine poate depune cererea internaţională
   2. Modalităţi de depunere a cererii internaţionale
   3. Taxele achitate la depunerea cererii internaţionale
  2. Verificarea cererii de înregistrare internaţională
   1. Consultarea privind depunerea cererii de înregistrare internațională prin intermediul AGEPI
   2. Verificarea şi examinarea documentelor cererii internaţionale
   3. Corectarea erorilor
    1. Corectarea erorilor de către AGEPI
    2. Corectarea erorilor de către solicitant
  3. Expedierea cererii de înregistrare internaţională la Biroul Internaţional
   1. Electronic
   2. Prin poştă
   3. Informarea solicitantului

7. Procedura de reînnoire

7.5.2.1 Respectarea termenelor

Solicitarea de reînnoire se consideră depusă la data achitării taxei stabilite (http://agepi.gov.md/ro/design/taxe) (pct. 128 din Regulament).

Situaţii privind respectarea termenelor de depunere a solicitării de reînnoire pot fi următoarele:

a) prematură

În cazul în care solicitarea de reînnoire se face anterior perioadei de bază (a se vedea punctul 7.3.1 de mai sus) prevăzute de cadrul legal (6 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate), aceasta este supusă examinării nu mai devreme de aceste 6 luni. Respectiv o dată cu începerea perioadei de bază AGEPI verifică dacă solicitarea de reînnoire îndeplineşte condiţiile de formă prevăzute de cadrul legal şi dacă sunt achitate taxele în cuantumurile stabilite.

b) în perioada de bază

Dacă cererea de reînnoire este depusă şi taxele achitate în decursul perioadei de bază (sau anterior perioadei de bază), AGEPI va reînnoi certificatul de înregistrare, sub rezerva ca celelalte condiţii prevăzute de cadrul legal să fie îndeplinite.

Conform condiţiilor privind solicitarea de reînnoire (a se vedea punctul 7.4 din prezentul Ghid), achitarea taxei poate constitui o cerere de reînnoire valabilă în sine, cu condiția ca plata să parvină la AGEPI în termenul stabilit (6 luni până la expirarea termenului de valabilitate) şi să conțină numărul certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial. AGEPI notifică titularului că este necesară (însă nu obligatorie) depunerea unei cereri de reînnoire pentru a confirma faptul că datele privind numele şi adresa titularului sunt aceleaşi ca în certificatul de înregistrare sau cel al ultimei reînnoiri.

Astfel, în cazul în care taxele de reînnoire sunt achitate integral în decursul perioadei de bază şi AGEPI notifică titularului despre necesitatea depunerii unei cereri de reînnoire, pot să apară  următoarele situaţii:

 • dacă titularul se conformează solicitării AGEPI şi depune cererea de reînnoire care îndeplineşte celelalte condiţii de formă, AGEPI reînnoiește certificatul de înregistrare;
 • dacă titularul se conformează solicitării AGEPI şi depune cererea de reînnoire care nu îndeplineşte anumite condiţii de formă, AGEPI notifică acest lucru persoanei care solicită reînnoirea şi invită să remedieze iregularitățile timp de 2 luni de la data recepționării notificării (indiferent dacă acest termen se încadrează în perioada de bază sau de graţie) cu posibilitatea prelungirii acestui termen cu încă 3 luni. Ulterior, AGEPI verifică solicitarea de reînnoire şi emite o hotărâre de acceptare sau respingere a acesteia în corespundere cu prescripțiile descrise la punctele 7.5.2.2  şi 7.5.4 din prezentul Ghid;
 • dacă titularul nu se conformează solicitării de depunere a unei cereri de reînnoire completate pe un formular-tip timp de 2 luni de la data recepționării notificării (indiferent dacă acest termen se încadrează în perioada de bază sau de graţie), AGEPI efectuează procedura de reînnoire şi eliberează Certificatul de reînnoire cu indicarea titularului din Certificatul de înregistrare a DMI eliberat anterior.

c) în perioada de grație

În cazul în care cererea de reînnoire este depusă (indiferent în ce perioadă), însă:

 • taxa de reînnoire nu este achitată în perioada de bază, AGEPI invită persoana care solicită reînnoirea să achite în decursul perioadei de graţie taxa de reînnoire împreună cu taxa suplimentară în cuantum de 50% din taxa totală de reînnoire stabilită (a se vedea punctul 7.3.2);
 • taxa de reînnoire a fost achitată într-un cuantum mai mic decât cel stabilit, aceasta se ia în considerare după achitarea diferenței, iar procedura începe în momentul în care taxa este plătită integral (art. 72 alin. (6) din Lege). Respectiv, în cazul în care achitarea integrală a taxei se face în decursul perioadei de graţie, este necesar de achitat taxa suplimentară în cuantum de 50% din taxa totală de reînnoire stabilită (a se vedea punctul 7.4.3 din prezentul Ghid). Dacă persoana care solicită reînnoirea nu se conformează invitației de a achita taxa suplimentară, chiar dacă se achită taxa de reînnoire integrală, AGEPI respinge solicitarea de reînnoire a înregistrării DMI (art. 14 alin. (41) din Lege), iar taxele achitate se restituie plătitorului.

Procedura de reînnoire este efectuată doar dacă plata tuturor taxelor (taxa de reînnoire și taxa suplimentară pentru plata cu întârziere) este efectuată înainte de expirarea perioadei de grație.

 
<< Sus >>