Ghid de examinare
a cererilor de înregistrare a mărcilor

Conținut

Introducere
 1. Motive absolute de refuz
  1. Semne care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art.5 (art.7 alin.(1) lit.a))
   1. Caracterul distinctiv
   2. Reprezentarea în RNC/RNM
  2. Mărci lipsite de caracter distinctiv (art.7 alin.(1) lit.b))
   1. Semne verbale
    1. Combinații cu sens
    2. Ortografiere greșită
    3. Abrevieri și acronime
    4. Repetări
    5. Combinații de cuvinte din diferite limbi
   2. Semne combinate
   3. Semne figurative
   4. Litere și cifre
    1. O literă, o cifră
    2. Combinații de litere și cifre
   5. Sloganuri
   6. Etichete
   7. Semne color
    1. Culoarea per se
    2. Combinații de culori
    3. Cuvinte și mărci figurative color
    4. Denumiri de culori
   8. Semne tridimensionale
    1. Forme care nu au legătură cu produsele propriu-zise
    2. Forma propriu-zisă a produselor
    3. Forma ambalajului (recipiente, cutii etc.)
  3. Mărci constituite exclusiv din semne ori din indicaţii descriptive (art.7 alin.(1) lit.c))
   1. Tipul/specia produselor și serviciilor
   2. Calitatea produselor/serviciilor
   3. Cantitatea produselor/serviciilor
   4. Destinația produselor/serviciilor
   5. Valoarea produselor/serviciilor
   6. Originea geografică a produselor/serviciilor
   7. Timpul fabricării produselor/prestării serviciilor
   8. Alte caracteristici
  4. Mărci constituite exclusiv din semne cu caracter elogios (art.7 alin.(1) lit.c1))
  5. Mărci constituite exclusiv din semne ori din indicații devenite uzuale (art.7 alin.(1) lit. d))
  6. Semne constituite exclusiv din forma produsului (art.7 alin.(1) lit.e))
   1. Semne constituite exclusiv din forma impusă de înseşi natura produselor
   2. Semne constituite exclusiv din forma produsului, necesară pentru obţinerea unui rezultat tehnic
   3. Semne constituite exclusiv din forma care conferă valoare esenţială produsului
  7. Semne contrare ordinii publice (art.7 alin.(1) lit.f))
   1. Mărci care prejudiciază interesele statului
   2. Mărci care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri
   3. Mărci ce conțin termeni sau simboluri religioase
  8. Mărci care pot induce în eroare consumatorul (art.7 alin.(1) lit.g))
   1. Inducerea în eroare cu privire la natura, calitatea produselor/serviciilor
   2. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a produselor/serviciilor
    1. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a produselor
    2. Mărci ce pot fi percepute ca fanteziste
    3. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a serviciilor
  9. Simboluri oficiale (art.7 alin.(1) lit.h))
   1. Drapele și embleme de stat
   2. Denumiri depline sau abreviate de organizații internaționale și interguvernamentale
   3. Semne, sigilii oficiale de control, de garanție şi de marcare
  10. Denumiri oficiale care prezintă un interes public deosebit (art.7 alin.(1) lit.i))
   1. Denumirea oficială sau istorică a statului
   2. Denumiri ale unităților administrativ-teritoriale
   3. Insigne, embleme sau ecusoane, altele decât cele vizate de art.6 ter din Convenția de la Paris, care prezintă un interes public deosebit
  11. Mărci care conţin semne de înaltă valoare simbolică, în special simboluri religioase (art.7 alin.(1) lit.j))
   1. Semne de înaltă valoare simbolică
   2. Simboluri religioase
  12. Indicații geografice, denumiri de origine ale produselor (art.7 alin.(1) lit.k))
  13. Mărci a căror utilizare contravine altor acte normative, decât cele din domeniul proprietății intelectuale (art.7 alin.(1) lit.l))
  14. Caracterul distinctiv dobândit (art.7 alin.(2))
  15. Permisiunea autorităților competente (art.7 alin.(3))
   1. Folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului
   2. Folosirea semnelor, sigiliilor oficiale de control, de garanție și de marcare
   3. Folosirea denumirilor unităților administrativ-teritoriale
  16. Utilizarea IG, DO în componența mărcii (art.7 alin.(4))
 2. Motive relative de refuz
  1. Semne identice (art.8 alin.(1) lit.a))
  2. Semne similare (art.8 alin.(1) lit.b))
   1. Similitudinea produselor
   2. Similitudinea semnelor
    1. Similitudinea fonetică
    2. Similitudinea vizuală
    3. Similitudinea semantică
  3. Semne ce se bucură de renume (art.8 alin.(1) lit.c))
  4. Alte drepturi (art.8 alin.(3))
   1. Dreptul la nume, imagine, inclusiv numele sau imaginea unei personalităţi notorii în Republica Moldova
   2. Dreptul de autor
    1. Opere incluse în mărci
    2. Titluri de opere
   3. Dreptul la o indicație geografică protejată sau la o denumire de origine protejată
   4. Dreptul la un desen sau un model industrial protejat
  5. Opoziția – drept anterior la o marcă neînregistrată (art.8 alin.(4) lit.a))
  6. Opoziția – agentul/reprezentantul titularului mărcii (art.8 alin.(4) lit.b))
   1. Condiții privind depunerea opoziției
 3. Limitarea dreptului exclusiv (art.10 alin. (1), (11), (12))
  1. Elemente neprotejabile ce nu pot fi înregistrate cu drept exclusiv în componența mărcii, indiferent de produsele/serviciile solicitate
  2. Elemente ce nu pot fi înregistrate cu drept exclusiv în componența mărcii, fiind descriptive pentru produsele/serviciile solicitate
 4. Depunerea cererii de înregistrare a mărcii constituite din semne verbale executate în mai multe limbi (art.28 alin.(1))

