Ghid de examinare
a cererilor de înregistrare a mărcilor

Conținut

Introducere
 1. Motive absolute de refuz
  1. Semne care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art.5 (art.7 alin.(1) lit.a))
   1. Caracterul distinctiv
   2. Reprezentarea în RNC/RNM
  2. Mărci lipsite de caracter distinctiv (art.7 alin.(1) lit.b))
   1. Semne verbale
    1. Combinații cu sens
    2. Ortografiere greșită
    3. Abrevieri și acronime
    4. Repetări
    5. Combinații de cuvinte din diferite limbi
   2. Semne combinate
   3. Semne figurative
   4. Litere și cifre
    1. O literă, o cifră
    2. Combinații de litere și cifre
   5. Sloganuri
   6. Etichete
   7. Semne color
    1. Culoarea per se
    2. Combinații de culori
    3. Cuvinte și mărci figurative color
    4. Denumiri de culori
   8. Semne tridimensionale
    1. Forme care nu au legătură cu produsele propriu-zise
    2. Forma propriu-zisă a produselor
    3. Forma ambalajului (recipiente, cutii etc.)
  3. Mărci constituite exclusiv din semne ori din indicaţii descriptive (art.7 alin.(1) lit.c))
   1. Tipul/specia produselor și serviciilor
   2. Calitatea produselor/serviciilor
   3. Cantitatea produselor/serviciilor
   4. Destinația produselor/serviciilor
   5. Valoarea produselor/serviciilor
   6. Originea geografică a produselor/serviciilor
   7. Timpul fabricării produselor/prestării serviciilor
   8. Alte caracteristici
  4. Mărci constituite exclusiv din semne cu caracter elogios (art.7 alin.(1) lit.c1))
  5. Mărci constituite exclusiv din semne ori din indicații devenite uzuale (art.7 alin.(1) lit. d))
  6. Semne constituite exclusiv din forma produsului (art.7 alin.(1) lit.e))
   1. Semne constituite exclusiv din forma impusă de înseşi natura produselor
   2. Semne constituite exclusiv din forma produsului, necesară pentru obţinerea unui rezultat tehnic
   3. Semne constituite exclusiv din forma care conferă valoare esenţială produsului
  7. Semne contrare ordinii publice (art.7 alin.(1) lit.f))
   1. Mărci care prejudiciază interesele statului
   2. Mărci care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri
   3. Mărci ce conțin termeni sau simboluri religioase
  8. Mărci care pot induce în eroare consumatorul (art.7 alin.(1) lit.g))
   1. Inducerea în eroare cu privire la natura, calitatea produselor/serviciilor
    1. Mărci ce conţin indicaţii la natura produselor şi nu pot fi testate
    2. Mărci ce conţin indicaţii la natura produselor şi pot fi testate
    3. Mărci ce conţin indicaţii la calităţile, componenţa şi alte caracteristici ale produselor
    4. Mărci ce conțin indicații referitoare la natura, calitățile, componența și alte caracteristici ale produsului și sunt expuse într-o manieră fantezistă
    5. Mărci ce conțin indicații la natura, calităţile şi alte caracteristicile ale serviciilor
   2. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a produselor/serviciilor
    1. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a produselor
    2. Mărci ce pot fi percepute ca fanteziste
    3. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a serviciilor
  9. Simboluri oficiale (art.7 alin.(1) lit.h))
   1. Drapele și embleme de stat
   2. Denumiri depline sau abreviate de organizații internaționale și interguvernamentale
   3. Semne, sigilii oficiale de control, de garanție şi de marcare
  10. Denumiri oficiale care prezintă un interes public deosebit (art.7 alin.(1) lit.i))
   1. Denumirea oficială sau istorică a statului
   2. Denumiri ale unităților administrativ-teritoriale
   3. Insigne, embleme sau ecusoane, altele decât cele vizate de art.6 ter din Convenția de la Paris, care prezintă un interes public deosebit
  11. Mărci care conţin semne de înaltă valoare simbolică, în special simboluri religioase (art.7 alin.(1) lit.j))
   1. Semne de înaltă valoare simbolică
   2. Simboluri religioase
  12. Indicații geografice, denumiri de origine ale produselor (art.7 alin.(1) lit.k))
  13. Mărci a căror utilizare contravine altor acte normative, decât cele din domeniul proprietății intelectuale (art.7 alin.(1) lit.l))
  14. Caracterul distinctiv dobândit (art.7 alin.(2))
  15. Permisiunea autorităților competente (art.7 alin.(3))
   1. Folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului
   2. Folosirea semnelor, sigiliilor oficiale de control, de garanție și de marcare
   3. Folosirea denumirilor unităților administrativ-teritoriale
  16. Utilizarea IG, DO în componența mărcii (art.7 alin.(4))
 2. Motive relative de refuz
  1. Semne identice (art.8 alin.(1) lit.a))
  2. Semne similare (art.8 alin.(1) lit.b))
   1. Similitudinea produselor
   2. Similitudinea semnelor
    1. Similitudinea fonetică
    2. Similitudinea vizuală
    3. Similitudinea semantică
  3. Semne ce se bucură de renume (art.8 alin.(1) lit.c))
  4. Alte drepturi (art.8 alin.(3))
   1. Dreptul la nume, imagine, inclusiv numele sau imaginea unei personalităţi notorii în Republica Moldova
   2. Dreptul de autor
    1. Opere incluse în mărci
    2. Titluri de opere
   3. Dreptul la o indicație geografică protejată sau la o denumire de origine protejată
   4. Dreptul la un desen sau un model industrial protejat
  5. Opoziția – drept anterior la o marcă neînregistrată (art.8 alin.(4) lit.a))
  6. Opoziția – agentul/reprezentantul titularului mărcii (art.8 alin.(4) lit.b))
   1. Condiții privind depunerea opoziției
 3. Limitarea dreptului exclusiv (art.10 alin. (1), (11), (12))
  1. Elemente neprotejabile ce nu pot fi înregistrate cu drept exclusiv în componența mărcii, indiferent de produsele/serviciile solicitate
  2. Elemente ce nu pot fi înregistrate cu drept exclusiv în componența mărcii, fiind descriptive pentru produsele/serviciile solicitate
 4. Depunerea cererii de înregistrare a mărcii constituite din semne verbale executate în mai multe limbi (art.28 alin.(1))

