Rezultatele controlului general anual al activității Asociației Obștești ”Asociația Națională ”Copyright”” (ANCO)

10.01.2017

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare – AGEPI), în perioada 19 septembrie – 31 octombrie 2016, a efectuat controlul general anual privind activitatea ANCO pentru perioada 01.01.2012 – 31.12.2015, în rezultatul căruia, Comisia de control a activității organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe a întocmit Actul de control nr. 11/1 din 12.12.2016 privind controlul general anual al activității Asociației Obștești ”Asociația Națională ”Copyright”” (ANCO) pentru perioada 01.01.2012-31.12.2015.

Urmare a analizei și generalizării informației prezentate de ANCO pe parcursul efectuării controlului, Comisia de control a propus ANCO examinarea Actului de control în regim prioritar în cadrul celei mai apropiate ședințe a Consiliului, în scopul întreprinderii măsurilor de înlăturare a neconformităților depistate și de evitare a acestora pe viitor, precum și implementarea următoarelor recomandări, cu informarea ulterioară a AGEPI despre acțiunile întreprinse în acest sens:

Cu referire la Statutul ANCO:

  • modificarea sediului organizației, întrucât, conform Raportului privind activitatea ANCO în anii 2012-2015, prezentat AGEPI în cadrul efectuării controlului, sediul ANCO a fost indicat drept str. Bănulescu Bodoni nr. 45, bir. 310, acesta fiind și locul desfășurării activității organizației, ținerii corespondenței etc.;
  • modificarea prevederii cu privire la desfășurarea Adunării Generale cu includerea mențiunii referitoare la desfășurarea ședințelor anual, întrucât convocarea acesteia o dată la 5 ani, nu corespunde obligațiilor necesare a fi exercitate în mod permanent de către Adunare, în calitate de organ suprem de conducere al ANCO;
  • stabilirea expresă a atribuțiilor organelor de control ale ANCO responsabile de elaborarea/întocmirea/semnarea Rapoartelor privind activitatea organizației;

 Cu referire la activitatea organelor de conducere și control ale ANCO:

  • întocmirea anuală a Raportului Cenzorului, care să conțină o analiză a activității economico-financiare a organizației, cu constatări, probleme identificate și/sau recomandări înaintate, precum și respectarea procedurii de transmitere a Raportului către Președintele și Consiliul ANCO;
  • întocmirea și prezentarea anuală a Raportului privind activitatea ANCO de către Consiliu, inclusiv cu aplicarea prevederilor din Capitolul 5 din Statutul ANCO, conform cărora Consiliul prezintă rapoarte Adunării Generale privind activitatea Asociației;

 Cu referire la pagina web:

  • actualizarea/publicarea informațiilor detaliate privind activitatea desfășurată de organizație.