2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Proiectul TEMPUS „Rețeaua de transfer Tehnologic-TecTNet” – un an de la lansare

30.01.2015

A trecut un an de la lansarea proiectului Tempus  „Rețeaua de transfer de Tehnologic - TecTNet”, implementat de un consorțiu compus din 11 parteneri din Republica Moldova și Uniunea Europeană (UE). Proiectul a demarat la 1 decembrie 2013 și va fi finalizat în luna decembrie 2016.

Obiectivul principal al proiectului constă în consolidarea capacităților instituționale ale universităților din Republica Moldova în ceea ce privește transferul de cunoștințe și tehnologii,  managementul inovațiilor și proprietatea intelectuală.  Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 4 universități din Republica Moldova: Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM), Universitatea de Stat din Moldova (USM) și  Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălți (USARB). Transferul de bune practici este asigurat de către universitățile partenere din UE cu o vastă experiență în domeniu: Universitatea Sannio din Benevento (Italia), Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (România), Universitatea Tehnică din Košice (Slovacia) și Institutul Superior Tehnic din Lisabona (Portugalia).  

Sustenabilitatea triunghiului cunoașterii educație-inovație-cercetare este, de asemenea, susținută de participarea la acest proiect a Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT), Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) și  un ONG local  „Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei” (RTTM).

Întru atingerea scopurilor sale, proiectul își propune să pună la dispoziția  universităților beneficiare instrumente efective şi eficiente pentru exploatarea capacităților educaționale şi de cercetare prin formarea competențelor şi infrastructurii necesare, acestea incluzând:  (i)implementarea unui program de master în domeniul inovațiilor și transferului tehnologic, (ii) stabilirea relațiilor de colaborare dintre universități și întreprinderi și  (iii) dezvoltarea Oficiilor de Transfer Tehnologic (OTT) în cadrul universităților sus-menționate.

Programul de Master „Managementul Inovațional  și Transfer  Tehnologic”

Proiectul a avut un debut reușit, Conferința de lansare fiind organizată la două săptămâni de la lansarea proiectului, ceea ce a făcut posibilă derularea fără întârziere a activităților.   Astfel, pe parcursul primului an au fost deja înregistrate rezultate destul de bune, printre acestea cel mai important fiind lansarea Programului de Master în domeniul Managementului Inovațional și Transferului Tehnologic. Programul de master este unul de pionierat din mai multe perspective. Astfel, este pentru prima dată în Moldova când un program de master este elaborat și  desfășurat în cadrul unui proiect TEMPUS. Un alt aspect, care merită a fi menționat, este și faptul că acesta  a fost autorizat de Ministerul Educației  ca un program de master realizat în parteneriat de către  cele 4 universități din Moldova – beneficiare ale proiectului TecTNet. Corpul profesoral al programului de master este format  din specialiști experimentați din Moldova și UE. Un avantaj pentru  masteranzii înscriși la curs este și posibilitatea de a beneficia de un stagiu de formare la una din  universitățile  UE partenere de proiect.  Studiile au început la data de 15 septembrie 2014 și vor continua până în ianuarie 2016. Pe parcursul primului semestru (care se va finaliza în februarie 2015),  au fost predate următoarele unități de curs: „Procesarea datelor”; „Managementul Strategic”; „Dreptul și Managementul Proprietății Intelectuale”; „Tehnici de Comunicare și Managementul Resurselor Umane”; „Statistica Aplicată și Managementul Tehnologic”. În cadrul celui de-al doilea semestru vor fi studiate disciplinele ce țin de „Managementul și Designul Proiectelor Europene”, „Inovația și Transferul Tehnologic”, „Tehnologii  Moderne  și Inovațiile în Inginerie” etc. Pe tot parcursul programului de master, studenții vor avea posibilitatea să-și perfecţioneze cunoștințele de limbă engleză în cadrul cursului  de „Engleză Aplicată”, predat în conformitate cu Planul de învățământ aprobat, dar și în cadrul interacțiunii cu lectorii din Uniunea Europeană.

Pagina web  TecTNet

Lansarea Programului de Master este una dintre cele mai importante realizări, dar nu și unicul succes din cadrul primului an de implementare a proiectului, evoluții pozitive fiind înregistrate la toate  componentele de lucru ale proiectului. Astfel, în perioada de raport, a fost elaborată și lansată pagina web dedicată proiectului (http://www.tectnet.unisannio.it/), care  conține informații detaliate despre partenerii de proiect și obiectivele  preconizate, reflectă stadiul de implementare a  activităților. Pagina web este concepută și pentru a servi drept platformă pentru diseminarea și propagarea informației  cu privire la cele mai bune practici de utilizare  și exploatare a  rezultatelor cercetării în  scopul constituirii de parteneriate reciproc avantajoase între universități și comunitatea de afaceri.