2. Motive relative de refuz

2.5. Opoziția – drept anterior la o marcă neînregistrată (art.8 alin.(4) lit. a))

În art.8 din Legea nr.38/2008 sunt enumerate prevederi în baza cărora ar putea fi emisă o decizie de respingere a mărcii din motive relative. Unele dintre aceste motive relative de refuz, de exemplu cele menționate la art.8 alin.(1) și (3), pot fi invocate de AGEPI (ex-officio) în cadrul procedurii de examinare de fond a cererii de înregistrare a mărcii.

Totodată, art.8 alin.(4) lit.a) prevede că doar în cazul opoziţiei o marcă este refuzată la înregistrare în situația în care este demonstrat că se aduce atingere unor drepturi anterioare.

Având o structură destul de complexă, acest articol stabilește care sunt drepturile anterioare ce ar duce la respingerea unei mărci la înregistrare și condițiile în care aceste drepturi prevalează.

Astfel, se face referință la:

 • o marcă neînregistrată;
 • un alt semn utilizat în comerţ, inclusiv denumirea persoanei juridice.

Legea nr.38/2008 nu stabilește anumite prevederi referitoare la „un alt semn utilizat în comerţ”, decât „denumirea persoanei juridice”, dar nu exclude invocarea altor semne.

Trebuie de menționat faptul că „un alt semn utilizat în comerţ” nicidecum nu se referă la alte drepturi de proprietate intelectuală, cum ar fi dreptul de autor, dreptul referitor la desene/modele industriale, mărci, denumiri de origine.

În art.8 alin.(4) lit.a) este prevăzut că „în cazul opoziţiei, o marcă este refuzată la înregistrare, de asemenea, în măsura în care este demonstrat că drepturile... au fost dobândite de către opozant”. Respectiv, în cazul în care se invocă unele drepturi ce nu aparțin opozantului, opoziția va fi respinsă.

