Ghid de examinare
a cererilor de înregistrare a mărcilor

Conținut

Introducere
 1. Motive absolute de refuz
  1. Semne care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art.5 (art.7 alin.(1) lit.a))
   1. Caracterul distinctiv
   2. Reprezentarea în RNC/RNM
  2. Mărci lipsite de caracter distinctiv (art.7 alin.(1) lit.b))
   1. Semne verbale
    1. Combinații cu sens
    2. Ortografiere greșită
    3. Abrevieri și acronime
    4. Repetări
    5. Combinații de cuvinte din diferite limbi
   2. Semne combinate
   3. Semne figurative
   4. Litere și cifre
    1. O literă, o cifră
    2. Combinații de litere și cifre
   5. Sloganuri
   6. Etichete
   7. Semne color
    1. Culoarea per se
    2. Combinații de culori
    3. Cuvinte și mărci figurative color
    4. Denumiri de culori
   8. Semne tridimensionale
    1. Forme care nu au legătură cu produsele propriu-zise
    2. Forma propriu-zisă a produselor
    3. Forma ambalajului (recipiente, cutii etc.)
  3. Mărci constituite exclusiv din semne ori din indicaţii descriptive (art.7 alin.(1) lit.c))
   1. Tipul/specia produselor și serviciilor
   2. Calitatea produselor/serviciilor
   3. Cantitatea produselor/serviciilor
   4. Destinația produselor/serviciilor
   5. Valoarea produselor/serviciilor
   6. Originea geografică a produselor/serviciilor
   7. Timpul fabricării produselor/prestării serviciilor
   8. Alte caracteristici
  4. Mărci constituite exclusiv din semne cu caracter elogios (art.7 alin.(1) lit.c1))
  5. Mărci constituite exclusiv din semne ori din indicații devenite uzuale (art.7 alin.(1) lit. d))
  6. Semne constituite exclusiv din forma produsului (art.7 alin.(1) lit.e))
   1. Semne constituite exclusiv din forma impusă de înseşi natura produselor
   2. Semne constituite exclusiv din forma produsului, necesară pentru obţinerea unui rezultat tehnic
   3. Semne constituite exclusiv din forma care conferă valoare esenţială produsului
  7. Semne contrare ordinii publice (art.7 alin.(1) lit.f))
   1. Mărci care prejudiciază interesele statului
   2. Mărci care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri
   3. Mărci ce conțin termeni sau simboluri religioase
  8. Mărci care pot induce în eroare consumatorul (art.7 alin.(1) lit.g))
   1. Inducerea în eroare cu privire la natura, calitatea produselor/serviciilor
   2. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a produselor/serviciilor
    1. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a produselor
    2. Mărci ce pot fi percepute ca fanteziste
    3. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a serviciilor
  9. Simboluri oficiale (art.7 alin.(1) lit.h))
   1. Drapele și embleme de stat
   2. Denumiri depline sau abreviate de organizații internaționale și interguvernamentale
   3. Semne, sigilii oficiale de control, de garanție şi de marcare
  10. Denumiri oficiale care prezintă un interes public deosebit (art.7 alin.(1) lit.i))
   1. Denumirea oficială sau istorică a statului
   2. Denumiri ale unităților administrativ-teritoriale
   3. Insigne, embleme sau ecusoane, altele decât cele vizate de art.6 ter din Convenția de la Paris, care prezintă un interes public deosebit
  11. Mărci care conţin semne de înaltă valoare simbolică, în special simboluri religioase (art.7 alin.(1) lit.j))
   1. Semne de înaltă valoare simbolică
   2. Simboluri religioase
  12. Indicații geografice, denumiri de origine ale produselor (art.7 alin.(1) lit.k))
  13. Mărci a căror utilizare contravine altor acte normative, decât cele din domeniul proprietății intelectuale (art.7 alin.(1) lit.l))
  14. Caracterul distinctiv dobândit (art.7 alin.(2))
  15. Permisiunea autorităților competente (art.7 alin.(3))
   1. Folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului
   2. Folosirea semnelor, sigiliilor oficiale de control, de garanție și de marcare
   3. Folosirea denumirilor unităților administrativ-teritoriale
  16. Utilizarea IG, DO în componența mărcii (art.7 alin.(4))
 2. Motive relative de refuz
  1. Semne identice (art.8 alin.(1) lit.a))
  2. Semne similare (art.8 alin.(1) lit.b))
   1. Similitudinea produselor
   2. Similitudinea semnelor
    1. Similitudinea fonetică
    2. Similitudinea vizuală
    3. Similitudinea semantică
  3. Semne ce se bucură de renume (art.8 alin.(1) lit.c))
  4. Alte drepturi (art.8 alin.(3))
   1. Dreptul la nume, imagine, inclusiv numele sau imaginea unei personalităţi notorii în Republica Moldova
   2. Dreptul de autor
    1. Opere incluse în mărci
    2. Titluri de opere
   3. Dreptul la o indicație geografică protejată sau la o denumire de origine protejată
   4. Dreptul la un desen sau un model industrial protejat
  5. Opoziția – drept anterior la o marcă neînregistrată (art.8 alin.(4) lit.a))
  6. Opoziția – agentul/reprezentantul titularului mărcii (art.8 alin.(4) lit.b))
   1. Condiții privind depunerea opoziției
 3. Limitarea dreptului exclusiv (art.10 alin. (1), (11), (12))
  1. Elemente neprotejabile ce nu pot fi înregistrate cu drept exclusiv în componența mărcii, indiferent de produsele/serviciile solicitate
  2. Elemente ce nu pot fi înregistrate cu drept exclusiv în componența mărcii, fiind descriptive pentru produsele/serviciile solicitate
 4. Depunerea cererii de înregistrare a mărcii constituite din semne verbale executate în mai multe limbi (art.28 alin.(1))