Cooperarea dintre universități și întreprinderi

În vederea consolidării legăturilor între universități și sectorul antreprenorial și stimularea investițiilor private în activitățile de inovare,  în luna martie și, respectiv, iunie 2014, la Chișinău au fost organizate două seminare axate pe cooperarea dintre universități și întreprinderi. Seminarele au avut drept scop abordarea diverselor aspecte ale procesului de inovare și transfer tehnologic, prezentarea activităților proiectului TecTNet și oferirea unei platforme pentru schimbul de informații, experiență și cunoștințe privind gestionarea transferului tehnologic de la sectorul de cercetare-dezvoltare către business. La cele două seminare au participat peste 200 de persoane reprezentând mediul academic și comunitatea de afaceri , având posibilitatea de a interacționa și de a stabili contacte.

Întru sporirea capacităților de edificare a parteneriatelor, promovarea culturii inovaționale, crearea de stimulente pentru un mediu de afaceri mai competitiv și inovator, universitățile din Republica Moldova au realizat o serie de întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri, recrutând companiile interesate de transferul tehnologic  și de colaborarea în acest sens cu instituțiile universitare. Mai mult decât atât, contactele stabilite au facilitat identificarea cerințelor și așteptărilor companiilor față de sectorul de cercetare. S-a menționat necesitatea implicării studenților în proiectele de cercetare întrucât, în percepția antreprenorilor-angajatori, aceștia reprezintă forța creatoare principală, capabilă să stimuleze procesele inovative din cadrul companiilor. În urma respectivelor iniţiative,  au fost selectate în jur de 15 companii interesate să se implice în acţiuni comune ale universităților și întreprinderilor axate pe inovare și transfer tehnologic.

Constituirea Oficiilor de Transfer Tehnologic

Având în vedere că existența unei infrastructuri adecvate și a personalului calificat reprezintă elementele  de bază pentru succesul procesului de transfer tehnologic, proiectul prevede crearea unor unități specializate în universitățile din Republica Moldova.  Fiecare dintre cele patru universități beneficiare a selectat câte două persoane din staff-ul său administrativ, care vor fi angajate în cadrul Oficiilor de Transfer Tehnologic (OTT) noii – create. Aceste persoane au fost înscrise în calitate de masteranzi la Programul de master aflat în derulare, iar la filele cursului vor beneficia de un stagiu de formare profesională în cadrul unităților responsabile de transferul tehnologic din universitățile Europene. În acest mod, universitățile din Moldova vor dispune nu doar de oficii dotate cu echipamentul necesar, dar și de personal calificat cu experiență  europeană în domeniu.

***

În noiembrie 2014, proiectul a fost supus unei evaluări în cadrul unei misiuni de monitorizare realizată de către coordonatorul TEMPUS din Republica Moldova. În urma evaluării,  proiectul a fost apreciat pozitiv, fiind menționate rezultatele excelente obținute de consorțiul de proiect, dar și buna administrare a acestuia realizată de către coordonatorul de proiect  Universitatea din Sannio, Italia, și omologul său din Republica Moldova - Universitatea de Stat din Moldova.

Pentru a asigura aplicarea eficientă și în termen a activităților  de proiect, a fost instituit un mecanism funcțional de management al calității, implementarea căruia este urmărită de către Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic– lider al componentei de lucru „Managementul Calității” 

Propagarea rezultatelor și cunoștințelor obținute în cadrul proiectului are un rol esențial în asigurarea sustenabilității proiectului. În această ordine de idei,  a fost elaborată o strategie de diseminare și proiectate o serie de activități de informare specifice, menite să asigure vizibilitatea proiectului pe toată durata acestuia. 

Având ca punct de plecare rezultatele obținute pe parcursul primului an de implementare, activitățile de Proiect planificate pentru anul 2015 sunt chemate să consolideze infrastructura de transfer tehnologic, inclusiv prin exploatarea conexiunilor stabilite cu întreprinderile și edificarea de noi parteneriate; diseminarea pe scară largă a informațiilor cu privire la rezultatele și concluziile proiectului; consolidarea oficiilor de transfer tehnologic; dezvoltarea conținutului platformei informaționale (TecTNet ICT Platform) și actualizarea paginii web a proiectului.

Mai multe informații cu privire la proiectul TecTNet puteți afla accesând pagina web: http://www.tectnet.unisannio.it/.

Pentru întrebări suplimentare puteți contacta echipa AGEPI a Proiectului – responsabil de activitățile de diseminare: tel: (+373 22) 400583, fax: (+373 22) 440094, e-mail: liliana.vieru@agepi.gov.md