2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Concurs de suplinire a postului vacant de Designer grafic

05.01.2016

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) anunță concurs de suplinire a postului vacant de Designer grafic, Specialist Direcţia promovare şi relații externe.

Principala atribuţie conform fişei postului constă în machetarea şi designul lucrărilor editorial-poligrafice.

CERINŢE DE OCUPARE PRIN CONCURS A POSTULUI

Condiţii generale de participare:

În vederea înscrierii la concurs, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să aibă cetăţenia Republicii Moldova;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit nivel avansat;
 • să aibă vârsta cuprinsă între 23 şi 40 ani;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
 • să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs,
 • să fie fără antecedente penale.

Condiţii specifice pentru ocuparea unui post contractual de designer grafic:

 • studii superioare universitare în domeniul procesării electronice a documentelor, machetării şi designului, studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă şi master în domeniul designului şi tehnologiilor poligrafice;
 • cunoașterea pachetelor grafice COREL DRAW, ADOBE ILUSTRATOR, ADOBE PHOTOSHOP, ADOBE INDESIGN;
 • competenţe în utilizarea sistemului de operare Windows şi a programelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet Explorer);
 • experiență în domeniu constituie un avantaj;
 • existența portofoliului;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - engleză - nivel de vorbire mediu sau avansat şi a altei limbi străine de circulaţie internaţională, de preferat germană sau franceză;
 • capacităţi de analiză şi sinteză, gândire logică şi abstractă;
 • abilități bune de comunicare;
 • capacitate de muncă, responsabilitate, abordare creativă.

I. DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului general AGEPI;
 • copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor - diplomă, în original şi copie (originalul se va restitui la data depunerii, după confruntarea cu copia);
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
 • curriculum vitae;
 • alte documente pe care candidatul le consideră relevante pentru desfăşurarea concursului.

II. CONCURSUL CONSTĂ ÎN 3 ETAPE SUCCESIVE:

 • preselecţia dosarelor de înscriere;
 • proba practică - la sediul AGEPI. Proba practică constă în efectuarea unei lucrări tehnice în domeniul procesării electronice a documentelor, machetării şi designului (elaborarea conceptului și a designului grafic, crearea machetei unui produs poligrafic, pregătirea lucrării pentru tipar). Durata probei maximum 3 ore.
 •  interviul - la sediul AGEPI.

Persoanele admise la cea de-a II-а şi, respectiv, a III-а etapă vor fi contactate la telefon/poștă electronică pentru a fi invitate la proba scrisă şi interviu.

ORGANIZAREA CONCURSULUI

Persoanele interesate vor depune Dosarul de concurs, la AGEPI (str. Andrei Doga 24/1, mun. Chişinău, MD-2024, bir. 306) până la data de 31 ianuarie 2016 (inclusiv).

Persoana de contact - Ana Roșca

Telefon - 022/400-636, e-mail – ana.rosca@agepi.gov.md