2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

A fost făcut bilanțul activității AGEPI pentru anul 2016

16.02.2017

Pe 16 februarie curent, la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) s-a desfășurat ședința de bilanț a activității Agenției pe parcursul anului 2016.

La eveniment au participat Administrația AGEPI, Președintele Camerei de Comerț și Industrie, precum și reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice, membre ale Comisiei Naționale de Proprietate Intelectuală: Serviciul Vamal, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Culturii, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Pentru Protecția Consumatorilor, Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia, UIR “Inovatorul”, mandatari autorizați și specialiști AGEPI.

Ședința a fost moderată de către Directorul general adjunct AGEPI, Andrei Popa, iar Directorul general AGEPI, Octavian Apostol a prezentat raportul privind principalele rezultate obținute de AGEPI în anul 2016, cele mai importante evenimente organizate, proiecte realizate și prioritățile anului 2017.

În deschidere, Directorul general AGEPI a mulțumit invitaților pentru prezență și a menționat că ședința de raportare este o ocazie deosebită de a avea la aceeași masă reprezentanții autorităților din sistemul național de proprietate intelectuală. Octavian Apostol a subliniat că 2016 a fost un an al provocărilor, pe care echipa Agenției le-a transformat în oportunități.

Printre cele mai importante priorități stabilite pentru 2016 au fost: transformarea AGEPI într-o instituție transparentă, eficientă și eficace; consolidarea  sistemului de gestiune colectivă a dreptului de autor și drepturilor conexe; susținerea brevetării în străinătate; promovarea sistemului de indicații geografice; creșterea nivelului de cultură în domeniul proprietății intelectuale și cooperarea internațională.

Astfel, în anul de bilanț, AGEPI a fost recertificată conform ISO 9001:2008 în domeniul managementului calității, ceea ce garantează că serviciile Agenției îndeplinesc condițiile de calitate, prescrise de documentația, elaborată în conformitate cu standardele internaționale.

În 2016, un pas semnificativ spre asigurarea transparenței l-a constituit completarea bazelor de date naționale gestionate de AGEPI cu o nouă funcționalitate: publicarea tuturor avizelor și deciziilor adoptate sau emise de AGEPI privind înregistrarea sau respingerea înregistrării unei mărci sau a unui design industrial. Scopul publicării unor asemenea informații este de a asigura transparența procedurilor realizate în cadrul AGEPI precum și de a facilita accesul rapid al solicitanților, mandatarilor autorizați la informația deținută și deciziile adoptate de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

Una dintre prioritățile asumate în anul trecut a fost și crearea unui Centru de consultanță modern. A fost realizată migrarea de la telefonia tradițională la IP telefonie și dezvoltarea unui Call Center, care are drept scop facilitarea accesului solicitanților la informații, precum și îmbunătățirea calității serviciilor prestate de AGEPI.

O altă realizare importantă a fost reducerea termenelor de examinare și înregistrare a mărcilor. Dacă, potrivit legislației în vigoare, procedura de înregistrare a mărcii durează 12 luni, AGEPI a reușit să optimizeze această procedură și să reducă termenul necesar cu 4 luni și, în prezent, dacă un dosar este completat corect, solicitantul poate obține certificatul de înregistrare a mărcii în 8 luni.

În anul 2016, numărul cererilor naționale de înregistrare și reînnoire a obiectelor de proprietate intelectuală depuse online la AGEPI a înregistrat o creștere semnificativă. Astfel, în perioada de raport au fost depuse online 1521 de cereri, adică, dublu față de 2015, când au fost înregistrate 746 de cereri online. În anul trecut, la AGEPI, 42% din totalul cererilor de înregistrare și de reînnoire a obiectelor de proprietate intelectuală, au fost depuse în format electronic.

Activitatea de brevetare/înregistrare a OPI a fost și pe parcursul perioadei de bilanț preocuparea de bază a Agenției. Astfel, în 2016, la AGEPI au fost depuse 5680 cereri de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală, inclusiv 4478 (78,8%) de cereri de înregistrare a mărcilor; 288 (5%) de cereri de înregistrare a desenelor și modelelor industriale; 311 (5,5%) și 22 (0,4%) de cereri de brevetare a invențiilor și a soiurilor de plante, corespunzător; 298 (5,3%) de cereri privind acordarea protecției indicațiilor geografice și denumirilor de origine și 283 (5%) de cereri de înregistrare a obiectelor protejate de dreptul de autor și drepturile conexe.

