„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Cerințe pentru autori

Revista de proprietate intelectuală, știință și educație „Intellectus” publică articole ştiinţifice, axate pe tematica și scopurile revistei, consistente sub aspectul noutăţii ştiinţifice, ale autorilor din Republica Moldova şi din alte ţări.

Redacției i se prezintă:

- manuscrisul în  format electronic:  var. PDF (semnat și scanat) și var. WORD. Originalul lucrării va fi semnat de către toți autorii, indicându-se data prezentării (revizuirii) articolului;

- o fotografie tip portret în format JPG sau TIFF a fiecărui autor.

Limbile de publicare

Revista publică articole în limba română și este deschisă pentru publicarea de lucrări în limbile  engleză, franceză și rusă.

Structura și conținutul articolului

Articolul va corespunde următoarei structuri:

  • CZU (Clasificarea Zecimală Universală);
  • Titlul;
  • Autorul (prenumele, numele, titlul ştiinţific/științifico-didactic, ORCID, instituţia, funcția);
  • Rezumatul în limbile română și engleză;
  • Cuvinte-cheie;
  • Introducere;
  • Metodele și procedurile aplicate;
  • Rezultate și discuții;
  • Concluzii;
  • Referințe (lista bibliografiei).

Reguli de tehnoredactare

Formatul articolului. Foaie: A4; font: Times New Roman (TNR), de 12 puncte, cu diacritice; spațiere între rânduri: 1,5 linii; margini: stânga – 3 cm, dreapta – 1,5 cm, sus şi jos – 2,5 cm.

Volumul articolului: până la 12 pagini.

Alinierea textului. În cadrul paragrafelor textul va fi aliniat între marginile din stânga și dreapta (Justify); primul rând al fiecărui paragraf va avea un alineat de 1,25 cm.

Formatul titlurilor. Titlul articolului: font TNR, 14 puncte, Bold, majuscule, aliniere centrală (Center); subtitlu: font TNR, 12 puncte, Bold, aliniere la stânga (Left justified); titlurile ulterioare: font TNR, 12 puncte, Bold + Italic, aliniere la stânga (Left justified). Cu excepția titlului principal, celelalte vor avea un alineat de 1,25 cm.

Numerotarea paginilor. Toate paginile se numerotează. Numărul se inserează în subsolul paginii, aliniat dreapta. Nu se permite repetarea sau lipsa paginaţiei.

Tabelele se numerotează. Fiecare tabel are un titlu, Bold, care se amplasează deasupra tabelului, aliniat dreapta. Textul în tabel va fi cu font TNR, 11 puncte, spaţiere între rânduri – 1 linie.

Figurile (desene, fotografii, diagrame etc.) se numerotează și se amplasează centrat.  Fiecare figură are titlu, Bold, care se amplasează sub figură, aliniat central.

Rezumatul

Rezumatul reprezintă o sinteză a articolului, unul dintre elementele-cheie ale materialului științific. Acesta descrie succint scopul articolului, metodele și obiectivele cercetării, unele constatări și rezultate. Rezumatul trebuie să fie redactat clar, concis și atractiv pentru cititori. Volumul rezumatului (100-150 de cuvinte) se prezintă în limbile română și engleză. Rezumatul va fi redactat fără indentare, aliniat între marginile din stânga și dreapta (Justify), cu dimensiunea fontului 11.

Rezumatul nu conține citate și referințe bibliografice.

Cuvintele-cheie

Cuvintele-cheie trebuie să fie reprezentative subiectului și/sau domeniului articolului științific. Acestea se redactează în același format ca și rezumatele (fără indentare, aliniat între marginile din stânga și dreapta (Justify), font – 11). Cuvintele-cheie se prezintă în limbile română și engleză, în număr de 3-7. Pentru autorii străini, nu este obligatorie prezentarea lor în limba română.

Referințele

Bibliografia utilizată va fi prezentată în conformitate cu standardul național „SM ISO 690:2012 Informare şi documentare. Reguli pentru prezentarea referințelor bibliografice și citarea resurselor de informare”, aprobat de către Institutul de Standardizare din Moldova. Autorul trebuie să utilizeze o singură modalitate de citare în tot textul.

Schema generală: Autor. Titlu. Locul apariției: Editura, anul apariției, pagina, IBSN (ISSN).

Referințele bibliografice detaliate se vor prezenta la finalul articolului, în ordinea apariției lor în text, numerotat. În corpul textului de bază se va menționa, între paranteze pătrate, cifra corespunzătoare referinței bibliografice.

În cazul cărţilor electronice şi publicaţiilor monografice online se va indica, între paranteze pătrate, data ultimei accesări a link-ului.

Exemple de prezentare a referințelor bibliografice și a citării resurselor de informare sunt prezentate în Anexa 9 a Ghidului de redactare a tezei de doctor / doctor habilitat, aprobat prin Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 5 din 19 decembrie 2018. Ghidul poate fi găsit aici:  https://anacec.md/files/ghid-redactare-teza-final.pdf

Citările se vor face cu păstrarea textului original și folosirea ghilimelelor. Orice modificare adusă textului, fie și de articulare, trebuie marcată prin paranteze pătrate. Parantezele rotunde se vor utiliza pentru a marca omiterea unei părți din textul original.

Se recomandă spre utilizare normele ortografice de scriere cu „â” şi „sunt” conform regulilor „Sextil Puşcariu” (hotărârea CSŞDT al AŞM din 25.07.2016).

Lucrările care nu corespund cerințelor nu se publică.

Adresa redacției:
MD-2024, str. Andrei Doga 24/1, mun. Chișinău, Republica Moldova,
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI),
Redactia revistei „Intellectus”.

Tel. (37322) 188-586, 188-589, +373 79004062

E-mail: stefan.secareanu@agepi.gov.md.