Conținutul dreptului de autor

Dreptul de autor se constituie din drepturi patrimoniale şi drepturi morale (personale nepatrimoniale).

Autorul beneficiază de următoarele drepturi morale:

 • dreptul la paternitate;
 • dreptul la nume;
 • dreptul la respectarea integrității operei;
 • dreptul la divulgarea operei;
 • dreptul la retractarea operei.

Drepturile morale ale autorului prevăzute la lit. a)-c) sunt imprescriptibile şi nu pot face obiectul vreunei renunțări sau înstrăinări.

Drepturile patrimoniale

Autorul sau alt titular al dreptului de autor are dreptul patrimonial exclusiv să permită sau să interzică utilizarea operei sale, inclusiv prin:

 • a) reproducerea operei;
 • b) distribuirea operei;
 • c) închirierea operei, cu excepția operelor de arhitectură și a operelor de artă aplicată;
 • d) împrumutul operei;
 • e) importul exemplarelor operei în vederea distribuirii, inclusiv al exemplarelor confecționate cu consimțământul autorului sau al titularului dreptului de autor;
 • f) comunicarea publică a operei;
 • g) punerea la dispoziția publicului a operei;
 • h) radiodifuzarea operei;
 • i) retransmiterea prin cablu a operei;
 • j) retransmisia operei;
 • k) realizarea de opere derivate (traduceri, adaptări, aranjamente, transformări sau modificări ale operei).

Drepturile conexe

Subiecți ai drepturilor conexe sunt interpreții, producătorii de fonograme, producătorii de videograme și organizațiile de radiodifuziune şi televiziune.

Drepturile interpreților, producătorilor de fonograme/videograme și organizațiilor de radiodifuziune şi televiziune

Interpretul are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice următoarele:

 • fixarea interpretării sau a execuției sale;
 • reproducerea interpretării sau a execuției sale fixate;
 • distribuirea interpretării sau a execuției sale fixate;
 • închirierea interpretării sau a execuției sale fixate;
 • împrumutul interpretării sau al execuției sale fixate;
 • importul interpretării sau al execuției sale fixate;
 • radiodifuzarea și comunicarea publică a interpretării sau a execuției sale;
 • punerea la dispoziția publicului a interpretării sau a execuției sale fixate;
 • retransmiterea prin cablu a interpretării sau a execuției sale fixate;
 • retransmisia interpretării sau a execuției sale.

Producătorul de fonograme/videograme are dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice următoarele:

 • reproducerea fonogramei/videogramei;
 • distribuirea fonogramei/videogramei;
 • închirierea fonogramei/videogramei;
 • împrumutul fonogramei/videogramei;
 • importul, în vederea comercializării pe piața internă, al copiilor legal realizate ale fonogramei/videogramei;
 • radiodifuzarea și comunicarea publică a fonogramei/videogramei;
 • punerea la dispoziția publicului a fonogramei/videogramei;
 • retransmiterea prin cablu a fonogramei/videogramei;
 • retransmisia fonogramei/videogramei.

Organizațiile de radiodifuziune și de televiziune au dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice următoarele acțiuni în privința emisiunilor şi serviciilor proprii:

 • fixarea emisiunii și serviciilor de programe de radiodifuziune sau de televiziune;
 • reproducerea emisiunii și serviciilor de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate;
 • distribuirea emisiunii și serviciilor de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate;
 • importul emisiunii și serviciilor de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate;
 • retransmiterea sau reemiterea emisiunii și serviciilor de programe de radiodifuziune;
 • comunicarea publică a emisiunii și serviciilor de programe de radiodifuziune sau de televiziune;
 • închirierea emisiunii și serviciilor de programe de radiodifuziune sau de televiziune;
 • împrumutul emisiunii și serviciilor de programe de radiodifuziune sau de televiziune;
 • punerea la dispoziția publicului a emisiunii și serviciilor de programe de radiodifuziune sau de televiziune.