În 2016, AGEPI a insistat asupra consolidării sistemului de gestiune colectivă a drepturilor de autor și conexe, în vederea implementării unor mecanisme funcționale de repartizare echitabilă a remunerațiilor de autor și asigurării transparenței în acest domeniu. În acest scop, a fost inițiat proiectul de modificare a Legii nr. 139/2010 în ceea ce privește gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe, modificare ce va asigura racordarea la prevederile directivei europene în acest domeniu. De asemenea, au fost aprobate noi reguli de efectuare a controalelor privind activitatea organizațiilor de gestiune colectivă (OGC) și au fost realizate 5 controale generale privind activitatea OGC, rezultatele cărora au fost publicate pe pagina web AGEPI.

Pornind de la importanța promovării științei și inovării în Republica Moldova și încadrării rezultatelor științifice și inovaționale în circuitul inovațional mondial, la inițiativa AGEPI, prin Hotărârea Guvernului nr. 805 din 28.06.2016 a fost aprobat Regulamentul cu privire la susținerea brevetării în străinătate a invențiilor și a soiurilor de plante create în Republica Moldova, în vigoare din iulie 2016. Astfel, AGEPI oferă un suport financiar de până la trei mii de euro pentru susţinerea brevetării în străinătate a invențiilor și a soiurilor de plante.

O atenţie deosebită a fost acordată pentru susţinerea participării inventatorilor din Republica Moldova la expoziţiile internaţionale. Cu suportul AGEPI, în anul 2016, au fost promovate 287 de realizări științifice și inovaționale la 9 expoziții internaționale de inventică (România, Elveția, Germania, Belgia, Polonia, Cehia, Serbia). Contribuția financiară a AGEPI a fost de aproape 300 de mii de lei.

Anul trecut au fost depuse eforturi majore în vederea promovării sistemului de protecție a indicațiilor geografice și a produselor cu indicații geografice și denumiri de origine atât în rândul producătorilor autohtoni, cât și a consumatorilor de pe piața europeană. Astfel, în prezent, în temeiul Acordul de Asociere RM-UE, prin care părțile semnatare s-au angajat reciproc să recunoască și să protejeze indicațiile geografice originare de pe teritoriile lor, 6 indicații geografice din RM se bucură de protecție pe teritoriul UE fără ca persoanele din Moldova să achite careva taxe pentru procedurile de înregistrare, ceea ce constituie un instrument important de  promovare pe piața internațională a producătorilor autohtoni (Ciumai/Чумай, Romăneşti, Codru, Ştefan Vodă, Valul lui Traian, Divin).

Totodată, în anul 2016, AGEPI a expediat în adresa Comisiei Europene documentele unice pentru inițierea procedurilor de asigurare a protecției în UE pentru încă 2 indicații geografice ale Republicii Moldova (Rachiu de caise de Nimoreni și Dulceaţă din petale de trandafir Călăraşi).

Totodată, menționăm că în anul 2016, la 11 aprilie,  Republica Moldova a semnat Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice, adoptat în cadrul  Conferințe diplomatice  convocate în anul 2015. După intrarea în vigoare a Actului de la Geneva se va asigura procedura de protecție a indicațiilor geografice și pe cale internațională.

Activitatea de promovare şi dezvoltare a unei culturi avansate în materie de proprietate intelectuală constituie unul din obiectivele Strategiei naţionale în domeniul PI până în anul 2020 și o prioritate a AGEPI.

Pe parcursul anului 2016, Agenția a continuat informarea şi şcolarizarea societăţii civile, formarea, instruirea şi perfecţionarea cadrelor în domeniu, fiind organizate peste 100 de evenimente (conferinţe, seminare, mese rotunde, cursuri de instruire) pentru diverse categorii de public-țintă: oameni de afaceri, judecători, reprezentanţi ai autorităţilor publice,  cercetători, amelioratori, studenţi, elevi, jurnaliști etc.

De asemenea, AGEPI a acordat o atenție sporită activităților de susținere și promovare a creativității și inventivității tinerei generații, angajându-se în organizarea sau participarea în calitate de partener la mai multe concursuri tematice, în comun cu alte instituții publice și de învățământ universitar și preuniversitar din țară. Printre cele mai importante evenimente de promovare din 2016, se numără concursurile naționale „Cel mai bun elev inovator”, Concursul economic „Azi student, mâine antreprenor”, Gala Ideilor de Afaceri, Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF”, Concursul „Cupa Businessului Creativ Moldova” etc.

