2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Ședinţa Comisiei Naţionale pentru Proprietatea Intelectuală

13.03.2014

Pe 11 martie , în sala de conferinţe a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)  s-a desfăşurat şedinţa Comisiei Naţionale pentru Proprietatea Intelectuală (CNPI), prezidata de către viceprim-ministrul Republicii Moldova, ministrul Economiei Valeriu Lazăr.

 În conformitate cu ordinea de zi, au fost puse în discuţie următoarele chestiuni:

 • Cu privire la prezentarea raportului de monitorizare consolidat privind rezultatele îndeplinirii acțiunilor incluse în Planul de acțiuni al Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale (raportor: Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală);
 • Cu privire la asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală în 2013 (raportori: Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Procuratura Generală);
 • Cu privire la realizarea recomandării nr. 3 din Hotărârea CNPI din 01.04.2013 (raportori: Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, AGEPI);
 • Cu privire la realizarea recomandărilor nr. 4‐11 din Hotărârea CNPI din 01.04.2013 (raportori: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale, Ministerul Culturii, Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății,  AGEPI);
 • Cu privire la realizarea recomandării nr. 3 din Hotărârea CNPI din 06.09.2013   (raportor: AGEPI).

În cadrul ședinței CNPI, Lilia Bolocan, Directorul General al AGEPI a prezentat rezultatele privind implementarea Planul de acțiuni  al Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale până în anul 2020. Astfel, conform Raportului de monitorizare consolidat, majoritatea acțiunilor incluse în planul pentru anul trecut au fost realizate integral, fiind executate și unele acțiuni incluse în planul pentru anul curent.   

În același context, la elaborarea Planului de Acțiuni pentru anii 2015-2017 urmează:

 • să se ține cont de documentele de politici conexe, elaborate anterior (Strategia inovațională a Republicii Moldova pentru 2013-2020 ”Inovații pentru competitivitate”, Strategia de dezvoltare a comerțului interior în Republica Moldova pentru anii 2014-2020, Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova, Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale ”Moldova Digitală 2020” etc.);
 • să se includă mai multe acțiuni privind promovarea asocierii profesionale în domeniul proprietății intelectuale (societățile de gestiune a drepturilor de autor, asociațiile mandatarilor autorizați, asociațiile evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală, asociațiile de producători și procesatori a produselor cu indicații geografice și denumiri de origine);
 • să se includă mai multe acțiuni privind încurajarea promovării şi absorbţiei de către mediul de afaceri a inovaţiilor deschise şi a informaţiilor de brevet din domeniul public în vederea creării unei platforme pentru inovare şi transfer de tehnologii.

 Totodată, în vederea implementării eficiente a Acordului de Asociere RM-UE, urmează a fi propuse acțiuni concrete pentru realizarea eficientă și în termenele agreate cu UE a prevederilor Acordului.

 În rezultatul examinării tuturor subiectelor de pe ordinea de zi, Comisia Naţională pentru Proprietatea Intelectuală a hotărât următoarele:

  1. Se aprobă Raportul de monitorizare consolidat privind rezultatele îndeplinirii activităţilor incluse în Planul de acţiuni al Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.880 din 22.11.2012 şi se recomandă AGEPI să ia în considerație propunerile parvenite din partea membrilor CNPI;
  2. Se ia act de informaţia cu privire la asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală în 2013 prezentată de Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Procuratura Generală şi se recomandă intensificarea colaborării interinstituţionale, consolidarea comunicării cu titularii de drepturi şi continuarea instruirilor în domeniul respectării drepturilor de proprietate intelectuală;
  3. Se recomandă Ministerului Economiei să solicite Centrului E-Guvernare şi Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor identificarea unor mecanisme de negociere cu titularii programelor pentru calculator privind utilizarea legală a programelor pentru calculator de către autoritățile publice, inclusiv în scopul diminuării ratei pirateriei pe domeniul programelor informaţionale în Republica Moldova;
  4. Se recomandă AGEPI să sensibilizeze şi să informeze societatea privind efectele negative ale contrafacerii si pirateriei, precum şi să disemineze informaţia necesară privind  riscurile provocate de aceste fenomene,
  5. Se recomandă Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, Ministerul Culturii, Ministerul Mediului, Ministerul Sănătăţii, Agenţiei Turismului să identifice şi să prezinte AGEPI, în termen de 30 zile, lista prioritară a produselor (produs/producători/localitate), care ar putea fi desemnate cu  indicaţii geografice, denumiri de origine sau care reprezintă specialităţi tradiţionale garantate;
  6. Se recomandă AGEPI să cumuleze toate propunerile transmise de autorităţile publice indicate la pct.5 şi să le prezinte CNPI pentru aprobare.
  7. Se ia act de informaţia prezentată privind propunerile în domeniul modernizării sistemului de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi se recomandă AGEPI să promoveze în continuare proiectul elaborat.

Mai multe detalii privind activitatea CNPI puteți afla accesând pagina: http://agepi.gov.md/md/practice/national_committee/