4. Depunerea cererii de înregistrare a mărcii constituite din semne verbale executate în mai multe limbi (art.28 alin.(1))

4. Depunerea cererii de înregistrare a mărcii constituite din semne verbale executate în mai multe limbi (art.28 alin.(1))

În conformitate cu prevederile art.28 alin.(1), nu vor fi acceptate spre înregistrare semnele constituite în exclusivitate din traducerea elementului verbal în mai multe limbi, cum ar fi, de exemplu:

În asemenea cazuri, pentru cererile depuse spre înregistrare pe cale națională , AGEPI notifică solicitantul despre faptul că cererea depusă nu corespunde cerinţelor legale, și anume, art.28 alin.(1) din Legea nr.38/2008, pct.8-9 din Regulamentul privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor, conform cărora cererea trebuie să se refere la o singură marcă.

Solicitantul este în drept să depună, în termen de două luni din data primirii notificării, o cerere de divizare, cu condiţia achitării taxei reglementare (pct.59 (2) din Regulamentul privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor) sau o cerere de operare a modificărilor, cu condiţia achitării taxei stabilite.

Dacă în termen de două luni de la data primirii notificării nu vor fi întreprinse anumite acțiuni privind remedierea iregularităţii ( cerere de divizare sau cerere de operare a modificărilor), cererea de înregistrare a mărcii va fi considerată retrasă (pct.88 din Regulamentul privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor).

Exemple de mărci depuse inițial cu traducere şi care au fost ulterior divizate şi respectiv acceptate spre înregistrare:

Date iniţiale Mărci divizate

Exemple de mărci care inițial conțineau traducerea semnului şi în care au fost operate modificări:

Date iniţiale Date modificate

În cazul în care solicitantul cere divizarea cererii, ultima va păstra data de depozit şi orice dată de prioritate a cererii iniţiale.

La divizarea cererii, solicitantul sau reprezentantul trebuie să depună câte o cerere de înregistrare pentru fiecare cerere divizionară în parte.

Divizarea cererii pe cale naţională este solicitată la etapa examinării condiţiilor de depunere, în termen de două luni, în caz contrar, AGEPI va considera cererea divizionară ca fiind nedepusă.

În conformitate cu prevederile legale, o singură marcă se consideră acel semn care va fi utilizat întocmai, în ansamblul de elemente, conform cererii de înregistrare.

Aici se includ atât cazurile în care traducerea constituie un semn integrat în cadrul mărcii combinate, cât şi cazurile în care solicitantul aduce probe că cererea depusă spre înregistrare va fi folosită exact aşa cum este depusă.

Exemple de mărci acceptate spre înregistrare, aşa cum au fost depuse:

Mărci înregistrate

pentru bere

pentru cvas

pentru bere

pentru ape şi produse alimentare

pentru bere

În ceea ce privește procedura internațională de protecție a mărcilor conform prevederilor art.28 alin.(1) din Legea nr.38/2008 și ale pct.9 din Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor, vor fi refuzate solicitările parvenite prin Sistemul de la Madrid, constituite în exclusivitate din traducerea semnului verbal în mai multe limbi.

Exemple de mărci refuzate în baza art.28 alin.(1):

Excepție fac cazurile în care solicitantul poate să demonstreze că deține o înregistrare în țara de origine, respectiv în aceste cazuri se acordă protecție mărcii în baza art.6 quinquies din Convenția de la Paris.

Atunci când solicitarea internațională se bazează pe o înregistrare în țara de origine, AGEPI v-a acorda protecție ex-officio, fără emiterea avizului de refuz provizoriu.