2. Motive relative de refuz

2.6.1. Condiții privind depunerea opoziției

Art.8 alin.(4) lit.b) din Legea nr.38/2008 conferă titularului mărcii dreptul de a formula o opoziție, sub rezerva să fie îndeplinite următoarele condiții cumulative de fond:

 • solicitantul este sau a fost agent sau reprezentant al titularului mărcii;
 • cererea a fost depusă fără acordul titularului;
 • agentul sau reprezentantul nu și-a justificat acțiunile;
 • semnele sunt identice sau similare; produsele și serviciile sunt identice sau similare.

În conformitate cu art.2 din Legea nr.38/2008, „agent sau reprezentant al titularului mărcii este persoană fizică sau juridică care se află cu titularul mărcii în orice tip de relaţii întemeiate pe un acord de cooperare comercială scris sau verbal, de natură să creeze o relaţie de încredere care să-i impună solicitantului mărcii, în mod expres sau implicit, o obligaţie generală de încredere şi de loialitate în raport cu interesele titularului”.

Având în vedere varietatea de forme pe care relațiile comerciale le pot lua în practică, se aplică o abordare individuală, accentul fiind pus pe posibilitatea ca legătura contractuală dintre titular − oponent și solicitant să fie limitată doar la o serie de tranzacții ocazionale sau, dimpotrivă, să aibă o durată și un conținut care ar justifica aplicarea art.8 alin.(4) lit.b).

În cadrul examinării materialelor opoziției, se verifică informația dacă colaborarea cu titularul mărcii a oferit solicitantului posibilitatea să cunoască și să aprecieze valoarea mărcii și dacă solicitantul a hotărât ulterior să înregistreze marca pe numele său propriu. Cu toate acestea, între părți trebuie să existe o formă de colaborare. În cazul în care solicitantul acționează complet independent, fără să fi stabilit vreun fel de relații cu titularul, acesta nu poate fi considerat ca agent în sensul art.8 alin.(4) lit.b).

Prin urmare, un simplu cumpărător sau client al titularului nu se consideră „agent sau reprezentant” în sensul art.8 alin.(4) lit.b), întrucât aceste persoane nu au nici o obligație specială față de titularul mărcii.

De asemenea, în conformitate cu noțiunile de agent sau reprezentant, stipulate în Legea nr.38/2008, nu este necesar ca acordul dintre părți să ia forma unui contract scris. Chiar și în cazurile în care nu există un contract scris, ar putea fi posibil să se deducă existența unui acord comercial de tipul prevăzut de art.8 alin.(4) lit.b) prin trimitere la indicii și dovezi indirecte, cum ar fi corespondența comercială între părți, facturile și comenzile pentru produsele vândute agentului sau note de credit și alte instrumente bancare.

