Atestarea mandatarilor autorizați

Formularul cererii de atestare in calitate de mandatar autorizat in Proprietatea Intelectuala.

Subiectele pentru examenul de atestare in calitate de mandatar autorizat in proprietatea intelectuala:

 • Invenții
  • Etapele principale ale examinării cererii de înregistrare a brevetului de invenţie (termene, cerințe).
  • Efectele brevetului şi ale cererii de brevet.
  • Cererea de înregistrare a brevetului de invenţie. Documentele necesare pentru constituirea depozitului național reglementar. Documentele suplimentare anexate la cerere.
  • Modificarea, retragerea, divizarea cererii.
  • Prioritatea invenţiei. Prioritatea convențională. Prioritatea expozițională. Invocarea priorităţii.
  • Publicarea cererii. Observațiile terților.
  • Criteriile de brevetabilitate a invenţiei.
  • Invenţiile brevetabile şi excepţii de la brevetabilitate.
  • Documentul de brevet.
  • Clasificarea Internațională a Brevetelor.
  • Bazele strategiei şi tehnicilor de documentare de brevet. Tipurile de cercetare documentară.     
  • Contestarea, opoziţia şi eliberarea brevetului de invenţie.
  • Durata brevetului de invenţie şi a brevetului de invenţie de scurtă durată. Menţinerea în vigoare a brevetului.
  • Prelungirea brevetului de invenţie de scurtă durată.
  • Certificatul complementar de protecţie.
  • Limitarea efectelor brevetului.
  • Renunțarea, decăderea din drepturi.
  • Nulitatea brevetului. Procedura şi temeiurile.
  • Transmiterea şi constituirea drepturilor. Licenţa obligatorie.
  • Convențiile şi tratatele internaționale în domeniul protecției brevetelor la care Republica Moldova este parte.
  • Înregistrarea internațională depusă prin procedura PCT.
  • Transformarea cererii.
  • Soluționarea litigiilor.

  Proba practică:

  • Completarea unui formular referitor la invenţii şi aspecte juridice.
  • Regăsirea unui document de brevet în baze de date naţionale/internaţionale.
  • Statutul juridic al documentului de brevet regăsit (naţional/internaţional).
  • Citirea unui document de brevet (naţional/internaţional).
  • Cercetarea documentară cu utilizarea criteriilor de căutare.
 • Marci
  • Etapele principale ale examinării cererii de înregistrare a mărcii (termene, cerințe).
  • Drepturile conferite de înregistrarea mărcii. Limitarea drepturilor conferite de înregistrarea mărcii.
  • Principiul specialității şi teritorialității mărcilor.
  • Cererea de înregistrare a mărcii. Documentele necesare pentru constituirea depozitului național. Documentele suplimentare anexate la cerere.
  • Modificarea, retragerea, divizarea cererii.
  • Prioritatea mărcii. Prioritatea convențională. Prioritatea expozițională. Invocarea priorităţii.
  • Publicarea cererii. Observațiile terților. Opoziția.
  • Semnele ce pot constitui mărci. Semnele ce nu pot fi înregistrate ca marcă. Motive absolute de refuz.
  • Coliziunea semnului solicitat cu drepturi dobândite anterior. Motive relative de refuz.
  • Contestarea deciziilor. Înregistrarea şi eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii.
  • Durata protecției, reînnoirea, modificarea şi divizarea înregistrării.
  • Cerințe faţă de utilizarea mărcii.
  • Limitarea drepturilor prin inacțiunea titularului.
  • Renunțarea, decăderea din drepturi.
  • Nulitatea mărcii (Motive absolute şi relative de nulitate). Procedura, motivele şi consecințele.
  • Marca colectivă.
  • Marca de certificare.
  • Marca notorie. Procedura şi criteriile de stabilire a notorietății mărcii.
  • Transmiterea drepturilor asupra mărcii.
  • Convențiile şi tratatele internaționale în domeniul protecției mărcilor la care Republica Moldova este parte.
  • Înregistrarea internațională a mărcilor. Sistemul de la Madrid.
  • Cererea de desemnare posterioară.
  • Transformarea înregistrării internaționale în cerere națională.
  • Competenţa în soluționarea litigiilor.

  Redactarea formularelor pentru înregistrarea mărcilor prin procedura națională şi internațională (proba practică).