O altă dispoziție de care trebuie să se țină cont atunci când se aplică art.8 alin.(4) lit.a) este că „drepturile… au fost dobândite înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau înainte de data priorităţii invocate în sprijinul acestei cereri”. Aceste date (data de depozit sau data de prioritate) pot fi determinate cu certitudine.

Referitor la prevederea precum că „drepturile… sunt confirmate printr-unact legal sau prin probe ce demonstrează că pe piaţa Republicii Moldova:

 • fie au fost plasate produse şi/sau servicii identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu acest semn;
 • fie sunt promovate;
 • fie se negociază promovarea/plasarea produselor şi/sau serviciilor identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu semnul respectiv”,

sunt cele trei situații care se examinează în raport cu piața Republicii Moldova. Nu sunt relevante probele ce se referă la plasare, promovare, negociere în raport cu alte state, decât Republica Moldova.

În calitate de acte legale, ar putea fi prezentate documente ce confirmă importul produselor, testarea unor produse, contracte de achiziționare a produselor/serviciilor ș.a.

În calitate de probe ce se referă la una din cele trei situații menționate anterior, ar putea fi prezentate fotografii de la punctele de comercializare a produselor/prestare a serviciilor, extrase din diverse publicații, înscrieri pe suport electronic (de la diverse emisiuni, manifestări), corespondența dintre părți, fotografii ale materialelor promoționale ș.a.

Probele prezentate țin de o situație concretă – produsele sunt plasate pe piață, sunt doar promovate sau sunt abia în proces de negociere a plasării acestora. În cazul produselor plasate pe piață sau promovate, informația este publică și se examinează în limita probelor prezentate de către opozant. Mai complicate ar putea fi lucrurile în cazul în care se invocă doar negocierea – opozantul poate prezenta unele documente cu caracter confidențial. Totodată, opozantul trebuie să fie conștient că este necesar de prezentat probe în susținerea opoziției, care să fie transmise solicitantului.

De asemenea, este important ca probele prezentate să se refere la o perioadă anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau datei de prioritate invocate în sprijinul cererii.

Semnul solicitat Comentarii Decizia referitoare la opoziție

PENEȘ

SĂNĂTATE CURATĂ

Au fost prezentate probe ce confirmă:

- utilizarea mărcilor în Republica Moldova pentru produse și servicii identice/similare;

- înregistrarea mărcilor în România;

- renumele mărcilor în România.

De asemenea, au fost prezentate probe în susținerea art.8 alin.(4) lit.b) invocat în opoziție

Opoziția a fost considerată întemeiată, cererea de înregistrare a mărcii fiind respinsă

Au fost prezentate probe privind înregistrarea mărcii comunitare.

Nu au fost prezentate probe ce confirmă

negocierea/promovarea/utilizarea mărcii în Republica Moldova pentru produse identice/similare.

Nu au fost prezentate probe privind renumele mărcii CONRAD într-un stat membru al Convenției de la Paris

Opoziţia a fost considerată neîntemeiată, fiind emisă decizia de înregistrare a mărcii

Referitor la prevederea „semnul respectiv…beneficiază de protecţie şi se bucură de renume cel puţin într-un stat parte la Convenţia de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizaţiei Mondiale a Comerţului”, este necesar de comentat următoarele două situații:

 • O marcă neînregistrată în Republica Moldova poate beneficia de protecție în alt stat (de obicei, se prezintă confirmarea privind înregistrarea în alt stat) și poate fi folosită pentru a depune o opoziție. Această situație este caracteristică pentru mărcile înregistrate ce aparțin titularilor din alte state și nu au protecție pe teritoriul Republicii Moldova.
 • O situație incertă/mai puțin evidentă ar fi în cazul invocării unei mărci ce nu este înregistrată nici într-un stat parte la Convenţia de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizaţiei Mondiale a Comerţului. Această situație se referă și la mărcile neînregistrate ce aparțin întreprinderilor din Republica Moldova. În acest caz, marca nu este înregistrată în Republica Moldova și nici în alt stat. Respectiv, prevederea „semnul respectiv… beneficiază de protecţie” se poate examina doar prin prisma faptului că opozantul deține o marcă neînregistrată.