O cerere care nu este depusă în numele societății agentului, ci în numele unei persoane fizice care împărtășește aceleași interese economice ca și agentul, de exemplu, președintele, vicepreședintele sau reprezentantul legal al acestuia, atunci, la fel, se vor aplica prevederile articolului enunțat. Având în vedere că, în acest caz, agentul sau reprezentantul ar putea beneficia în continuare de pe urma unei astfel de depuneri, trebuie să se țină cont de faptul că o persoană fizică este supusă acelorași limitări ca și o întreprindere.

Chiar dacă lipsa acordului titularului este o condiție necesară pentru aplicarea art.8 alin.(4) lit.b), nu este nevoie ca oponentul să prezinte dovezi care să arate că agentului nu i s-a permis să depună cererea de înregistrare a mărcii, fiind suficientă o simplă declarație că depunerea a fost efectuată fără acordul său.

Exemple de refuzuri în bază art.8 alin.(4) lit.b) din Legea nr.38/2008, în care au fost prezentate probe ce au demonstrat că agentul sau reprezentantul titularului mărcii respective au solicitat înregistrarea mărcii pe propriul său nume, fără autorizaţia titularului:

Semnul solicitat Comentarii Decizia referitoare la opoziție

A fost prezentat contractul de distribuire exclusivă dintre solicitant şi opozant, astfel s-a demonstrat că solicitantul este agent sau reprezentant al titularului mărcii, contractul având o dată mult mai anterioară datei de depozit a cererii examinate

Opoziția a fost considerată întemeiată, cererea de înregistrare a mărcii fiind respinsă

Cererea a fost depusă de către o persoană fizică.

Au fost prezentate următoarele probe:

- solicitantul este directorul unei companii (SRL);

- compania (SRL) este distribuitor exclusiv în Moldova al opozantului;

- conform contractului de distribuire compania (SRL) își asumă responsabilitatea să respecte dreptul exclusiv al titularului mărcii înregistrate (opozant)

Opoziția a fost considerată întemeiată, cererea de înregistrare a mărcii fiind respinsă

Exemple în care art.8 alin.(4) lit.b) nu a fost aplicat din motivul neprezentării probelor ce ar demonstra că agentul sau reprezentantul titularului mărcii respective a solicitat înregistrarea mărcii pe propriul său nume, fără autorizaţia titularului:

Semnul solicitat Comentarii Decizia referitoare la opoziție

Nu au fost prezentate probe care să demonstreze că solicitantul este sau ar fi fost agent sau reprezentat al titularului mărcii, fie s-ar fi aflat cu titularul mărcii în orice tip de relaţii. Invoce-ul prezentat nu confirmă legătura între solicitant şi opozant.

Au fost prezentate, însă, probe în susținerea art.8 alin.(4) lit.a) din Legea nr.38/2008 (marcă neînregistrată)

Opoziția a fost considerată neîntemeiată în sensul art.8 alin.(4) lit.b) din Legea nr.38/2008.

Cererea de înregistrare a mărcii a fost respinsă în baza art.8 alin.(4) lit.a)

Nu au fost prezentate probe care sa dovedească că solicitantul este sau ar fi fost agent sau reprezentat al titularului mărcii, fie s-ar fi aflat cu titularul mărcii în orice tip de relaţii.

Invoce-urile sunt emise în numele altei companii (diferită de cea a opozantului) şi nu conţin referinţe la produsele marcate cu marca SEMPERIT.

Au fost prezentate probe în susținerea art.8 alin.(4) lit.a) din Legea nr.38/2008 (denumirea persoanei juridice)

Opoziția a fost considerată neîntemeiată în sensul art.8 alin.(4) lit.b) din Legea nr.38/2008.

Cererea de înregistrare a mărcii a fost respinsă în baza art.8 alin.(4) lit.a)

Excepții ale aplicării prevederilor art.8 alin.(4) lit.b) le constituie cazurile când agentul sau reprezentantul titularului își justifică acțiunile, și anume:

- titularul unei mărci anterioare a tolerat, cu bună ştiinţă, timp de 5 ani utilizarea mărcii în Republica Moldova, fără să întreprindă unele măsuri (conform art.23 din Legea nr.38/2008) etc.