 • Indicatii geografice, denumiri de origine, si specialitati traditionale garantate
  • Noțiuni generale despre indicații geografice (IG), denumiri de origine (DO) şi specialităţi tradiționale garantate (STG). Importanţa şi avantajele economice ale protecției IG, DO şi STG.
  • Prevederile legislației naționale privind protecția juridică a IG, DO şi STG.
  • Cerințele pentru obținerea protecției IG, DO şi STG.
  • Motivele de refuz la înregistrarea IG, DO şi STG.
  • Caietul de sarcini. Modalitățile de elaborare, aprobare şi modificare a caietului de sarcini. Rolul organelor competente.
  • Dreptul la protecție. Rolul grupurilor de producători. Reguli specifice aplicate grupului.
  • Reguli specifice aplicate denumirii, privind delimitarea ariei geografice, privind dovada originii, privind legătura etc.
  • Dreptul de utilizare a DO sau IG protejate.
  • Efectele înregistrării DO, IG şi STG.
  • Încetarea protecției şi decăderea din drepturi.
  • Cererea de înregistrare a DO, IG sau STG şi documentele ei. Documentul unic. Documentele suplimentare anexate la cerere. Retragerea şi modificarea cererii.
  • Publicarea cererii. Procedura de opoziție la înregistrare.
  • Etapele examinării cererii. Înregistrarea DO, IG, STG şi durata protecţiei acestora.
  • Contestarea deciziilor privind cererile de înregistrare a DO, IG şi STG.
  • Utilizarea denumirilor omonime. Relațiile dintre DO, IG şi mărci.
  • Sistemul de control oficial şi controlul respectării caietelor de sarcini.
  • Condiții de utilizare a DO, IG şi a denumirilor STG.
  • Interzicerea utilizării DO, IG sau denumirii STG. Anularea înregistrării, revocarea protecției sau a dreptului de utilizare.
  • Protecția internațională a denumirilor de origine conform Aranjamentului de la Lisabona. Cererea internațională.
  • Prevederile Acordului privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS) referitoare la protecția indicațiilor geografice. Protecția suplimentară pentru vinuri şi băuturi alcoolice, excepții.

  Redactarea formularelor pentru înregistrarea DO, IG şi STG prin procedura națională şi a DO prin procedura internațională (proba practică).

 • Desene si Modele Industriale
  • Etapele principale ale examinării cererii de înregistrare a desenului/modelului industrial (termene, cerințe).
  • Cerințele pentru reproducerile grafice (calitatea, numerotarea, numărul de vederi a unui obiect, numărul de copii).
  • Depozitul național privind desenele şi modelele industriale.
  • Condițiile de protecție ale desenelor şi modelelor industriale (Obiectul protecției. Noutatea. Caracterul individual).
  • Aranjamentul de la Locarno privind Clasificarea Internațională a desenelor şi modelelor industriale (CIDMI). Clasificarea diferitor obiecte.
  • Prioritatea desenului sau modelului industrial. (Efectul dreptului de prioritate. Dreptul de prioritate. Invocarea priorităţii.).
  • Depozitul multiplu. Divizarea cererii. Comasarea cererilor.
  • Modificări în cererea de înregistrare a desenului/modelului industrial şi în documentele anexate.
  • Condițiile divulgărilor neopozabile referitoare la esența desenului/modelului industrial.
  • Dreptul asupra desenului sau modelului industrial. Desenele şi modelele industriale create de salariați.
  • Drepturile titularului certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial. Încălcarea dreptului exclusiv al titularului certificatului.
  • Termenul de valabilitate a certificatului de înregistrare a desenului şi modelului industrial. Condițiile de reînnoire a termenului de valabilitate a certificatului de înregistrare.
  • Dreptul de folosire anterioară în cazul desenelor şi modelelor industriale.
  • Publicarea cererii de înregistrare. Observațiile terților. Opoziția. Examinarea opoziției.
  • Temeiurile de respingere a cererii de înregistrare. Motivele care atrag nulitatea.
  • Contestația. Examinarea contestației. Anularea sau revocarea hotărârii emise de AGEPI.
  • Transmiterea drepturilor asupra unui desen sau unui model industrial.
  • Procedura de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale în alte state.
  • Cererea de înregistrare a desenelor/modelelor industriale prin Aranjamentul de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor şi modelelor industriale şi cerințele privind completarea ei.
  • Tipurile de taxe la depunerea cererii conform Aranjamentului de la Haga. Perioada de protecție a desenelor şi modelelor industriale conform Aranjamentului de la Haga.
  • Sursele de documentare pentru desene şi modele industriale. Cercetarea documentară privind stabilirea statutului legal al certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial. Rezultatele documentării.
  • Cercetarea documentară tematică. Etapele cercetării tematice. Cercetarea documentară privind familia de certificate. Rezultatele acestei cercetări.
  • Problemele de frontieră ale protecției designului industrial. Interferenţe dintre desene/modele industriale şi invenții, mărci, drept de autor.

  Redactarea formularelor pentru înregistrarea desenelor/modelelor industriale prin procedura națională şi internațională (proba practică).