În art.8 alin.(4) lit.a) din Legea nr.38/2008 se face referință la „renumele semnului”:

 • semnul respectiv… se bucură de renume cel puţin într-un stat parte la Convenţia de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizaţiei Mondiale a Comerţului”;
 • „prin utilizarea mărcii solicitate fără motive justificate s-ar profita de renumele acestui semn”.

Cerința referitoare la „renumele semnului” se examinează/aplică similar art.8 alin.(1) lit.c), care stipulează că „marca anterioară se bucură de renume în Republica Moldova şi dacă utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar aduce un profit nemeritat … din renumele mărcii anterioare”. În calitate de probe pot fi prezentate rezultatele sondajelor, informații despre volumul de vânzări, de investiții în reclamă și alte date relevante.

Dispoziția care prevede că „prin utilizarea mărcii solicitate s-ar crea un risc de confuzie cu semnul anterior” se examinează/aplică similar art.8 alin.(1) lit.b) din Legea nr.38/2008.

Art.8 alin.(4) lit.a) face referință la „marcă neînregistrată sau la un alt semn utilizat în comerţ”.

Este important de a examina probele prezentate în opoziție, referitoare la aceste semne, doar în raport cu produsele/serviciile identice sau similare celor solicitate în cererea de înregistrare a mărcii, împotriva căreia este depusă opoziția.

La fel de important este faptul ca „d enumirea persoanei juridice în calitate de motiv pentru depunerea opoziției să fie examinată anume în contextul prevederilor art.8 alin.(4) lit.a).

Semnul solicitat Comentarii Decizia referitoare la opoziție

Au fost prezentate probe ce confirmă:

- utilizarea mărcii în Republica Moldova pentru servicii identice/similare;

- înregistrarea mărcii în mai multe state;

- renumele mărcii în mai multe state.

„SonoScape” este partea esențială din denumirea opozantului (SonoScape Medical Corp.)

Opoziția a fost considerată întemeiată (în baza drepturilor la o marcă neînregistrată și la denumirea persoanei juridice), cererea de înregistrare a mărcii fiind respinsă

Au fost prezentate probe privind înregistrarea mărcii pe numele opozantului în mai multe state.

Nu au fost prezentate probe ce confirmă negocierea/promovarea/ utilizarea mărcii în Republica Moldova pentru produse și servicii identice/similare.

„Joyetech” este partea esențială din denumirea opozantului (Joyetech (Changzhou) Electronics Co., Ltd.)

Opoziţia a fost considerată neîntemeiată, fiind emisă decizia de înregistrare a mărcii

Din cele expuse referitor la aplicarea prevederilor art.8 alin.(4) lit.a), rezultă următoarele:

 • La invocarea art.8 alin.(4) lit.a) din Legea nr.38/2008 se menționează mai multe cerințe, unele dintre care se aplică cumulativ (de exemplu, trebuie ca marca să beneficieze de protecţie şi să se bucure de renume cel puţin într un stat parte la Convenţia de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizaţiei Mondiale a Comerţului pentru produse/servicii identice sau similare cu cele solicitate în cererea de înregistrare a mărcii și să fie îndeplină una sau mai multe condiții ce urmează - pe piaţa Republicii Moldova au fost plasate produse şi/sau servicii identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu acest semn, sînt promovate sau se negociază promovarea/plasarea produselor şi/sau serviciilor identice sau similare cu cele solicitate). Deci, sunt necesare trei condiții pentru ca opoziția să poată fi considerată întemeiată).
 • Probele prezentate se examinează în raport cu piaţa Republicii Moldova.
 • Probele prezentate referitoare la o marcă neînregistrată sau un alt semn utilizat în comerţ, se examinează în raport cu produsele/serviciile solicitate în cererea de înregistrare a mărcii, împotriva căreia este depusă opoziția.