Activitatea internaţională a AGEPI în domeniul proprietăţii intelectuale a fost desfăşurată în conformitate cu priorităţile stabilite pentru anul 2016, atât la nivel de oficiu, cât şi la nivel de ţară, fiind determinată de evoluţiile internaţionale şi regionale în domeniul PI, precum şi de procesul de integrare europeană în care s-a angajat Republica Moldova.

Specialiştii AGEPI şi-au continuat demersurile pentru modernizarea sistemului de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală la nivel internaţional, dar şi pentru implementarea prevederilor Acordului de Asociere RM-UE şi ale Acordului privind instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător cu Uniunea Europeană (DCFTA) ce ţin de domeniul drepturilor de PI.

Extinderea cooperării internaţionale, regionale şi bilaterale în domeniul proprietăţii intelectuale a avut drept scop sporirea vizibilității și asigurarea integrării Republicii Moldova în spaţiul intelectual internaţional şi european, şi a constituit una dintre prioritățile sistemului naţional de protecţie şi asigurare a respectării drepturilor de PI în anul 2016. Au fost consolidate relaţiile în domeniu, atât cu organismele comunitare, cât şi cu oficiile naţionale din statele membre ale UE.

Apropierea Republicii Moldova de Organizaţia Europeană de Brevete (OEB) şi semnarea la 16 octombrie 2013 a Acordului de validare a brevetelor europene a constituit un pas important pentru integrarea țării noastre în spaţiul european de brevete. Astfel, urmare intrării în vigoare la  1 noiembrie 2015 a Acordului de validare, solicitanții  străini  pot să-și valideze cererile de brevet european și brevetele europene pe teritoriul țării noastre, acestea beneficiind de aceleași drepturi și protecție legală ca și brevetele naționale eliberate în Republica Moldova. În anul 2016, au fost depuse primele 12 cereri de validare de către solicitanți din  SUA, Italia, China, Germania etc. De asemenea în anul 2016 a fost semnat Planul de acțiuni comune AGEPI-OEB pentru anii 2016-2017.

Menționăm că, în anul 2016, s-au finalizat două din proiectele de asistență la care  AGEPI a  participat în calitate de beneficiar sau partener, și anume: Studiul privind impactul economic al Industriilor Creative in Republica Moldova, elaborat cu suportul OMPI (beneficiar) și Proiectul TEMPUS TecTNet „Rețeaua de Transfer Tehnologic” (partener).

Totodată, în anul 2016 au fost lansate alte 2 proiecte de asistență ale UE care vor contribui la consolidarea sistemului național de proprietate intelectuală: Proiectul VIP4SME “Valoarea PI pentru IMM”, din cadrul Programului Orizont 2020, la care RM este parte și Proiectul  de asistență tehnică al UE “Suport pentru respectarea drepturilor de PI în RM” care urmează a fi implementate în următorii 2 ani.

În anul 2017, AGEPI se va conduce cu perseverență de misiunea sa de promovare a politicilor în domeniul proprietății intelectuale şi de eficientizare a sistemului de protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală, care să încurajeze progresul tehnologic, să stimuleze creativitatea şi să contribuie la dezvoltarea economică, socială şi culturală a Republicii Moldova.

Dintre multitudinea de acțiuni preconizate pentru anul 2017, Directorul general AGEPI, Octavian Apostol a menționat următoarele: Campania națională ”Stop pirateria și contrafacerea” în licee, școlarizarea bibliotecarilor în vederea creării şi dezvoltării unor centre info-documentare în domeniul PI în cadrul bibliotecilor publice, membre ale rețelei NOVATECA, promovarea proprietății  intelectuale în rândul IMM-urilor, perfecţionarea programelor de instruire în domeniul PI etc.

De asemenea, au fost anunțate principalele evenimente care sunt deja stabilite pentru anul curent: Ziua mondială a Proprietății Intelectuale 26 aprilie; aniversarea a 25 ani de la înființarea AGEPI care va avea lor pe 8 septembrie; Simpozionul regional în domeniul gestiunii colective a dreptului de autor și a drepturilor conexe, 7-8 septembrie; Expoziția Internațională Specializată ”INFOINVENT”, 15-18 noiembrie; Conferința Internațională Inovațională, 15-16 noiembrie etc.

În final, Directorul general AGEPI a subliniat că ceea ce a fost prezentat în cadrul raportului este în  primul rând efortul conjugat, sinergic și colectiv al echipei AGEPI. Octavian Apostol a mulțumit specialiștilor pentru implicare și efortul depus la realizarea obiectivelor AGEPI.

Imagini video de la eveniment puteți găsi aici: https://www.privesc.eu/Arhiva/73471/Prezentarea-raportului-anual-de-acti...